Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/7

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

 

112 - č. 6 (2005)
Bezpečná práca - č. 3 (2005)
Die BG - č. 6 (2005)
Moderní řízení - č. 7 (2005)
Rescue Report - č. 3 (2005)
Sicher ist Sicher - č. 6 (2005)
Tiefbau - č. 6 (2005)

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

112 - č. 6
(2005)

1

RYBÁŘ, PAVEL: Plynová hasící zařízení.
        anotace: V posledních letech lze zaznamenat velký
rozvoj oboru plynových hasících zařízení, což je vyvoláno především
rozvojem IT technologií, které nás ve stále větší míře obklopují a
v některých případech přímo determinují život v civilizovaných
zemích.
        klíčová slova: zařízení hasící plynová -
technologie informační - halony - hasiva - přístupy ekologické -
IT

2

KŘIVANOVÁ, HANA: Předsudky a realita.
        anotace: Vzdělávací programy Institutu ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč přispívají k získávání praktických
vědomostí pracovníků krizového řízení.
        klíčová slova: programy vzdělávací - řízení krizové
- pracovníci

Bezpečná práca - č. 3
(2005)

3

MIKULA, JOZEF: Základné zásady bezpečnosti práce pri tvárnení
kovov.

        anotace: V článku jsou uvedeny základní zásady
bezpečnosti práce zaměstnavatelů a zaměstnanců při obrábění
kovů.
        klíčová slova: lisy hydraulické - lisy mechanické -
lisy kovací - stroje obráběcí - povinnosti údržbářů - prostředky
ochranné

4

HRIC, BRANISLAV: Návrhy na zvýšenie bezpečnosti prevádzky
stavebných mechanizmov.

        anotace: Konstruktéři nejen stavebních mechanizmů
stále vymýšlejí různé bezpečnostní systémy. Článek představuje
návrhy, které se přímo týkají této problematiky.
        klíčová slova: moduly bezpečnostní - bezpečnost
přímá - bezpečnost nepřímá - monitoring - kontroly - analýzy -
software bezpečnostní

5

Pracovisko s počítačem.
        anotace: Příručka pro postupy zaměstnavatelů a
zaměstnanců vydaná Národním inspektorátem práce v květnu 2005
předkládá návod jak : 1) dosáhnout řešení, která splňují požadavky
zákona BOZP a dalších právních předpisů 2) zajistit BOZP a tím
předcházet rizikům ohrožení života, zdraví, majetku a životního
prostředí 3) vytvářet příznivé pracovní podmínky s ohledem na
všechny aspekty, které souvisejí s prací.
        klíčová slova: příručky - zaměstnanci -
zaměstnavatelé - BOZP - podmínky pracovní - technologie informační
- posuzování rizik - analýza nebezpečí - režim práce a odpočinku -
pracoviště s počítačem - vybavení programové - požadavky
bezpečnosti práce

6

GÁŽIOVÁ, MIROSLAVA: Poznatky inšpekcie práce.
        anotace: V článku jsou představeny cíle, úlohy a
priority inspekce práce za rok 2004, dále stav ochrany práce a
nejzávažnější zjištění v kontrolovaných subjektů.
        klíčová slova: inspekce práce - stav ochrany práce
- orgány dozorčí - opatření nápravná

Die BG - č. 6
(2005)

7

JUNG, E.: Die Bedeutung des "Alles-aus-einer-Hand"- Prinzips im
System der berufsgenossenschaftlichen Selbstverwaltung.
Význam
principu Všechno z jedné ruky v systému samosprávy oborových
společenství.
        anotace: Poskytování výkonů k prevenci,
rehabilitaci a odškodňování jediným nositelem úrazového pojištění
se osvědčilo i se zřetelem k systému samosprávy OS. Popis
jednotlivých výkonů. Vývoj tohoto všeobecného základního principu.
Systém oborové samosprávy. Konkrétní příklady součinnosti prevence,
rehabilitace a odškodňování.
        klíčová slova: prevence - rehabilitace -
odškodňování - společenství oborová - Německo - pojištění
úrazová

8

RISTER-MENDE, S.: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Jahr
2004.
Pracovní úrazy a nemoci z povolání v r. 2004.
        anotace: Úrazové dění mělo v r. 2004 v téměř všech
oblastech snižující se tendenci. U celkového počtu nových úrazových
důchodů a smrtelných úrazů také dochází ke snižování. U nemocí z
povolání počet oznámení podezření a nových důchodů klesá, avšak
vzrostl počet případů, u nichž byla nemoc z povolání potvrzena, a
rovněž počet úmrtí na tuto diagnózu.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazy na cestě do
práce a z práce - důchod - nemoci z povolání - úmrtnost

9

GRASS, K. H.: Neue Risikonormung für Maschinen und Anlagen.
Nová normalizace rizik u strojů a zařízení.
        anotace: Riziko je čistě matematicky funkcí rozsahu
možné škody a pravděpodobnosti jejího vzniku. Normalizace rizika u
strojů má význam přesahující vlastní oblast bezpečnosti strojů.
Vývoj normalizace rizik z evropské úrovně k úrovni mezinárodní a
zásadní cíle a obsah tohoto pojmu. Struktura nové normy rizik.
Příklady. Praktický úvod do posuzování rizik. Výhled.
        klíčová slova: rizika pracovní - stroje - zařízení
- normalizace v BP

10

JAHN, F.: Arbeitsplatzunsicherheit - ein neuer Stressor?
Nejistota pracovního místa - nový stresor?
        anotace: Tento vzrůstající faktor vedle kladných
důsledků působí záporně na zdraví pracovníků a jejich výkonnost.
Pojem nejistoty pracovního místa. Přehled důsledků této nejistoty.
Přehled možností, jak tento faktor zvládat (např. podpora oborových
společenství a jejich Ústavu práce a zdraví, využití informační
politiky, sociální podpora spolupracovníků a nadřízených).
        klíčová slova: nezaměstnanost - místa pracovní -
Německo - výkonnost pracovní - psychologie práce - společenství
oborová - stresory

11

Die Prävention und der unbequeme Weg zur Null : Beispiel
erfolgreicher Sicherheitsarbeit in der chemischen Industrie.

Prevence a nepohodlná cesta k nule : příklad úspěšné bezpečnostní
práce v chemickém průmyslu.
        anotace: Firma BASF Schwarzheide GmbH dosáhla
výrazně nižší úrazovosti než je průměr německého chemického
průmyslu. Výchozí situace v r. 1996 a další vývoj. Kontinuita
bezpečnostní práce a jednota bezpečnosti, kvality a životního
prostředí. Dlouhodobé cíle vyžadují kulturu s nulovými chybami.
Použití nástrojů bezpečnostní práce. Opatření k dosažení nulového
počtu úrazů.
        klíčová slova: úrazy pracovní - úrazovost - Německo
- bezpečnost práce - průmysl chemický

Moderní řízení - č. 7
(2005)

12

FLIMEL, MARIAN: Manažerské přístupy k hluku.
        anotace: Průmyslová výroba je po dopravě druhým
největším zdrojem hluku v životním prostředí. Řízení tohoto
fenoménu je naléhavým úkolem manažerů.
        klíčová slova: hluk průmyslový - prostředí životní
- pracovníci řídící - management hluku


RescueReport - č. 3
(2005)

13

DANIHELKA, PAVEL: Přeprava nebezpečných látek.
        anotace: Diskusní fórum na téma Přeprava
nebezpečných látek, které se konalo koncem června v Jihlavě, si
kladlo za cíl vysvětlení velkého množství otázek, prezentaci
zkušeností a řešení problematiky přepravy nebezpečných látek.
        klíčová slova: látky nebezpečné - přeprava - fórum
diskusní - programy mezinárodní


Sicherist Sicher - č. 6
(2005)

14

LIEDTKE, M.: Was bringt die neue EU-Lärm-Richtlinie? Co
přináší nová směrnice EU o hluku?
        anotace: Působení hluku na pracovištích v Německu.
Ochrana proti hluku na pracovištích v Německu a v Evropě. Směrnice
musí být aplikována v německém právu nejpozději do 15.2.2006. Nová
ustanovení směrnice EU. Otázka potřeby přísnějších spouštěcích
hodnot hluku. Nač je nyní třeba dbát v podnicích.
        klíčová slova: hluk - Německo - směrnice - EU

15

Förderpreis Arbeit - Sicherheit - Gesundheit 2005 : leuchtende
Ideen führen zum Erfolg.
Stimulující cena Práce - bezpečnost -
zdraví 2005 : skvělé nápady vedou k úspěchu.
        anotace: Odměněny kreativní nápady v BOZP v rámci
oborového společenství pro hornictví a kamenolomy. Kategorie:
bezpečnostní technika; technika; organizace - motivace; ochrana
zdraví. Cena bude vypsána i pro r. 2006 jako šance pro "chytré
hlavy" a "silné týmy".
        klíčová slova: hornictví - lomy - odměny - Německo
- společenství oborová

16

HEINZE, G. - STAMS, J.: 20 Jahre Loss Control Management in
Deutschland.
20 let managementu kontroly ztrát (LCM) v
Německu
        anotace: Pojem LCM jako úsilí pomocí vhodných
dotazníkových metod systematicky zjišťovat zdroje ztrát,
způsobených úrazy, nemocemi z povolání, věcnými škodami, plýtváním
nebo poruchami, a snaha o jejich odstranění v rámci závazných
programů. Historie tohoto úsilí, aktuální situace a výhledy do
nejbližší budoucnosti.
        klíčová slova: ztráty - organizace a řízení -
řízení BP - Německo - kontrola ztrát - kontrola škod

17

BREMERS, M.: Die Alternative zu Stahl : Kevlarâ- Keramik-
Fasersohle : neue Entwicklungen bei durchtrittsicherer
Sohlentechnologie.
Alternativa oceli : podešve ze směsi
keramických vláken a Kevlaruâ : novinky v technologii podešví
odolných proti sešlapávání.
        anotace: Bezpečnostní obuv s odolnými podešvemi
chrání chodidla před ostrými předměty. Mezipodešve z oceli však
chrání pouze cca 85 % plochy chodidla. Přednosti nové technologie s
tzv. L-ochranou, založené na patentované směsi z několik vrstev
Kevlaruâ a vláken potažených keramikou. Splňuje požadavky normy EN
ISO 20345.
        klíčová slova: obuv bezpečnostní - obuv ochranná -
podešve - životnost

Tiefbau-
č. 6 (2005)

18

KLUCKERT, K.-D.: Stand der Technik und der Gesetzgebung des
Lärmschutzes bei Spezialtiefbaugeräten.
Stav techniky a
legislativa ochrany proti hluku u zvláštních zařízení inženýrského
stavitelství
        anotace: Přehled zákonů, nařízení a norem,
směrodatných pro posouzení přípustných hlukových emisí stavebních
strojů. Srovnání zákonných směrných hodnot emisí s hodnotami emisí,
skutečně vycházejících ze zařízení. Důsledky pro praktický stavební
provoz na příkladu provozu otočné vrtačky. Možnosti modernizace a
harmonizace existující legislativy.
        klíčová slova: imise - emise - hluk - vrtačky
otočné - stavby podzemní - stavitelství

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail