Nové časopisecké články v knihovně VÚBP - 2005/10

Anotovaný přehled nově vyšlých článků z domácích a zahraničních časopisů se vztahem k BOZP.

Výstup OKO - Nové časopisecké články


Excerpované časopisy

 

Bezpečná práca - č. 4
(2005)

Bezpečnost a hygiena práce - č. 9
(2005)

Bundesarbeitsblatt - č. 8-9
(2005)

České pracovní lékařství - č. 3
(2005)

Drägerheft - č. 378 (2005)
Human Factors - č. 2 (2005)
International Journal of Occupational Safety and
Ergonomics - č. 3 (2005)

Journal of Occupational and Environmental
Hygiene - č. 9 (2005)

Le Travail Humain - č. 3 (2005)
Loss Prevention Bulletin - č. 184
(2005)

Moderní řízení - č. 8 (2005)
Process Safety Progress - č. 3
(2005)

Professional Safety - č. 9 (2005)
Profit - č. 34 (2005)
Safety and Health - č. 1 (2005)
Safety and Health - č. 2 (2005)
Safety and Health - č. 3 (2005)
Sicher ist Sicher - č. 9 (2005)
Technik - č. 9 (2005)
Tiefbau - č. 9 (2005)
Záchranář - č. 3 (2005)
Zdravotnictví v České republice - č. 8
(2005)

 

Nové časopisecké články v knihovně
VÚBP

Bezpečná práca - č. 4
(2005)

1

MAJER, IVAN: Príhovor.
        anotace: Úvodní slovo ke vzniku Slovenské asociácie
pre bezpečnost a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred
požiarmi.Zmíněna je také důležitá informační a komunikační báze
přes internet www.asociaciabozp.sk.
        klíčová slova: asociace - BOZP - portály
internetové

2

Slovenská asociácia BOZP a OPP.
        anotace: V článku jsou uvedeny poslání, cíle,
podmínky pro členství a jeho zánik a práva a povinnosti členů
Slovenské asociácie pre BOZP a OPP.
        klíčová slova: BOZP - ochrana požární - asociace -
Slovensko

3

BRŠIAK, VILIAM: Práca v sede.
        anotace: Onemocnění páteře nejsou důsledkem sezení,
ale nesprávného a nepřiměřeně dlouhého sezení. V prevenci při práci
v sedě se uplatňují ergonomické požadavky na správnou pracovní
židli a dále rehabilitační přístupy. Článek je doplněn
ilustrativními obrázky.
        klíčová slova: práce v sedě - páteř - nemoci z
povolání - rehabilitace - funkce fyziologické

4

TULLOVÁ, MARIANA - MARTINUSOVÁ, LINDA: Nejvýznamnejšie infekčné
ochorenia pracovníkov v lesnom hospodárstve.

        anotace: Pracovníci v lesním hospodářství jsou
vystaveni mnoha zdravotním, rizikovým faktorům. Mezi ně patří také
infekční choroby přenášené cizopasníky, kterými jsou např.
klíšťata.
        klíčová slova: klíště - nákaza - encefalitida
klíšťová - borelióza lymská - příznaky - hospodářství lesní -
pracovníci - onemocnění infekční

5

GÁŽIOVÁ, MIROSLAVA: Poznatky inšpekce práce za rok 2004.
        anotace: Článek představuje stav a vývoj pracovních
úrazů a nemocí z povolání, spolupráci orgánů inspekce práce,
hodnocení stavu ochrany práce za rok 2004 v SR a opatření orgánů
inspekce práce pro zlepšení stavu.
        klíčová slova: BOZP - Slovensko - inspekce práce -
úrazy pracovní - nemoci z povolání

6

Za bezpečnejšiu a zdravšiu prácu v opravovniach
automobilov.

        anotace: V automobilových opravnách se vyskytuje
celá řada zdravotních a bezpečnostních problémů. Pohyb vozidel,
činnost zařízení, nebezpečné látky a značný tlak, který je vyvíjen
na pracovníky z hlediska bezpečnostního uvědomění. Z toho důvodu
vznikla série instruktáží a příruček pro zaměstnance Zdraví a
bezpečnost na pracovišti.
        klíčová slova: BOZP - autoopravárenství - příručky
- školení - instruktáže

Bezpečnost a hygiena
práce - č. 9 (2005)

7

KOTTNAUER, A. - KUBÍČKOVÁ, D.: Rizikové faktory při dekompozici a
utilizaci elektroodpadu.

        anotace: Doposud nejvhodnější metodou zpracování
elektroodpadu je jeho dekompozice, tzn. inteligentní předúprava,
demontáž a separace na dílčí využitelné materiály, popř. komponenty
a na rezidua k odstranění. Výstupem dekompozice jsou frakce
materiálů určené pro drcení, recyklaci, regeneraci, energetické
využití apod., které můžeme nazvat metodami utilizace.
        klíčová slova: elektroodpad - dekompozice -
demontáž - separace - materiály - faktory rizikové - utilizace

8

RADVAN, JAROSLAV: Úrazy při práci v lese.
        anotace: Práce v lese je jednou z činností, při
které dochází k mnoha pracovním úrazům, přičemž velký počet z nich
má tragické následky.V článku je představeno několik případů
víceméně typických pracovních úrazů, ke kterým došlo v souvislosti
s lesní těžbou v uplynulých letech.
        klíčová slova: úrazy pracovní - BOZP - těžba
lesní


Bundesarbeitsblatt- č. 8-9
(2005)

9

MEHRHOFF, F.: Zurück ins Berufsleben : neue Aufgabe für die
Prävention.
Zpátky do profesního života : nový úkol pro
prevenci
        anotace: Profesionální i individuální pomoc při
návratu do zaměstnání po pracovní neschopnosti. Předpisy Sociálního
zákoníku. Zákonný požadavek rozšířené prevence. Změny v sociálním
pojištění. Rehabilitační strategie jako součást prevence.
Zaměstnanci - aktéři, s nimiž je třeba počítat. Internacionální
výzva: management pracovní neschopnosti.
        klíčová slova: neschopnost pracovní - zákoníky -
Německo - prevence - pojištění sociální - rehabilitace

10

ZWINGMANN, B.: Erfolgsfaktor Büro : der Initiativkreis Neue
Qualität der Büroarbeit.
Kancelář jako faktor úspěchu :
iniciativní kroužek Nová kvalita kancelářských prací
        anotace: Cíl Iniciativního kroužku Nová kvalita
kancelářské práce (INQA Büro) - podpora a optimalizace kvality
kancelářské práce, kvantitativně převládající formy výdělečné
práce. Propojení do sítě a kooperace jakožto strategie. Konvence
Nová kvalita kancelářské práce. Kampaň Faktor úspěchu v kanceláři.
Perspektivy činnosti.
        klíčová slova: práce kancelářské - zabezpečení
jakosti - Německo

České pracovní lékařství
- č. 3 (2005)

11

TICHÝ, MILOŇ - RUCKI, MARIÁN - HANZLÍKOVÁ, IVETA: Validace
alternativní metody pro určení nebezpečnosti chemických látek a
jejich směsí.

        anotace: Dle nových zákonů a vyhlášek je nutné pro
testování nebezpečnosti chemických látek hledat kapacity v
alternativních, rychlejších a levnějších metodách, než jsou užívané
metody klasické, které kapacitou nedostačují. Mj. jen součet
příspěvků složek ve směsi není pro určení nebezpečnosti směsí
dostatečně informativní.
        klíčová slova: validace - testy - látky nebezpečné
- látky chemické - sloučeniny chemické - nebezpečnost - zákony -
vyhlášky - metody testování

12

RANTANEN, JORMA: Základní pracovně lékařské služby : strategie,
struktura, aktivity, zdroje.

        anotace: Pracovně lékařské služby jsou základním
kamenem pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. V současné době
se stále více zdůrazňuje potřeba tohoto typu služeb v důsledku
stále se snižující dostupnosti a snaze o postup většího pokrytí
těmito službami.
        klíčová slova: lékařství pracovní - služby lékařské
- BOZP - strategie - struktura - zdroje - cíle - koncepce -
legislativa - financování

13

PELCLOVÁ, DANIELA - FUCHS, ALEXANDR - HORNYCHOVÁ, MIROSLAVA: První
pomoc při expozici chemickým látkám.

        anotace: Při poskytování první pomoci je nutné
zajistit především bezpečnost zachraňujícího i zachraňovaného. V
každém případě se vyvarujeme chaotického jednání. Postižený by měl
mít duševní a tělesný klid. Pří poskytování nesmí postižený
prochladnout.
        klíčová slova: pomoc první - látky chemické -
lékařství

14

LAJČÍKOVÁ, ARIANA: Ochrana vnitřního prostředí klimatizovaných
budov před teroristickým útokem.

        anotace: Sdělení je výtahem z celosvětově
distribuovaného dokumentu, připraveného zvláštní komisí NIOSH.
Dokument poukazuje, co mohou majitelé, správci udělat neodkladného
pro ochranu uživatelů budov před teroristickým útokem
        klíčová slova: útoky teroristické - budovy -
ochrana budov - požadavky

15

GERGELOVÁ, PETRA - ŠULCOVÁ, MARGARÉTA - HURBÁNKOVÁ, MARTA:
Použivanie azbestu a výskyt mezoteliómov.

        anotace: V minulosti se používaly azbest a
materiály obsahující azbest nejvíce ve stavebnictví, ale i v jiných
odvětvích. Poškození zdraví s nimi spojené bylo dlouhodobé. V
současné době se setkáváme s vážnými následky v podobě
narůstajícího výskytu maligního mezoteliómu.
        klíčová slova: azbest - stavebnictví - používání -
onemocnění nádorová - těžba - spotřeba - zákaz používání

Drägerheft-
č. 378 (2005)

16

JOHNSON, S.: Partikelfiltrierende Atemschutzhalbmasken Dräger
X-plore 1300 : hoher Tragekomfort und leichte Handhabung.

Polomasky na ochranu dýchadel Dräger X-plore 1300 pro filtraci
částic : vysoký komfort při nošení a snadná manipulace
        anotace: Účinná ochrana dýchacích cest na
pracovištích, znečištěných prachem a částicemi. Zcela nově vyvinutá
série splňuje výše uvedené požadavky. Popis polomasky Dräger
X-plore 1300 a Dräger X-plore na ochranu proti zápachu.
Několikavrstvový vysoce výkonný filtrační materiál a ergonomická
konstrukce. Podle EN 149.
        klíčová slova: polomasky - ochrana dýchadel - prach
- částice odletující - aerosoly - pachy

17

SCHIRK, O.: Der Einsatz von Dräger Multi-PID 2
Photo-ionisationsdetektoren in der Praxis.
Použití
fotoionizačních detektorů Dräger Multi-PID 2 v praxi
        anotace: Detektor byl představen v č. 371 a 375.
Zde bylo poukázáno na nové charakteristiky Multi-PID 2 a na různé
možnosti použití. Použití především k měření koncentrací škodlivin
až do oblasti sub-ppm.Vyhledávání netěsností. Analýza příčin
požárů. Měření zplodin dieselového motoru. Měření v oblasti
chemického průmyslu a petrochemie.
        klíčová slova: detektory - motory dieselové

HumanFactors
- č. 2 (2005)

18

HANCOCK, E. - FISK, A.-D. - ROGERS, W.-A.: Comprehending product
warning information : age-related effects and the roles of memory,
inferencing, and knowledge.
Pochopení výstražných informací o
produktu : působení s ohledem na věk a role paměti, dedukce a
znalostí
        anotace: Dva experimenty ke zjištění, zda věk
působí na pochopení explicitních a implicitních výstražných
informací a jaká je povaha tohoto působení. Zjištěno, že starší
lidé měli potíže s pochopením informace, i když byla explicitní.
Doporučení, aby autoři etiket na zboží, výstrah a instrukcí
minimalizovali paměťovou zátěž a maximalizovali možnost využití
znalostí.
        klíčová slova: věk - paměť - informace

19

PROCTOR,R.-W. - VU, KIM-PHUONG L. - PICK, D.-F.: Aging and
response selection in spatial choice tasks.
Stárnutí a volba
odpovědi v úkolech spojených s prostorovou volbou
        anotace: Přehled o výzkumu změn způsobených věkem v
kompatibilitě odpovědi na podnět, která přímo navazuje na základní
proces volby odpovědi. Identifikovány specifické aspekty volby
odpovědi, zvláště škodlivé pro výkon starých osob. Potenciální
aplikace tohoto výzkumu zahrnují směrnice k minimalizaci účinků
těchto aspektů, jsou-li určeny starým osobám.
        klíčová slova: věk - stimuly psychologické

20

Touch a screen or turn a knob : choosing the best device for the
job.
Dotknout se obrazovky nebo otočit knoflíkem : volba
nejlepšího pracovního zařízení
        anotace: Zjišťováno, zda a jak požadavky úkolu a
věk uživatelů ovlivnily výkon u zařízení přímého vstupu a nepřímého
vstupu. U 1. experimentu optimální vstupní zařízení k usnadnění
výkonu záviselo na úkolu a na věku uživatele. U 2. experimentu byl
výkon snižován s věkem a požadavkem úkolu. Nutno optimálně volit
vstupní zařízení pro různé populace uživatelů a charakteristiky
úkolů.
        klíčová slova: věk - výkon pracovní - zařízení -
psychologie práce - obrazovky - ovládače - interface

21

MADHAVAN, P. - WIEGMANN, D.-A.: Cognitive anchoring on
self-generated decisions reduces operator reliance on automated
diagnostic aids.
Poznávací zakotvení u vlastních rozhodnutí
omezuje operátorovo spolehnutí na automatizované diagnostické
pomůcky
        anotace: Uživatelé automatizace často považují
diagnostické pomůcky za nespolehlivé. Zkoumáno, nakolik je rozsah
souhlasu uživatelů s pomůckou podmíněn jejich osobními vlastními
diagnózami. Výsledky zjištěné u skupiny s nuceným zakotvením a
nenuceným zakotvením. Vhodnost vypracování metod k omezení účinků
zakotvení a zlepšování využívání automatizace v rizikových
oblastech.
        klíčová slova: automatizace - psychologie práce -
diagnóza - procesy poznávací

22

DRISKELL, J.-E. - MULLEN, B.: The efficacy of naps as a fatigue
countermeasure : a meta-analytic integration.
Účinek krátkého
spánku jako protiopatření proti únavě : metaanalytická
integrace
        anotace: Účelem výzkumu bylo a) shrnutí a integrace
existujícího výzkumu krátkého spánku za použití metaanalýzy; b)
identifikace síly a významu účinků tohoto spánku na výkon a pocit
únavy; c) identifikace faktorů snižujících účinky tohoto spánku. Na
základě výsledků analýzy lze předvídat účinnost spánku jako funkci
jeho délky a intervalu po něm.
        klíčová slova: spánek - únava - výkon

23

Height effects in real and virtual environments. Účinky výšky
v reálném a virtuálním prostředí
        anotace: Srovnáno vnímání výšky, nebezpečí a
úzkosti, jakož i vodivosti pokožky, srdečního rytmu a nestability
polohy v obou prostředích. Zjištěno, že virtuální displej zvedání
poskytl realistickou zkušenost vnímání a indukoval některé
fyziologické odpovědi a efekt nestability polohy srovnatelný s
reálným prostředím. Lze aplikovat pro prevenci úrazů v důsledku
pádu.
        klíčová slova: pády osob - pády z výšky - vnímání -
stabilita - polohy vstoje - psychologie práce


InternationalJournal of Occupational Safety
and Ergonomics - č. 3 (2005)

24

PODGÓRSKI, D.: Workers´ involvement : a missing component in the
implementation of occupational safety and health management systems
in enterprises.
Zapojení zaměstnanců : chybějící složka při
zavádění systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v podnicích
        anotace: Podle norem specifikujících tyto systémy
se v Polsku počet podniků, které je zavedly, zvyšuje jen pomalu,
což volá po nové národní politice jejich prosazování. Za tímto
účelem proveden přehled ve 40 podnicích, které již systém mají, k
identifikaci motivačních faktorů pro rozhodování. Relativně nízká
úroveň zapojení zaměstnanců. Nízký podíl odborů.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce -
management - Polsko

25

LAZARUS, H.: Signal recognition and hearing protectors with normal
and impaired hearing.
Rozpoznávání signálů a prostředky na
ochranu sluchu (POS) osob s normálním a vadným sluchem
        anotace: Zkoumán vliv (POS) a vad sluchu na
rozpoznávání. Zahrnuta různá spektra a úrovně hluku. V případě
normálního sluchu frekvenčně nezávislá POS zlepšuje sluchový výkon,
zatím co frekvenčně závislé POS jej zhoršuje, zvláště s
nízkofrekvenčním hlukem. Vliv opotřebovanosti POS na kvalitu
sluchového výkonu. Minimální poměr signálu a hluku.
        klíčová slova: sluch - ochrana sluchu - hluk -
signály akustické

26

LIGOR, T. - GORCZYCA, P. - BUSZEWSKI, B.: Using gas chromatography
for indoor-air quality control in conservation and renovation
studios.
Použití plynové chromatografie pro kontrolu kvalitu
vzduchu v interiérech konzervačních a restaurátorských dílen
        anotace: Koncentrace par organických rozpouštědel
měřena ve 2 dílnách. Hodnoceno pracovní prostředí analýzou
koncentrace par rozpouštědel během 5 až 7 let měření. Zjištěna
těkavá rozpouštědla - alifatické a aromatické uhlovodíky, alkoholy,
estery a ketony. Inhalace je hlavní cestou expozice. Pára byla
zjišťována za použití metody aktivního odběru vzorků.
        klíčová slova: páry organické - rozpouštědla
organická - koncentrace - restaurování - konzervace - uhlovodíky -
chromatografie plynová - ovzduší

27

Job level risk assessment using task level ACGIH hand activity
level TLV scores : a pilot study.
Stanovení rizika pro různé
úrovně práce za použití úkolové úrovně Americké konference vládních
průmyslových hygieniků, rozměr limitní prahové hodnoty úrovně ruční
aktivity : pilotní studie
        anotace: Existující analytické nástroje
muskuloskeletálních poruch horních končetin jsou primárně určeny
pro práce s jedním úkolem. Tato studie zkoumá metody modifikace
existujících nástrojů pro stanovení hodnot k zjištění rizika
horních končetin při práci s několika úkoly. Výzkum různých metod
kombinování rozdílů úkolů a poměrů v rámci stanovení úrovně
práce.
        klíčová slova: končetiny horní - svaly - kostra -
poruchy pohybové

28

Exposure to methyl methacrylate and its subjective symptoms among
dental technicians : Tehran, Iran.
Expozice metymetakrylátu a
její subjektivní symptomy mezi zubními techniky : Teherán,
Írán
        anotace: Výzkum expozice metylmetakrylátu (MMA),
celkový prach a zdravotní symptomy zkoumány ve 20 zubních
laboratořích. Určovány časově vážený průměr (TWA) MMA a nejvyšší
koncentrace. Celkový prach hodnocen gravimetricky. Zjištěno, že
současný limit krátkodobé expozice není dost nízký, aby chránil
pracovníky proti působení MMA.
        klíčová slova: metakryláty - zuby - laboratoře -
prach - expozice pracovníků - Írán

29

GYEKYE, S.-A.: Workers´ perceptions of workplace safety and job
satisfaction.
Názory dělníků na bezpečnost na pracovišti a
uspokojení z práce
        anotace: Výzkum dopadu uspokojení z práce (UP) na
bezpečnostní klima (BK). Vztah mezi UP a souhlasem dělníků s
metodami managementu bezpečnosti práce a s četností úrazů. Zjištěn
kladný poměr mezi UP a BK. Zjištěn nízký počet úrazů. Kladné
vnímání organizačního klimatu ovlivňuje vnímání bezpečnosti na
pracovišti.
        klíčová slova: psychologie práce - bezpečnost práce
- management - vnímání - úrazovost - spokojenost

30

SMITH, D.-R. - LEGGAT, P.-A. - TAKAHASHI, K.: Percutaneous
exposure incidents among australian hospital staff.
Nehody
způsobené expozicí podkoží (PEI) mezi australským nemocničním
personálem
        anotace: Zkoumáno celkem 373 PEI, z toho 38,9 %
píchnutí injekční jehlou. Z personálu nejvíce postiženy sestry
(63,5%), po nich lékaři (18,8%) a další personál (17,7%). Úrazy
píchnutím jehlou byly nejčastějšími PEI sester. Zjištěno, že PEI je
významnou zátěží pro zdravotnickým personál v Austrálii. Nutnost
dalšího výzkumu.
        klíčová slova: zdravotníci - lékaři - sestry
zdravotní - úrazy - pokožka - Austrálie - průzkumy

Journalof
Occupational and Environmental Hygiene - č. 9
(2005)

31

Concepts of skin protection : considerations for the evaluation
and terminology of the performance of skin protective
equipment.
Koncepce ochrany pokožky : úvahy o zhodnocení a
terminologii efektivnosti prostředků na ochranu pokožky.
        anotace: Navržen společný jazyk pro lepší pochopení
procesů týkajících se expozice pokožky a její ochrany. Vyvinut
koncepční model, který může "naplnit" povrch pokožky nebo vrstvu
kontaminující pokožku. Je zaručeno hodnocení efektivnosti
prostředků na ochranu pokožky vč. interakce jeho uživatele
komplementárně k testování materiálu.
        klíčová slova: expozice pracovníků - pokožka -
ochrana pokožky - kontaminace - terminologie

32

Exposure to fuel-oil ash and welding emissions during the overhaul
of an oil-fired boiler.
Expozice popeli topného oleje a emisí
ze svařování během opravy kotle s olejovým ohřevem
        anotace: Studie určena ke kvantifikaci expozic
částicím popele, kovům a svařovacím plynům a k identifikaci
determinantů těchto expozic. Popis procesu. Volba pracovníků.
Měření částic popele, NO2 a O3. Kontrola kvality a zajišťovacích
postupů. Rozdíly expozic v různých úsecích opravy, u jednotlivých
úkolů a pracovišť. Korelace částic svařovacího plynu a expozice
kovům.
        klíčová slova: oleje topné - expozice pracovníků -
plyny škodlivé - svařování - kotle kapalinové

33

BRACKEN, T. - SENIOR, R. - DUDMAN, J.: 60-Hertz electric-field
exposures in transmission line towers.
Expozice elektrickému
poli 60-Hz na stožárech dálkového vedení
        anotace: Výzkum expozic pracovníků na stožárech 230
- 765 kV. Směrné limity expozice pro pole 60-Hz a indukované a
kontaktní proudy. Dráha stoupání a stožár a pracovní polohy.
Výpočet pole a jeho zprůměrování. Parametr expozice. Výpočet
průměrných expozic celého těla, každé části těla a podle výšky
pracovníka pro stoupání na stožár.
        klíčová slova: stožáry elektrické - expozice - pole
elektrické - vedení elektrické stožárové

34

Validation of a solvent-free sampler for the determination of low
molecular weight aliphatic isocyanates under thermal degradation
conditions.
Zhodnocení vzorku neobsahujícího rozpouštědla pro
stanovení alifatických izokyanatanů nízké molekulární váhy v
podmínkách tepelné degradace
        anotace: Přehled nejčetnějších izokyanatanů
vznikajících během tepelné degradace automobilové nátěrové barvy na
bázi 1,6 hexametylendiizokyanátu. Vznik prachu a aerosolů a emise
mnoha chemikálií. Výsledek analýzy vzorků za použití vysokovýkonné
kapalné chromatografie spojené s hmotovou spektrometrií.
        klíčová slova: kyanatany - barviva - nátěry -
automobily - chromatografie - spektrometrie - chemikálie

35

Exposures to refractory ceramic fibers in manufacturing and
related operations : a 10-year update.
Expozice refrakčním
keramickým vláknům při výrobních a příbuzných operacích : přehled
za 10 let
        anotace: Refrakční keramické vlákno jakožto
vyrobené skelné vlákno používané pro izolační vlastnosti. Měření
náhodně zvolených pracovníků a kontroly expozice použity k výpočtu
hlavní expozice během stanovených časových období. Výsledky
výzkumu. Kontinuální program měření expozice podporuje program
ochrany dýchadel.
        klíčová slova: vlákna anorganická - vlákna skelná -
expozice pracovníků - ochrana dýchadel

36

ROSSNER, A. - WICK, D.-P.: A field study to assess the long-term
sampling feasibility of evacuated canisters and the development of
a mathematical model to analyse potential sampling bias.

Terénní výzkum ke stanovené dlouhodobé proveditelnosti odběru
vzorků vyprázdněných nádob a vypracování matematického modelu k
analýze potenciálních chyb při odběru vzorků
        anotace: Malé nádoby (300 ml) vybavené kontrolou
kapilárního proudu použity ke zhodnocení koncentrací Stoddardova
rozpouštědla v ovzduší. Terénní výzkum k zhodnocení proveditelnosti
odběru vzorku po dobu 40 h za použití 6 malých nádob. Matematický
model ke stanovení, zda byla s dlouhodobým odběrem vzorků spojena
významná chyba při maximálních koncentracích.
        klíčová slova: vzduch dýchací - odběr vzorků -
rozpouštědla - nádoby - chyby

LeTravail
Humain - č. 3 (2005)

37

Fin du carriere des enseignants : vers une explication du stress
et des retraites prématurées.
Konec kariéry vyučujících : k
vysvětlení stresu a předčasných důchodů
        anotace: Zvyšující se počet učitelů odcházejících
do předčasného důchodu. Přehled ke stanovení, co je k tomu vedlo a
do jaké míry se na tom podílí stres. Z různých statistických analýz
zjištěno, že stres je částí důvodu rezignace učitelů. Důvodem je i
podhodnocení této práce a nedostatek uznání. Lepší pracovní
podmínky jsou nedostatečnou motivací a stres nezmenšují.
        klíčová slova: učitelé - výuka - učení - stres -
důchod

38

THUILLIEZ, H. - ANCEAUX, F. - HOC, J.-M.: Rôle de l´opérateur et
du statut fonctionnel des informations lors de la prise
d´informations en anesthésie.
Úloha operatéra a funkční statut
informací během přijímání informací v anestézii
        anotace: Výzkum zaměřen na počátek předoperační
fáze a zvláště na shromažďování informací prováděné anesteziology a
anesteziologickými sestrami. Cílem byl: 1. výzkum mechanismu výběru
informací a plánování, 2. pomoc při zpracování specifického
lékařského softwaru pro anestézii. Plán pro anesteziology a pro
sestry. Anesteziologové konzultují méně informačních polí než
sestry.
        klíčová slova: anestézie - lékaři - sestry
zdravotní - informace - výzkumy

39

WOLFF, M. - BURKHARDT, J.-M. - DE LA GARZA, C.: Analyse
exploratoire de "points de vue" : une contribution pour outiller
les processus de conceptions.
Výzkumná analýza "hledisek" :
příspěvek k vybavení koncepčního procesu nástroji
        anotace: Cílem je předložit přístup umožňující
zkoumat různá "hlediska" v koncepci, počínaje využitím kognitivně
diskurzivní analýzy a geometrické analýzy údajů. Výsledky ukazují
na konvergence a divergence hledisek ve vztahu k prováděné funkci a
umožnily navrhnout některá doporučení. Navržená analýza může
zaujmout každého ergonoma studujícího koncepci.
        klíčová slova: aspekty ergonomické - ergonomie -
koncepce - analýzy


LossPrevention Bulletin - č. 184
(2005)

40

JAMES, H.: Carbon bed adsorbers : an overview of incidents and
measures for safe operation.
Adsorbéry na uhlíkovém loži :
přehled nehod a opatření pro bezpečný provoz
        anotace: Časté používání adsorbérů k odstraňování a
někdy k získávání těkavých organických sloučenin z odpadních vod,
odpadních plynů a nádrží. Přehled několika závažných nehod, které
způsobily požáry a výbuchy v adsorbérech. Opatření pro bezpečný
provoz. Zjišťování rizika podle Předpisů o nebezpečných látkách a
výbušném ovzduší z r. 2002.
        klíčová slova: adsorpce - uhlík - požáry - výbuchy
- vznícení

41

Carbon bed adsorber fire follows production interruption.
Požár adsorbéru na uhlíkovém loži způsobuje přerušení výroby
        anotace: Široké použití těchto adsorbérů k
odstraňování těkavých organických sloučenin ze vzdušných proudů,
uvolňovaných do životního prostředí. Jedním z nejzávažnějších
problémů je tendence ke vznícení. Popis nehody a výzkum příčin
vzniku. Doporučení pro prevenci nehod tohoto druhu. Použití
programovatelného elektronického systému.
        klíčová slova: adsorpce - uhlík - požáry -
vznícení

42

FISHWICK, T.: The serious consequences of falls from elevated
heights : four case studies.
Tři závažné důsledky pádů z
větších výšek : čtyři případové studie
        anotace: Uklouznutí, klopýtnutí a pády způsobují 25
- 50 % všech úrazů na pracovištích podle průmyslového odvětví,
činnosti, věku pracovníka aj. Popis čtyř velmi závažných úrazů
způsobených pádem s šetřením, co je způsobilo a jak jim lze
zabránit. Společné rysy všech případů.
        klíčová slova: úrazy pracovní - pády osob - pády z
výšky - studie případové

Moderní řízení - č. 8
(2005)

43

SVOZIL, PAVEL - ZÁTHURECKÝ, VILIAM: Produktivita práce v českých
podnicích.

        anotace: Cílem analýzy 24 středně velkých podniků
pohybující se v mezinárodním prostředí, byla problematika
produktivity práce a jejího zvyšování a následné ověření ústředních
i dílčích hypotéz.
        klíčová slova: analýzy - hypotézy - produktivita
práce - podniky střední - trhy mezinárodní

44

Rovnováha práce a života.
        anotace: V článku jsou uvedeny poznatky, jak
efektivně řídit podnik, aniž člověk podlehne stresovému prostředí a
negativně ovlivní své zdraví i chod rodiny.
        klíčová slova: stres - řízení podnikové - plánování
dne - efektivita - manažeři

45

Obezita personálu je problém managementu.
        anotace: Sedavá zaměstnaní v dnešní době převažují
na pracovními místy ve výrobě, či jiných manuálních činnostech. To
má za následek zvyšující se obezitu u personálu a s ní spojená
zdravotní rizika.
        klíčová slova: obezita - zaměstnání sedavá - rizika
zdravotní


ProcessSafety Progress - č. 3
(2005)

46

WEST, HARRY H. - CHEN-HWA CHIU: LNG safety : an issue of
increasing importance.
Bezpečnost práce s LPG : otázka
rostoucího významu
        anotace: Otázky bezpečnosti LPG se znovu vynořila
spolu s naléhavostí vyplnit mezery v dodávkách LPG. Předpisy pro
LPG z roku 1970, neobsahují mnoho pojmů managementu BOZP
praktikovaných do té doby ostatních průmyslových odvětvích. Raději
než pokračovat v úpravách a záplatování nedokonalých federálních
zákonů resp. konceptů bezpečnosti práce by se měly spojit
zkušenosti z posledních 40 let s moderními požadavky na bezpečnost
práce k vytvoření kombinace odborného návrhu, pracovního postupu a
podpory.
        klíčová slova: LPG - koncepty bezpečnosti práce -
zákony - management bezpečnosti práce - požadavky na bezpečnost
práce

Professional Safety - č.
9 (2005)

47

CHANG, W.-R. - CHANG, CHUNG-CHI: Portable ladders : understanding
and preventing slips at their bases.
Přenosné žebříky :
pochopení a prevence uklouznutí jejich základny
        anotace: Úrazy na žebřících způsobené uklouznutím
základny od stěny jako velký bezpečnostní problém. Součinitel tření
(ST). Experimentální přístroj k měření hledaného tření. Hledaný ST
pro různé podmínky stoupání. Působení nakloněného úhlu a rychlosti
stoupání na ST. Interakce mezi rychlostí stoupání a typem žebříku,
příp. horní opěrou, na ST.
        klíčová slova: žebříky - uklouznutí - pády osob -
pády z výšky

48

HECKER, S. - GAMBATESE, J. - WEINSTEIN, M.: Design for worker
safety : moving the construction safety process upstream.

Konstrukce pro bezpečnost dělníků : posunutí bezpečnosti ve
stavebnictví proti proudu
        anotace: Pojem "konstrukce pro bezpečnost ve
stavebnictví" k zábraně rizik již ve fázích projekce, plánování a
konstrukce. Průmyslová praxe. Datové zdroje a metodologie výzkumu.
Původ a vývoj procesu "bezpečnost během cyklu životnosti" (LCS).
LCS během konstruování. Rysy konstrukce změněné procesem LCS.
        klíčová slova: stavebnictví - konstrukce - rizika
pracovní - bezpečnost práce

49

WADE, L. - DAVIS, J.: Transitioning sloped surfaces : the effects
of roofing work on balance and falls.
Přecházení mokrých ploch
: vliv pokrývačských prací na rovnováhu a pády
        anotace: Statistika pracovních úrazů ve
stavebnictví. Výzkum nestability při pokrývačských pracích. Přehled
smrtelných úrazů pokrývačů. Tři nejčastější smrtelné pracovní úrazy
(dopravní nehody, zabití, pády). Definice systému kontroly držení
těla. Rovnováha při kladení střechy.
        klíčová slova: stavebnictví - pokrývači - pády osob
- pády z výšky - rovnováha

50

BRACE, T.: Office ergonomics : do they work? : an analysis of the
effectiveness of the state of Oregon´s office ergonomics
initiative.
Ergonomie v kancelářích : funguje to? : analýza
účinnosti oregonské iniciativy týkající se ergonomie v
kancelářích
        anotace: Výzkum muskuloskeletálních potíží u
státních zaměstnanců, kteří sedí v kancelářích. Na jeho základě
obdrželi zaměstnanci specializované školení a zařízení, určené k
minimalizaci nevhodných poloh. Zjištěno, že četnost potíží se od
počátku iniciativy v r.1996 významně snížila, nikoli však jejich
závažnost.
        klíčová slova: práce kancelářské - kostra - svaly -
polohy pracovní - ergonomie

Profit - č. 34
(2005)

51

KUČERA, PETR: Jak potrestat špatného zaměstnance ?.
        anotace: Tuzemské pracovněprávní předpisy
nenabízejí příliš možností postihu zaměstnance za špatné pracovní
výkony. Za nezákonně udělené sankce může pokutu dostat sama firma.
Nejlepším řešením je zavedení pohyblivé složky mzdy.
        klíčová slova: předpisy pracovně právní -
zaměstnanci - zaměstnavatelé - firmy - mzdy - postihy - výkony
pracovní

Safetyand
Health - č. 1 (2005)

52

GREENE, MARVIN V.: Outsourcing : a solid step toward safety
compliance.
Outsourcing : spolehlivý krok k dodržování
bezpečnosti práce
        anotace: Outsourcing si již zvolilo mnoho
společností pro rozvoj jejich podniku. Snižuje a řídí na provozní
náklady, rozšiřuje firemní zaměření, zajišťuje přístup mezi světové
kapacity, uvolňuje interní zdroje pro další záměry, zpřístupňuje
zdroje, které nejsou dostupné zevnitř.Z hlediska bezpečnosti práce
outsourcing zajišťuje kompletní zahrnutí procesů BOZP do firemní
kultury, které se následně pozitivně odrazí v součtu nákladů
společnosti.
        klíčová slova: outsourcing - podniky - náklady
provozní - řízení - kultura firemní - BOZP - procesy

Safetyand
Health - č. 2 (2005)

53

Safety professionals from around the globe converge on the Sun
Shine State.
Odborníci BOZP z celého světa se scházejí ve
Slunečním státě
        anotace: Poprvé v historii se uskutečnil světový
kongres Expo (93. roč.) ve spojení se světovým kongresem
Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (7. roč.) na půdě USA,
přesněji na Floridě v Orlandu. Třídenní sjezd nabídl zejména
technická zasedání, semináře odborného vývoje a nejnovější
produkty, které představovali vystavovatelé. V článku se nalézají
anotace ke zmíněním zasedáním a seminářům, dále je uveden seznam
vystavovatelů a bližší seznámení s nejúspěšnějšími z nich.
        klíčová slova: kongresy - semináře - zasedání -
novinky - produkty - BOZP

Safetyand
Health - č. 3 (2005)

54

GREENE, M.-V.: Who´s in charge? : global leadership of
occupational safety and health is a dicey issue in today´s
fast-converging world economy.
Kdo to řídí? : globální vedení
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je riskantní podnik v rychle
konvergující světové ekonomice
        anotace: Vedení BOZP v rámci mezinárodního úsilí
hledajícího řešení ochrany zaměstnanců v globalizujícím se světě.
Celkový dopad globalizace na BOZP ve světě. Zpráva Světové komise
2004. Bezpečnost jako reflex na všech pracovištích. Význam norem
ISO. Metodická síla OSHA. Tržní síly, které započaly řídit
organizace pro ochranu zdraví lidí v nich.
        klíčová slova: bezpečnost práce - hygiena práce -
globalizace

55

PARKER, G.: No industry is immune to chemical fires. Žádný
průmysl není imunní vůči chemickým požárům
        anotace: Příklady výbuchů v chemických továrnách.
Podle Národní asociace pro ochranu proti požárům vypukne každoročně
požár na 17 000 průmyslových a výrobních závodech. Několik dalších
statistických údajů. Nejrizikovější chemikálie. Vznik chemického
požáru. Prevence je věcí každého zaměstnance. Protipožární
plánování ve velkých a malých společnostech.
        klíčová slova: požáry - výbuchy - podniky - průmysl
chemický

56

NASO, M.: Beware of the dog : utility workers need training and
knowledge to avoid canine attacks.
Pozor, zlý pes : pracovníci
veřejných služeb potřebují trénink a znalosti, aby se bránili
útokům psů
        anotace: Popis úrazu, způsobeného psem. V USA je
cca 57 milionů psů a ročně je pokousáno psy 4,7 milionu Američanů.
Nutnost znalosti chování psů. Bezpečnost před psy lze získat časem
a cvičením. Osobní ochrana pracovníků. Pomoc při pokousání.
Prevence jako výzva pro příštích deset let.
        klíčová slova: zvířata - úrazy

57

GASPERS, K.: Fighting thin air : grappling with VOCs a difficult
task.
Boj proti špatnému vzduchu : souboj s těkavými
organickými sloučeninami (TOS) je obtížný úkol
        anotace: Nedostatečná znalost působení některých
TOS. Různé kombinace TOS. Každoročně je vyrobeno 10 000 nových
chemikálií. Úsilí o omezování expozice TOS. Možnost stanovit
širokou rizikovou skupinu TOS. Tzv. kontrolní spojování jako metoda
ochrany. Pomoc ze strany předpisů. Nutnost inženýrské a
administrativní kontroly.
        klíčová slova: sloučeniny organické - látky těkavé
- látky toxické - vzduch znečištěný

Sicherist
Sicher - č. 9 (2005)

58

ZUTHER, F.: Hand- und Hautschutz in der Praxis. Ochrana rukou
a pokožky v praxi
        anotace: Onemocnění pokožky tvoří třetinu všech
potvrzených nemocí z povolání v německém hospodářství. Dopad
onemocnění na zaměstnance a zaměstnavatele. Výběr produktů a
prostředků na ochranu pokožky. Přehled činností, kde jsou zásadně
nutná opatření na ochranu rukou a pokožky. Plán ochrany. Školení a
dokumentace. Kontrola účinnosti.
        klíčová slova: ochrana pokožky - ochrana rukou -
dermatózy - nemoci z povolání

59

RÜHL, R. - FRITZ, M. - MERKLE, S.: CO-Belastungen durch
benzinbetriebene Maschinen in Räumen und alternative Antriebe.

Zátěž CO způsobená stroji s benzinovými motory v interiérech a
alternativní pohony
        anotace: Zátěže tohoto druhu jako podnět pro
oborové společenství ve stavebnictví Frankfurt nad Mohanem k
zavedení projektu INQA. Zjišťovány zátěže CO především u strojů na
hlazení mazaniny. Diskutovány možnosti jiných pohonů. Problémy
pohonu dieselových parních ejektorových strojů, benzinem poháněných
motorových pil. Model výpočtu expozice. Použití alternativních
pohonů.
        klíčová slova: oxidy - uhlík - společenství oborová
- benzín - pohon - stroje parní - pily motorové - látky toxické -
škodliviny - stavebnictví

60

RÖBENACK, KARL-DIETER - KORTH, D.: Statistisches zu
Abbruch-Unfällen.
Statistika úrazů při demoličních
pracích
        anotace: Náplň sbírky příkladů těchto úrazů. Tyto
úrazy tvoří cca 10% všech úrazů podléhajících hlášení ve
stavebnictví. Rozdělení do skupin. Pády z výšky. Úrazy způsobené
nárazem materiálu a zařízení. Popáleniny a otravy v souvislosti s
řezáním plamenem.
        klíčová slova: asanace - stavebnictví - pády osob -
pády z výšky - popálení - otravy - nárazy - statistika

61

TISCHER, M.: Chemikalienmanagement in Entwicklungs- und
Schwellenländern : neues Trainingshandbuch nutzt ökonomische
Vorteile als Türöffner.
Management chemikálií v rozvojových
zemích a v zemích na prahu vyspělých : nová školicí příručka
využívá ekonomické výhody k otevírání dveří
        anotace: Industrializace těchto zemí je často
spojena s používáním nebezpečných chemikálií. Společnost pro
technickou spolupráci (GTZ) vypracovala školicí program pro
praktickou aplikaci národních i mezinárodních pravidel zacházení s
chemikáliemi. Praktická podoba programu rozděleného do tří
modulů.
        klíčová slova: chemikálie - látky toxické -
škodliviny - cvičení - pravidla - země rozvojové

Technik - č. 9
(2005)

62

Pro větší bezpečnost vlaků metra.
        anotace: Hlavním úkolem systému automatického
vedení vlaku je převést maximum regulačních zásahů ze
strojvedoucího na exaktně fungující stroj. Cílem je podstatné
zkvalitnění průběhu jízdy vlaku metra v dráze i čase.
        klíčová slova: metro - vlaky - strojvedoucí -
systémy automatické - faktor lidský - toky datové

Tiefbau-
č. 9 (2005)

63

KUMMER, W. - MEYER, L. - SCHMIDT, W.: Langzeituntersuchungen der
Schwingungsdämpfung von Fahrersitzen auf Erdbaumaschinen.

Dlouhodobé výzkumy tlumení vibrací sedadel řidičů zemních
strojů
        anotace: Zvyšující se význam stanovení a omezení
vibrací vzhledem k harmonizaci směrnice 2002/44/EG. Vlastnosti
sedadel tlumících vibrace. Tato sedadla jako vhodný preventivní
prostředek proti zátěžím způsobeným vibracemi. Měření vibrací
celého těla v polních podmínkách a jeho nedostatky (rozdílné
výsledky, nepřesnost).
        klíčová slova: stroje zemní - sedadla - vibrace -
tlumení

Záchranář - č. 3
(2005)

64

SMIČKA, V.: Současná BZS v Rakousku.
        anotace: V sloupku je uveden současný stav rakouské
báňské záchranné služby, která byla nově organizována na základě
novely rakouského horního zákona z roku 2002 v důsledku nehod v
Lassingu, kde v roce 1998 zahynulo 10 záchranářů a Kaprunu, kde při
požáru v tunelu pro lanovou dráhu zahynulo 155 osob.
        klíčová slova: nehody - služby záchranné - Rakousko
- zákony horní - Báňská záchranná služba

Zdravotnictví v České
republice - č. 8 (2005)

65

PALEČEK, MILOŠ - SVOBODOVÁ, LENKA: Násilí ve společnosti a na
pracovištích : vybrané okruhy z výsledků expertního
šetření.

        anotace: Cílem projektu je analýza problému násilí
na pracovišti, určení příčin násilí a možné způsoby řešení
problematiky včetně prevence rizik zejména ve zdravotnických a
sociálních službách v České republice.
        klíčová slova: agrese - BOZP - odborníci - násilí -
hodnoty - podmínky - prevence - prostředí - riziko - skupiny
rizikové

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail