Nesouhlas s výhradami inspekce práce, které se týkají školení řidičů

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Při jedné z kontrol provedené OIP u zaměstnavatele, jehož zaměřením je provozování silniční dopravy, takže se na něj vztahuje zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nám bylo vytýkáno, že v osnově k všeobecnému školení BOZP nemáme uvedeny předpisy související s provozem na pozemních komunikacích. Domníváme se, že toto hodnocení ze strany kontrolního orgánu bylo nesprávné, neboť znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích je součástí obsahu zdokonalování odborné způsobilosti řidičů uvedeného v písm. e, bod 1 Přílohy č. 6 zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a mělo být obsaženo v osnově tohoto zdokonalování zpracovaného odborně způsobilou osobou. V této souvislosti se domníváme, že školení řidičů, tzv. referentů, je vhodné rovněž provádět prostřednictvím odborně způsobilé osoby s tím, že příslušná osnova školení je přiměřeně upravena a ověření znalostí je provedeno pouze ve smyslu zákoníku práce, ne však ve smyslu zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V daném případě Vám nemohu jednoznačně říci, jestli měl orgán inspekce práce pravdu, nebo ne. Neznám přesně, pro koho byla ona obecná školení BOZP organizována. Jestli to bylo pro všechny zaměstnance zaměstnavatele, nebo jestli to bylo speciální školení pro určitou skupinu zaměstnanců, co bylo obsahem školení apod. V každém případě se však domnívám, že orgán inspekce práce měl ke svým závěrům určité důvody. Podle ustanovení § 41 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, platí, že kontrolovaná osoba může písemně požádat o přezkoumání protokolu, a to do 5 pracovních dnů ode dne seznámení se s protokolem, nestanoví-li inspektor lhůtu delší. Inspektor přezkoumá protokol a o výsledku kontrolovanou osobu písemně vyrozumí. Proti výsledku přezkoumání pak může kontrolovaná osoba do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byla o výsledku vyrozuměna, podat námitky k vedoucímu inspektorovi, který o námitkách rozhodne. Jestliže kontrolu vykonal úřad, rozhodne o námitkách generální inspektor. Rozhodnutím o námitkách může být výsledek přezkoumání protokolu změněn nebo zrušen, jinak se námitky zamítnou. Při zrušení výsledku přezkoumání protokolu vedoucí inspektor, jestliže kontrolu vykonal úřad, tak generální inspektor, zajistí došetření věci. Proto, pokud jste měli nějaké námitky, měli jste je uplatnit.

V případě školení řidičů "referentů" skutečně neexistuje osnova školení řidičů. Je věcí zaměstnavatele, koho určí za školitele, jestli odborně způsobilou osobu nebo někoho jiného. Podle ustanovení § 2 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., o organizaci práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky platí, že zaměstnavatel vydá místní provozně bezpečnostní předpis upravující pracovní a technologické postupy při provozování dopravy. S tímto předpisem pak musí zaměstnavatel v rámci školení seznámit zaměstnance referenty. Musí v něm být zdůrazněna bezpečnost jednotlivých prací s ohledem na konkrétní podmínky pracoviště, např. otázka navádění vozidel, jejich couvání, nakládání a vykládání zboží. To ovšem neznamená, že by zaměstnavatel neměl seznámit zaměstnance se zásadami uvedenými v obecně závazných předpisech, např. v zákoně č. 361/2000 Sb., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 56/2001 Sb., ze dne 10. ledna 2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zaměstnavatel musí tyto obecně závazné předpisy aplikovat při školení na konkrétní podmínky svého pracoviště.

Autor článku: 

Komentáře

není se co divit

27.04.2008 - 23:46 kolemjdoucí
<P>&nbsp;Vážený tazateli,</P> <P>podívejte se &nbsp;na internetovou stránku SÚIP do sekce poradenství.</P> <P>Jsou tam věci, nad kterými zůstává rozum stát. Píše se rok 2008 a v jednotlivých návodech se to hemží zákonem č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, atd.. atd.. viz např. nař.vl..č. 170/1997Sb.,. a další.</P> <P>Z toho vyplývá pouze jedinný závěr obecně platný i pto Váš konkrétní případ, t.j. využít při nesouhlasu všechny zákonné prostředky, protože přepoklad, že proti Vám stojí vždy odborník, je v zásadě chybný.</P> <P>&nbsp;</P>

není se co divit

27.04.2008 - 23:59 kolemjdoucí
<P>Vážený tazateli,</P> <P>pokud se podíváte na stránky SÚIP, sekce poradenství, pochopíte, že přepoklad, že při inspekci proti Vám stojí odborník, je v současnosti chybný:</P> <P>Aktuálně se nabízí&nbsp; ( v roce 2008 )povinnosti vyplývající&nbsp;ze zákona č. 65/1965 Sb., ...</P> <P>..nař. vl. č. 17O/1997 Sb.,( to je opravdu chuťovka ve vztahu k zaměstnavateli ), a&nbsp; další a další.</P> <P>Závěr je jedinný: využít všechny zákonné prostředky, které Vám náleží.</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail