Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/12

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

 

112 - č. 9 (2005)
Bundesarbeitsblatt - č. 10
(2005)

Die BG - č. 11 (2005)
Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 11 (2005)

Loss Prevention Bulletin - č. 185
(2005)

Mapfre Seguridad - č. 98 (2005)
Mapfre Seguridad - č. 99 (2005)
Professional Safety - č. 3
(2005)

Professional Safety - č. 8
(2005)

Safety and Health - č. 4 (2005)
Sicher ist Sicher - č. 11 (2005)
Tiefbau - č. 11 (2005)
Travail et Sécurité - č. 656
(2005)

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

112 - č. 9
(2005)

1

HOŠEK, ZDENĚK: Současný vývoj v oblasti směrnice Rady 89/106/EHS o
stavebních výrobcích.

        anotace: Tvorba, postupné naplňování, správa a
praktické uplatňování směrnice Rady 89/106/EHS o sbližování zákonů
a správních předpisů členských států, týkajících se stavebních
výrobkům, ve znění směrnice Rady 93/68/ES, je v rámci Evropského
hospodářského prostoru zajišťována a koordinována Stálým výborem
pro stavebnictví, zřízeným podle článku 19 téže směrnice Evropskou
komisí. V dubnu letošního roku se v Bruselu uskutečnilo 61. řádné
zasedání Stálého výboru pro stavebnictví, v jehož průběhu byly
projednány zásadní koncepční a věcné změny v oblasti směrnice Rady
89/106/EHS (CPD - Construction Products Directive).
        klíčová slova: stavebnictví - směrnice - výrobky
stavební


Bundesarbeitsblatt- č. 10
(2005)

2

OVERHAGE, R. - SCHELLBERG, M. - KRAUSS-HOFFMANN, P.: Sicherheit
und Gesundheit : Teil des lebenslangen Lernens.
Bezpečnost a
ochrana zdraví : součást celoživotního vzdělávání
        anotace: Tematický iniciativní kroužek Celoživotní
učení byl vytvořen v rámci iniciativy Nová kvalita práce. Bude
integrovat témata bezpečnosti a ochrany zdraví do své činnosti a
šířit inovativní řešení. Dva cíle modelu kompetenční sítě. Přehled
partnerů kroužku. Pomůcky pro učební praxi. Kompetenční síť pro
malé a střední podniky. Perspektivy.
        klíčová slova: bezpečnost práce - výuka - učení -
hygiena práce - Německo

3

ZWINGMANN, B. - HAMMER, T.: Zukunft mit Prävention. Budoucnost
s prevencí
        anotace: Na toto téma se v říjnu 2005 konal
významný veletrh bezpečnosti, zdraví a ergonomie spojený s velkým
kongresem. Jeho témata: tradice, hightech a komunikace; potenciály
prevence; budoucnost s prevencí; učení, výměny a navazování
kontaktů. Světový trh BOZP - mezinárodní oborový veletrh. Fórum pro
"dobrou praxi".
        klíčová slova: veletrhy - kongresy mezinárodní -
bezpečnost práce - hygiena práce - ergonomie - 2005 - Německo

Die BG - č. 11
(2005)

4

GisChem : aktuelle Gefahrstoffinformationen der
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie im Internet : ein
branchenspezifischer Ansatz.
GisChem : aktuální informace
oborového společenství chemického průmyslu o nebezpečích, uvedené
na internetu : přístupy specifické pro jednotlivé obory
        anotace: GisChem poskytuje pro vybrané obory údaje
o látkách a produktech a návody k použití. Služba je bezplatná na
adrese www.bgchemie.dewww.gischem.de. Je orientována na
zákazníky a na praktické využití. Datové listy. Aktualita na
internetu - nařízení o nebezpečných látkách. Informace o skupinách
produktů pro jejich přípravu. Sestavení seznamu nebezpečných
látek.
        klíčová slova: společenství oborová - průmysl
chemický - internet - produkty - látky škodlivé - údaje

5

REIMANN, J.: Aspekte zum betrieblichen Nichtraucherschutz.
Aspekty podnikové ochrany nekuřáků
        anotace: Popsány různé pohledy na tento problém,
zvláště se zřetelem na jeho význam pro BOZP. Právní a politické
aspekty. Ustanovení novelizovaného Nařízení o pracovištích. Pokyny
k jejich aplikaci z hlediska zaměstnanců i zaměstnavatele. Pojem
pasivního kouření.
        klíčová slova: kouření - pracoviště - nařízení -
ochrana zdraví - Německo

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 11
(2005)

6

GAO, P. - TOMASOVIC, B.: Change in tensile properties of neoprene
and nitrile gloves after repeated exposures to acetone and thermal
decontamination.
Změna v mechanických vlastnostech neoprenových
a nitrilových rukavic po opakované expozici acetonu a tepelné
dekontaminaci
        anotace: Zjištěno, že teplo použité k tepelné
dekontaminaci a expozice acetonu významně ovlivnily pevnost v tahu
a konečné protažení. Pro nitrilové rukavice exponované acetonu však
střední pevnost v tahu zůstala prakticky beze změny (p 0,05).
Efektivnost dekontaminačního procesu nemůže být založena na
samotných parametrech pronikání, je třeba také zohlednit změnu
fyzikálních vlastností.
        klíčová slova: rukavice ochranné - rukavice
pracovní - pevnost - vlastnosti mechanické - neopreny - nitril

7

ZHUANG, Z. - BRADTMILLER, B.: Head-and-face anthropometric survey
of U.S. respirators users.
Antropometrický přehled hlav a tváří
uživatelů respirátorů v USA
        anotace: Dodnes jsou používána antropometrická data
shromážděná v 50.- 60. letech 20. st. Cílem studie bylo vyvinout
antropometrickou databázi rozdělení velikosti tváře uživatelů
respirátorů, kterou bude možno využít k certifikaci a mezinárodní
normalizaci respirátorů. Zjištěna nevhodnost použití dosavadních
údajů pro potřeby současných pracovníků v USA.
        klíčová slova: antropometrie - hlava - respirátory
- USA

8

Respiratory protection provided by N95 filtering facepiece
respirators against airborne dust and microorganisms in
agricultural farms.
Ochrana dýchadel pomocí filtračních
maskových respirátorů N95 proti prachu a mikroorganismům v ovzduší
zemědělských farem
        anotace: Použit nový systém stanovení faktorů
ochrany proti prachu a bioaerosolům v zemědělském prostředí. Popis
terénní studie s uvedeným respirátorem. Výsledky poskytují užitečná
pilotní data ke zpracování směrnic pro ochranu respirátory. Metoda
je slibným nástrojem pro další epidemiologické a intervenční studie
v zemědělství a podobném prostředí.
        klíčová slova: prach - mikroorganismy - bioaerosoly
- respirátory filtrační - masky ochranné - zemědělství


LossPrevention Bulletin - č. 185
(2005)

9

CARSON, PHILLIP - MUMFORD, CLIVE: Dismantling : a difficult phase
of decommissioning.
Demontáž : složitá fáze při ukončování
provozu
        anotace: Ukončení provozu je proces, který zahrnuje
naplánování, získání schválení a poté se provádí vlastní ukončení,
zrušení, odstranění či znovupoužití na části, které již dále nejsou
potřebné pro aktuální použití. Většina operací v procesu ukončení
provozu proběhne bez významnějších událostí, ale některé mohou být
zdrojem rizika pro pracovníky, místní obec či prostředí.
        klíčová slova: demontáž - ukončení provozu -
implementace - plánování - operace - provoz


MapfreSeguridad - č. 98
(2005)

10

INSTITUTO DE ERGONOMÍA MAPFRE: Una nueva evalución de riesgos
psicosociales.
Nové hodnocení psychosociálního rizika
        anotace: Stanovení psychosociálního rizika bylo
dlouhou dobu zanedbávaným námětem prevence rizika v Evropě. Teprve
v nedávných letech začalo obsazovat legitimní místo v této oblasti,
nicméně přednost je třeba věnovat zdravotním a hygienickým rizikům.
To ale neobhajuje nedostatek zájmu o psychosociální rizika.
        klíčová slova: riziko psychosociální - průzkumy -
dotazníky - podmínky pracovní - faktory rizikové

11

RODRÍGUEZ, JUAN MIGUEL: Prevención y kontrol de legionelosis :
normativas de aplicación.
Prevence a kontrola legionelózy :
aplikace legislativy
        anotace: Legionelóza se objevila zhruba v ruce
1977, kdy vědci objevili neznamý druh bakterie jako příčinu tajemné
nemoci. Z mnoha druhů tvořící rod, je patogen Legionella
pneumophila nejvíce spojován s propuknutím legionelózy. Nemoc má
dvě formy :1) Legionelóza - prudší forma infekce včetně zápalu
plic, 2) Pontická (černomořská) horečka je mírnější forma nemoci.
Rámec legislativy týkající se Legionelózy je neproniknutelným
komplexem s velkou rozmanitostí norem a nařízení od různých
autorit. Fakt je ten, že naprostá většina norem, zákonů a
směrnic/doporučení na regionální, národní či mezinárodní úrovni
jednoduše vedou k totálnímu zmatení občanů, kteří nevědí, kterým
zákonem se mají řídit. Tento článek formuje části doplňkové
technické instrukce (Complementary Technical Instruction) ITE 01,
královského nařízení 1751/1998 z 31. července, potvrzující Regulaci
tepelných zařízení v budovách a její doplňkovou technickou
instrukci.
        klíčová slova: Legionelóza - normy - předpisy -
nařízení - zápal plic - kontaminace - prevence

12

GONZÁLEZ, CIRUJANO A.: Los servicios externos en la integración de
la prevención.
Externí služby při integraci prevence
        anotace: Byl vypracován legislativní rámec prevence pracovních rizik pro integraci prevence do hlavního systému managementu podniku. Pro zaručení integrace vše společností se koncipoval Plán
prevence pracovních rizik (Occupational Risks Prevention Plan). Ten
je založen na výsledcích stanovení rizik a plánovaných
preventivních aktivit.
        klíčová slova: prevence - stanovení rizika - plány
preventivní - integrace - rizika pracovní


MapfreSeguridad - č. 99
(2005)

13

SOLANO, MANUEL J. MUNOZ: Aspectos de seguridad en grúas móviles
autopropulsadas.
Apekty BOZP mobilních jeřábů
        anotace: Jako jakékoli speciální účelové dopravní
prostředky, mobilní jeřáby mají řadu základních bezpečnostních
systémů konstruovaných pro jejich efektivitu v provozu. Nadto, před
uvedením do provozu by měly projít opětovnou prohlídkou. Dle normy
ITC-MIE-AEM-4, mobilní jeřáb může být charakterizován jako zdvihací
stroj nespojitých operací pro účel zvedání a distribuce nákladu
zavěšeném na háku nebo jiném držáku. Článek představuje
bezpečnostní normy těchto druhů jeřábů.
        klíčová slova: prostředky dopravní - jeřáby -
provoz - jeřáby mobilní - normy bezpečnostní - provoz pracoviště -
dodržování předpisů

14

FUENTE, LUCKA DE LA: Prevención y kontrol de Legionella
pneumophila.
Prevence a kontrola patogenu Legionella
pneumophila
        anotace: Legionelóza je bakteriální onemocnění
atmosférického původu, které se obvykle projevuje dvěma formami.
Infekcí plic, provázenou zápalem plic a vysokou teplotou a formou
bez zápalu plic, zvanou černomořská horečka, která je
charakteristický prudkým, ale ne vážným horečnatým stavem. Infekce
může být chycena v nemocničním i mimo nemocniční prostředí. V obou
případech je nemoc spojená s různým typem instalací, příslušenství
nebo budov.
        klíčová slova: legionelóza - zápal plic - stavy
horečnaté - infekce - onemocnění bakteriální - projevy

Professional Safety -
č. 3 (2005)

15

PEIRCE, DAVID F.: Personality types and injuries : a statistical
study and effective strategies.
Typy osobností a úrazy :
statistická studie a účinné strategie
        anotace: V profesi BOZP je stále častěji upřena
pozornost na typy osobností jako na možné činitele různých úrazů či
nehod. Data z této rozsáhlé studie zjistila příčinnou souvislost
mezi rizikem a reakcí osobností a vzrůstajícím počtem úrazů.
        klíčová slova: osobnosti - typologie - úrazy -
studie

Professional Safety -
č. 8 (2005)

16

WINN, GARY L.: Expert systems : what SH&E managers need to
know about software verification and validation.
Expertní
systémy : co potřebují vědět manažeři BOZP o softwarových
verifikacích a validacích
        anotace: Praxe v softwarových validacích a
verifikacích byla zanedbávána v mnoha expertních systémech,
zaměřených na oblast BOZP. Je zásadně důležitá pro systémy prevence
rizik. Článek zkoumá proces interních validací a verifikací v
expertním systému a vysvětluje otázky další využitelnosti
současných metod validace a verifikace pro manažery BOZP či pro
konstruktéry.
        klíčová slova: systémy expertní - manažeři BOZP -
validace - verifikace - nebezpečnost - informace - software

17

SPEAR, JEROME E.: Industrial hygiene exposure assessment :
"worst-case" versus random sampling.
Stanovení expozice :
"nejhorší případ" proti náhodnému odběru vzorků
        anotace: Proces, který je využíván k hodnocení
expozice osob na chemickým a fyzikálním činidlům. Používány jsou
dva druhy vzorkovacích strategií: Strategie "nejhoršího případu" a
strategie "náhodného odběru". Článek srovnává obě strategie a
nabízí proces 8 kroků, které profilují skupinu podobných expozic s
použitím přístupu náhodného odběru.
        klíčová slova: hygiena pracovní - expozice -
stanovení - studie - činidla chemická - činidla fyzikální -
strategie

18

GARVEY, DONALD J.: Exposure to biohazards : an emerging concern
for construction workers in sewer lines and wastewater treatment
plants.
Expozice biologickým rizikům : vznikající obavy o
stavební pracovníky v kanalizačních potrubích a čističkách
odpadních vod.
        anotace: Rozvoj měst, stárnutí infrastruktury a
environmentální uvědomění způsobují rostoucí potřebu technických
prací v již existující síti kanalizačních potrubí nebo v čističkách
odpadních vod. Tento článek osvětluje všeobecné metody čističek
odpadních vod, zabývá se mikroorganismy, které mohou být v těchto
čističkách, rizikem infekce těmito organismy a preventivními kroky
pracovníků BOZP. Dále jsou popsána chemická rizika spojená s těmito
prostředími.
        klíčová slova: rizika biologická - pracovníci BOZP
- pracovníci techničtí - čističky odpadních vod - potrubí
kanalizační - infekce - mikroorganismy - expozice pracovníků

Safetyand
Health - č. 4 (2005)

19

GREENE, MARVIN V.: Fighting to breath : OSHA target occupational
astma.
Boj až do posledního dechu : OSHA se zaměřuje na astma
vzniklé z povolání
        anotace: Astma z povolání může být hlavní příčinou
až 15 % dospělých v USA, kteří trpí astmatem a podněcuje OSHA k
vývoji národního programu pro redukci expozice pracovníků. Astma z
povolání je chronické dýchací onemocnění, kterým se výzkumníci a
pracovníci BOZP zabývají mnoho let a bojují o jeho identifikaci a
omezení. Dle odborníků je cenově nejpřístupnější způsob snížení
výskytu astmatu z povolání snížení expozice útočícím činidlům resp.
nebezpečným látkám (chemikálie, prach, dým, atd.).
        klíčová slova: astma - nemoci z povolání - prevence
- expozice - citlivost - programy BOZP

Sicherist
Sicher - č. 11 (2005)

20

PETZOLD, D.: Effektivere und stressfreiere Notrufbearbeitung :
integrierte Regionalleitstelle Lausitz optimiert die
Einsatzplanung.
Efektivnější zpracování nouzového volání se
sníženým stresem : integrovaná regionální řídící pracoviště Lužice
optimalizuje plánování nasazení
        anotace: Pracoviště nejen převzalo úkoly
dosavadních komunálních zařízení v Chotěbuzi, ale umožňuje i díky
rozsáhlé modernizaci efektivnější zpracování nouzového volání.
Konvergentní řečová a datová síť na bázi komunikační platformy
Siemens HiPath 4000 vytváří předpoklady pro optimalizované
plánování. Technická a organizační integrace. Individuální utváření
pracovišť.
        klíčová slova: volání nouzové - situace krizové -
sítě - komunikace

21

CORNELIUS, W.: Auswirkungen der neuen MBO auf die
Tageslichtversorgung.
Působení nových vzorových stavebních řádů
(MBO) na zajišťování denního světla
        anotace: Nový MBO umožňuje menší vzdálenosti mezi
obytnými a průmyslovými budovami než dříve. Modelová studie
ukazuje, jak nový předpis může působit na zajišťování denního
světla v interiérech. Měření světla v laboratoři. Normovaná
hodnota.
        klíčová slova: světlo denní - stavebnictví -
interiéry - osvětlení - měření

22

8FeuEx : Auswirkungsberechnungen : schnell, einfach und
prüffähig.
8FeuEx : výpočty působení případů narušení životního
prostředí : rychle, jednoduše a s možností ověření
        anotace: Dříve se tyto výpočty (u explozí, požárů,
úniku plynu atd.) prováděly pouze ve velkých ropných a chemických
závodech. Nyní podle Nařízení o případech narušení životního
prostředí se tyto výpočty staly téměř standardními nástroji
podnikové bezpečnostní práce. Problémy s tím spojené odstranil
program 8FeuEx. Jednoduché použití a mírná cena.
        klíčová slova: prostředí životní - programy -
výpočty

Tiefbau-
č. 11 (2005)

23

NOTTHOFF, H.: Vermeidung von Gefährdungen an Arbeitsplätzen mit
Baumaschinen ist eine Führungsaufgabe.
Prevence ohrožení na
pracovištích se stavebními stroji je úkolem vedení
        anotace: Povinnosti zaměstnavatele stanoví Zákon o
BOZP a Nařízení o bezpečnosti provozu. Úkoly, za něž odpovídá
vedení. Postup posouzení ohrožení. Vzorový přehled ohrožení u
nakladače s výkyvnými koly v podniku inženýrského
stavitelství.
        klíčová slova: stroje stavební - provoz -
bezpečnost - stavby podzemní - nakladače

Travailet
Sécurité - č. 656 (2005)

24

BRASSEUR, G. - CHARDEYRON, J.: Troubles musculo-squelettiques :
une démarche novatrice en région Rhône-Alpes : dossier.

Muskuloskeletární obtíže : novátorský přístup v rhônskoalpském
regionu : souhrnná zpráva
        anotace: Muskuloskeletární obtíže představují
třetinu ohlášených nemocí z povolání ve Francii. V regionu hodlají
identifikovat zdroje obtíží a zjišťovat kompetence. Obtíže horních
končetin - definice, statistika, původ. Z historie boje proti těmto
zdravotním obtížím v regionu. Národní projekt řešení této
problematiky. Úprava pracoviště. Syndrom pálení v zádech.
        klíčová slova: svaly - kostra - záda - nemoci z
povolání - obtíže zdravotní - Francie

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail