Nouzové osvětlení

Zdroj: 

Norma ČSN EN 1838 shrnuje současné poznatky o nouzovém osvětlení. To je podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru požárně bezpečnostním zařízením, a proto i významným bezpečnostním prvkem, k němuž se přihlíží při kolaudaci budov.

Nouzové osvětlení (I) ČSN EN 1838:září 2000 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení - Jedná se o normu, která shrnuje současné poznatky o nouzovém osvětlení. Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního osvětlení, je proto napájeno ze zdroje nezávislého na zdroji, který napájí normální osvětlení.

Tím, že nouzové osvětlení je podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) požárně bezpečnostním zařízením, se jeho důležitost a vazba na případnou nezkolaudovatelnost objektu značně zvýšila.

Norma stanovuje požadavky na osvětlovací soustavy nouzového osvětlení instalované v budovách nebo v místech, kde jsou takové soustavy požadovány. Týká se to především míst, která jsou přístupná veřejnosti nebo zaměstnancům.

Pro účely této normy je nouzové osvětlení považováno za obecný termín, který zahrnuje různé druhy osvětlení (obr. 1).

osvetleni_nouzove


Obr. 1 - Druhy nouzového osvětlení

Požadavky stanovené v této normě pro účely návrhu jsou minimální a platí pro celé vymezené období i pro konec projektovaného života zařízení. Příspěvek osvětlenosti od odraženého světla se zanedbává.

Hlavním účelem nouzového únikového osvětlení je umožnit bezpečný odchod z prostoru při výpadku normálního napájení.

Účelem nouzového osvětlení únikových cest je umožnit přítomným bezpečný odchod z prostoru poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru na únikových cestách a na zvláštních místech a zajistit snadné dosažení a použití protipožárních a bezpečnostních zařízení.

Účelem protipanického osvětlení (veřejných prostorů) je zmenšit pravděpodobnost paniky a umožnit přítomným bezpečný pohyb směrem k únikovým cestám poskytnutím vhodných podmínek pro vidění a určení směru. Směr světla na únikových cestách a ve veřejných prostorech má být dolů k pracovní rovině, osvětleny však mají být také všechny překážky do výšky 2 m nad touto plochou. Protipanické osvětlení se používá v prostorech, ve kterých nejsou určeny únikové cesty, tj. v halách, v prostorech s podlahovou plochou větší než 60 m2 nebo v menších prostorech, pokud je v nich přídavné riziko, jako je používání prostoru velkým množstvím lidé.

(JH: Na rozdíl od nouzového únikového osvětlení, kde dodržení předpisů hlídají při kolaudaci hlavně hasiči, tento požadavek zajímá hlavně hygienu. V praxi to vypadá tak, že i normální velkoprostorové kanceláře (větší než 60 m2) musí mít protipanické osvětlení. Není-li tento požadavek splněn, mohou nastat velké problémy při kolaudaci.)

Účelem nouzového osvětlení prostor s velkým rizikem je přispět k bezpečnosti lidí při potenciálně nebezpečných procesech nebo situacích a umožnit řádné ukončení činností uskutečňovaných pro bezpečnost ostatního osazenstva v daném místě.

Pocity úzkosti a zmatku mohou být zmírněny strategicky umístěnými značkami ukazujícími cestu ven z prostoru. Je velmi důležité, aby východy byly jasně označeny značkami a tyto byly viditelné po celou dobu, kdy jsou v prostoru uživatelé.

Norma uvádí i některé další definice:

náhradní osvětlení (stand-by lighting) - druh nouzového osvětlení, které umožňuje pokračování v běžné činnosti bez podstatných změn;
nouzový východ (emergency exit) - cesta ven, určená pro použití v případě nouze;

(JH: V případě, že by mohlo dojít ve zmatku při výpadku napájení nebo při požáru k záměně nouzového východu s jinými dveřmi, které do bezpečí nevedou, je požadováno označení těchto východů bezpečnostními značkami (většinou blikajícími) o nepoužitelnosti těchto východů v případě nouze. Připomínám, že i v tomto případě se jedná o požárně bezpečnostní zařízení a i tyto bezpečnostní značky musí mít příslušnou certifikaci.)

bezpečnostní značka (safety sign) - značka, která vyjadřuje obecné bezpečnostní sdělení; je vytvořena kombinací barvy a geometrického tvaru a spolu s grafickým symbolem nebo textem zpřesňuje bezpečnostní informaci [ISO 3864:1984];
bezpečnostní značka s vnějším osvětlením (externally illuminated sign) - značka, která je, pokud je to požadováno, osvětlena vnějším zdrojem;
bezpečnostní značka s vnitřním osvětlením (internally illuminated safety sign) - značka, která je, je-li to požadováno, osvětlena vnitřním zdrojem.

Nouzové únikové osvětlení

Pro zajištění viditelnosti při evakuaci se osvětlení požaduje v celém prostoru. V této normě je toto doporučení splněno montáží svítidel do výšky alespoň 2 m na podlahou. Značky, jež jsou na všech východech a podél únikových cest určeny k použití ve stavu nouze, musí být osvětleny, aby jednoznačně ukazovaly cestu úniku k bezpečnému místu.

Tam, kde není možný přímý pohled na únikový východ, musí být zajištěna osvětlená směrová značka (nebo série značek) tak, aby se usnadnil postup směrem k nouzovému východu.

Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky EN 60589-2-22 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení.

Místa, která musí být zdůrazněna:

 1. každé dveře určené pro nouzový východ;
 2. v blízkosti (viz poznámka) schodiště tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem;
 3. v blízkosti (viz poznámka) každé jiné změny úrovně;
 4. nařízené únikové východy a bezpečnostní značky;
 5. při každé změně směru;
 6. při každém křížení chodeb;
 7. vně a v blízkosti každého konečného východu;
  (JH: i vně, tj. venku mimo objekt! Je to proto, aby lidé neutíkali do tmy.)
 8. v blízkosti (viz poznámka) každého místa první pomoci;
 9. v blízkosti (viz poznámka) každého hasicího prostředku a požárního hlásiče.

Místa uvedena pod 8) nebo 9), nejsou-li na únikové cestě ani v prostoru s protipanickým osvětlením, musí být osvětlena minimálně 5 lx na úrovni podlahy.

Poznámka: Pro účely tohoto článku se termínem v blízkosti rozumí naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2 m.

Nouzové osvětlení únikových cest

Pro únikové cesty do šířky 2 m nesmí být horizontální osvětlenost na podlaze podél osy únikové cesty menší než 1 lx a středový pás, široký alespoň polovinu šíře cesty, musí být osvětlen minimálně na 50 % této hodnoty.

Poznámka: Širší únikové cesty mohou být uvažovány jako několik 2 m širokých pásů nebo mohou být opatřeny protipanickým osvětlením (pro veřejné prostory).

Poměr maximální a minimální osvětlenosti podél osy únikové cesty nesmí být větší než 40 : 1.

Minimální doba svícení nouzového únikového osvětlení přípustná pro únikové účely musí být 1 hodina.

(JH: Jak uvidíme dále, minimální doba osvětlenosti se v různých normách liší.)

Nouzové osvětlení únikových cest musí dosáhnout 50 % požadované osvětlenosti do 5 s a plné požadované osvětlenosti do 60 s.

(JH: Tento zdánlivě nevinný požadavek způsobuje, že pro nouzové osvětlení musíme použít akumulátory i v objektech, které jsou vybaveny náhradním zdrojem - dieselagregátem.)

Protipanické osvětlení (veřejných prostorů)

Vodorovná osvětlenost nesmí být menší než 0,5 lx v úrovni podlahy uvnitř prázdného prostoru s výjimkou obvodového pruhu o šíři 0,5 m.

Poměr maximální a minimální osvětlenosti protipanického osvětlení v prostoru nesmí být větší než 40 : 1. Minimální dovolená doba pro únik musí být 1 hodina. 50 % požadované hodnoty osvětlenosti protipanického osvětlení musí být dosaženo do 5 s a plná požadovaná hodnota do 60 s.

(JH: Jak je vidět, ani zde není možno použít dieselagregát.)

Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem

V prostorech s velkým rizikem nesmí být udržována osvětlenost na srovnávací rovině menší než 10 % požadované udržované osvětlenosti pro danou činnost, avšak nesmí být menší než 15 lx. Osvětlení nesmí způsobovat škodlivý stroboskopický jev.

Rovnoměrnost nouzového osvětlení prostorů s velkým rizikem nesmí být menší než 0,1. Minimální doba svícení musí být rovna době trvání nebezpečí pro osoby.

Nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem musí poskytovat požadovanou osvětlenost buď trvale, nebo do 0,5 s v závislosti na jeho použití.

Náhradní osvětlení

Použije-li se náhradní osvětlení pro nouzové únikové osvětlení, musí splňovat rozhodující požadavky této normy.

Je-li hladina náhradního osvětlení nižší než u minimálního normálního osvětlení, může být použito pouze pro přerušení nebo dokončení činnosti.

(JH: Zařazení náhradního osvětlení do skupiny nouzového osvětlení trochu ztěžuje jeho použití. Stává se z něho totiž požárně bezpečnostní zařízení se všemi důsledky! Budu-li totiž chtít zajistit náhradní osvětlení tak, aby vyhovělo, tj. budu-li chtít mít stejnou hladinu osvětlenosti jako při normálním osvětlení, budou finanční nároky na osvětlení enormně vysoké, protože je nutno dodržet požadavky PAVUS ZP27/2003 nebo DIN 4102 část 12.)

Bezpečnostní značky

Bezpečnostní značky pro nouzový únik a první pomoc musí splňovat níže uvedené požadavky. Bezpečnostní značky musí být osvětleny na 50 % požadované hodnoty do 5 s a na plnou požadovanou hodnotu do 60 s.

(JH: To znamená, že ani bezpečnostní značky nemohou být napojeny jen z dieselagregátu.)

Jas kterékoliv plochy bezpečnostní barvy značky musí být nejméně 2 cd/m? ve všech důležitých úhlech pohledu (viz příloha A). Poměr maximálního a minimálního jasu v bílé nebo bezpečnostní barvě nesmí být větší než 10 : 1.

Poznámka: Velkým odchylkám jasů sousedních bodů je nutné se vyhnout.

(JH: Podrobné světelnětechnické parametry bezpečnostních značek jsou uvedeny v příloze A normy - zde tato příloha není uvedena.)

Minimální doba provozu nouzového osvětlení

V ČSN EN 1838 je požadovaná doba provozu pro nouzového osvětlení únikových cest a pro protipanické osvětlení 1 hodina. V jiných normách jsou však požadované časy jiné - kratší i delší. Viz například tabulka 1.

osvetleni_nouzove


Kde se musí nouzové osvětlení zřizovat

ČSN EN 1838 a ČSN EN 50 172 stanoví požadavky na provedení nouzového osvětlení tam, kde se musí zřizovat. Prostory a objekty, kde se nouzové osvětlení musí zřizovat, však určují jiné normy. Nouzové osvětlení se musí například zřizovat na místech, které uvádí tabulka 2.

osvetleni_nouzove


Výčet není vyčerpávající. Nouzové osvětlení se musí zřizovat všude tam, kde hrozí nebezpečí paniky při přítomnosti většího počtu lidí, a všude tam, kde je nutno zajistit bezpečný odchod z objektu nebo dokončit nějakou neodkladnou činnost (zdravotnictví, prostory s velkým rizikem).

Vedení k nouzovému osvětlení

Nouzové osvětlení může být provedeno dvojím způsobem:

 1. svítidly s vlastními trvale dobíjenými akumulátory;
 2. svítidly napájenými z centrálního zdroje.

Provedení podle bodu 1)

Kabely zajišťují trvalé dobíjení akumulátorů. V případě požáru a při případném přehoření kabelu se svítidlo rozsvítí na svůj vlastní zdroj. Kabel nemusí být ohniodolný. Protože nouzová svítidla jsou hlavně na chráněných a nechráněných únikových cestách, musí provedení kabelu odpovídat způsobu uložení. Cílem je, aby kabel při hoření neuvolňoval jedovatých chlor. Je-li kabel například uložen minimálně 10 mm pod omítkou, je možno pro nouzové osvětlení použít normální CYKY kabel, který pro retardaci (zpomalení) hoření jedovatý chlor používá. Je-li kabel veden volně (ve smyslu ochrany před požárem, tj. pokud kabel není uložen v krytu s požadovanou požární odolností) je nutno použít bezhalogenový kabel, který jedovatý chlor neobsahuje (například CHKE-R). V praxi se kabelové trasy k těmto svítidlům nedělají jako systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

Výhody:

 • není pravděpodobné, že se poškodí nebo vybijí baterie všech svítidel najednou;
 • instalace vedení k těmto svítidlům je levnější;
 • v případě zátop nebo požáru zůstávají nouzová svítidla po vypnutí napájení nízkým napětím v provozu na vlastní zdroj bezpečného napětí a nehrozí od nich nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nevýhody:

 • nutnost výměny baterií ve svítidlech;
 • kontrola stavu jednotlivých baterií a svítidel je pracná. Je možno použít svítidla s centráltestem, to však nároky na kabeláž zvyšuje. Vysoké jsou i nároky na vyhodnocovací jednotku centráltestu.

Provedení podle bodu 2)

V tomto případě kabely zajišťují přenos nouzové energie do svítidla. Kabelové trasy i kabely jsou tedy požárně bezpečnostním zařízením a je nutno je udělat jako systém se zachováním funkčnosti při požáru, protože při přehoření nebo poškození kabelu by nouzové osvětlení zhaslo. Kabely se v tomto případě používají takřka vždy bezhalogenové ohniodolné (například CHKE-V). Kabelové trasy musí odpovídat požadavkům PAVUS ZP27/2003 nebo DIN 4102 část 12. Jedná se o nákladné požadavky. Například vzdálenost závěsů minimálně 1,2 m (ocelové ohniodolné hmoždinky nebo závěsy), maximální hmotnost kabelů na této trase 20 kg/m, vodorovný žebřík nesmí být širší než 40 cm, nesmí být negativně ovlivňovány jinými zařízeními (například pád vzduchotechnického potrubí nesmí strhnout trasu požárně bezpečnostního zařízení).

Musí být dodržen i požadavek o vzdálenosti vedení nouzového osvětlení od ostatních vedení při souběhu na vzduchu podle čl. 521.N11.10.7 ČSN 33 2000-5-52 (nejméně 6 cm při souběhu do 5 m a 20 cm při souběhu delším) a požadavky ČSN 33 2000-5-56 o nezávislosti těchto nouzových obvodů na ostatních vedeních a zařízeních.

Centrální zdroj musí být umístěn spolu s příslušným rozváděčem nouzového osvětlení v samostatném požárním úseku, většinou v samostatné rozvodně vyhrazené pouze pro požárně bezpečnostní zařízení.

Výhody:

 • snadná kontrola stavu centrální baterie;
 • není nutná výměna baterií ve svítidlech.

Nevýhody:

 • při poruše centrální baterie nefunguje žádné nouzové svítidlo;
 • při použití malého bezpečného napětí je nutno použít vodiče s velkými průřezy;
 • při použití nízkého napětí je nutno nouzové osvětlení při některých situacích vypnout (zátopy, požár apod.) z důvodu ochrany před úrazem elektrickým proudem.

ZDROJ:
Honzík, Josef. Nouzové osvětlení. In TZB-info.cz [online] Praha: Topinfo s.r.o., 2007 [cit. 09-11-2007]. Dostupný z WWW: <http://www.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4463>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail