Nové BL k chemickým látkám chybí, jak tedy vytvořit nová pravidla podle z. č. 258/2000 Sb.?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Vzhledem k novelizaci zákona č. 258/2000 Sb. musíme přepracovat bezpečnostní pravidla pro nebezpečné chemické látky a potřebujeme pro ně nové bezpečnostní listy (BL) podle nařízení CLP. Některé starší zásoby ale máme klasifikované podle starých směrnic a někteří výrobci odmítají poskytnout BL, když jsme v posledních 12 měsících nic nekoupili anebo nakoupili přes distributora. Náš dodavatel, distributor, mohl ale mezitím ukončit činnost. Jak se dostaneme k novým informacím a klasifikaci produktu? Navíc se vydávají nové BL s jiným složením a stejným názvem, což je prý normální, ale pro konečného uživatele zavádějící, protože i klasifikace se mění. Někdy se zpřísní klasifikace, směs se stane například žíravou, a koncový uživatel o tom nebude vědět. Nejedná se o čisté látky, ale barvy, oleje, maziva atd. Podobný problém by měli mít všichni, kdo si shánějí nové BL podle CLP. Jenže my jsme velký podnik a máme i starší zásoby, u kterých není expirační doba, které nově byly podle CLP klasifikovány jinak. Zřejmě tedy nechám staré BL se starým označením na výrobcích a také stará bezpečnostní pravidla, protože výrobce nechce poskytnout nový BL. V každém případě tento divný stav bude do té doby, než někdo vydá jednoznačný výklad k zákonu.

Jestliže jde o následného spotřebitele, který používá nebezpečné látky a směsi při své podnikatelské činnosti, jde o osobu, která je dále neprodává. Pokud této osobě nebezpečné látky a směsi byly dodány s tzv. „starým označením", tedy podle tehdy platného chemického zákona, a to s bezpečnostními listy, které používaly i tzv. starou klasifikaci ve formátu podle chemického zákona, odpovídá značení době dodávky. To platí i pro písemná pravidla, kde jejich formát odpovídá hodnocení a označení podle chemického zákona, tj. například R + S věty. V případě, že se tato osoba nedozví o nebezpečných látkách a směsích nové důležité informace, které by podstatným způsobem měnily její nebezpečnost a následné požadavky na ochranu osob nebo životního prostředí, může tato pravidla dále používat, v podstatě do doby, než obaly dodané s tzv. „starým označením" spotřebuje. To však nebude platit, pokud jí s novou dodávkou budou dodány nebezpečné látky a směsí již s novým označením, neboť ty už budou mít jak bezpečnostní list, tak klasifikaci odlišné, a proto bude nutné vypracovat k nim nová pravidla pro jejich nakládání a tato projednat s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V reálu pak může taková osoba mít de facto na svých pracovištích nebo ve skladu nebezpečné látky a nebo směsi s obaly podle chemického zákona (kde budou ještě R+S věty) a zároveň s obaly podle nařízení CLP (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006), kde už budou H+P věty, a následně na přechodnou dobu jim odpovídající dvoje pravidla i dvojí projednání u příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, a to až do doby spotřebování veškerých starých zásob nebezpečných látek a směsí.

K upřesnění dodáváme, že ačkoliv platné ustanovení § 44a odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2, toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 neodkazuje přímo v citaci na zvláštní právní předpis, tj. na chemický zákon, je zřejmé, že jde o stejnou analogii, a to že se jedná o vyjádření pro starou klasifikaci, stejně jako tomu je u chemických látek nebo směsí v zákonu v odstavcích výše.

Pokyny pro nakládání se nemusí vypracovávat, jestliže látka nebo směs je klasifikovaná jen jako karcinogenní kategorie 2, mutagenní v zárodečných buňkách 2 nebo toxické pro reprodukci kategorie 2 podle nařízení CLP. Shrnuto, původní pravidla pro nakládání s nebezpečnými látkami nebo směsmi (přípravky) si osoba nechá pouze po tu dobu, dokud budou ve firmě obaly a jim odpovídající bezpečnostní listy se „starou" etiketou nebo štítkem, pak je už nepoužije.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail