Ne(jasná) pracovní doba

Zdroj: 

V poslední době jsme zaznamenali větší množství dotazů na úpravu pracovní doby. Posíláte rozvrh svých směn a ptáte se, jestli je to takto v souladu se zákonem. Úprava pracovní doby je zdánlivě jednoduše popsána v zákoníku práce části čtvrté § 78 - 100. V praxi ale dochází k situacím, se kterými si nevíme rady.

Jak uvádí ve svých pravidelných zprávách z kontrol inspekce práce, také počet podnětů týkajících se této oblasti je velmi vysoký, problematika pracovní doby tvoří každoročně vedle odměňování podstatnou část všech přijatých podnětů. Podle údajů z oblastních inspektorátů práce mezi nejčastější porušení z oblasti pracovní doby patří nevedení evidence pracovní doby, nedodržování stanovené pracovní doby, při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby není vypracován dopředu písemně rozvrh směn, jak říká § 84 zákoníku práce, nebo si zaměstnanci stěžují, že ve skutečnosti pracují mnohem více, než eviduje zaměstnavatel, což se obtížně prokazuje.

Pro odpověď na dotaz, zdali je určitý rozpis směn v souladu se zákonem, je důležité, aby byl hlavně dodržen odpočinek mezi směnami, aby byli zaměstnancům poskytovány přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky, pokud na ně zaměstnancům vzniká nárok podle zvlástních právních předpisů. Odpočinek je stanoven na 11 hodin (§ 90 zákoníku práce), ale může být zkrácen na 8 hodin, týdenní odpočinek má zaměstnanec mít 35 hodin, ale v případech uvedených v § 90 odst. 2 a u technologických procesů, které nemohou být přerušeny, může být zkrácen na 24 hodin, s tím, že zaměstnancům bude poskytnut nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období 2 týdnů činila délka tohoto odpočinku celkem alespoň 70 hodin (§ 92).

a) v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přesčas,

b) v zemědělství,

c) při poskytování služeb obyvatelstvu, zejména

1. ve veřejném stravování,

2. v kulturních zařízeních,

3. v telekomunikacích a poštovních službách,

4. ve zdravotnických zařízeních,

5. v zařízeních sociálních služeb22a),

d) u naléhavých opravných prací, jde-li o odvrácení nebezpečí pro život nebo zdraví zaměstnanců,

e) při živelních událostech a v jiných obdobných mimořádných případech.

U zaměstnanců mladších 18 let nelze odpočinek mezi směnami a odpočinek v týdnu krátit. Musí odpočívat po dobu alespoň 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích a nepřetržitý odpočinek v týdnu nesmí činit méně než 48 hodin.

Délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin, práce konaná nad stanovenou délku směny je prací přesčas. Nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. V jednom kalendářním dni, resp. během 24 hodin po sobě jdoucích, tedy zaměstnavatel může nad dvanáctihodinovou směnu nařídit maximálně 4 hodiny práce přesčas, aby dodržel nepřetržitý odpočinek mezi směnami. [1]

Prací přesčas je kromě nařízené práce zaměstnavatelem i práce konaná s vědomím zaměstnavatele. Pokud si zaměstnavatel nepřeje, aby zaměstnanec pracoval přesčas v případech, kdy mu přesčasová práce nebyla nařízena, musí (pokud zaměstnanec chce nebo i začne pracovat přesčas) zaměstnanci výslovně zakázat konání takové práce. [2]

Za práci přesčas přísluší zaměstnanci mzda a příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku (§ 114 zákoníku práce). Do práce přesčas se nezahrnuje práce přesčas, za kterou bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno.

Pracovní dobou rozumíme dobu, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci na pracovišti. Zaměstnanci se občas mylně domnívají, že do pracovní doby patří také například převlékání v šatně nebo příchod a odchod na určené pracoviště v rámci rozlehlého areálu. [3]

Od čtenářů BOZPinfo přišly mimo jiné dotazy, jestli zaměstnavatel může nutit zaměstnance pracujícího v kanceláři zůstávat v práci o několik minut déle nad stanovenou pracovní dobu, protože například vypínáním počítače, obouváním a oblékáním do kabátu a cestou po budově ze svého pracoviště na recepci, kde si "odpíchne odchod", stráví také nějaký čas. Nebo jestli je přípustné, aby zaměstnanci, když přijde do práce o minutu později, například v 8:01 místo v 8:00, byl počítán příchod až v 8:30. Některé docházkové systémy mají nastaveno, že se příchod/odchod eviduje po čtvrt nebo půlhodinách. Odpovědi na tyto výše uvedené otázky nejsou přesně v právních předpisech upraveny. Dle názorů inspektorů práce záleží hlavně na dohodě zaměstnavatele se zaměstnancem, zaměstnavatel by si tyto záležitosti měl upravit ve vnitřním předpisu.

Podle § 88 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut; mladistvému zaměstnanci musí být tato přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách nepřetržité práce. To pak pro zaměstnance pracující v dvanáctihodinových směnách znamená, že jejich čistá pracovní doba činí 11,5 hodin.

Někteří tazatelé si stěžovali, že jim zaměstnavatel poskytuje přestávky dvě a strhává jim hodinu z pracovní doby. Jelikož je v zákoníku práce uvedeno nejdéle po šesti hodinách, dává to zaměstnavateli možnost poskytnout přestávku dříve a tím pádem 2 přestávky za dvanáctihodinovou směnu. Čistá pracovní doba je tedy pouze 11 hodin. Pokud se zaměstnavatel domnívá, že je nutné, aby zaměstnancům přestávku poskytl dříve než po 6 hodinách a tím pádem je nucen poskytnout 2 přestávky za směnu, může ji rozdělit po čtvrthodinách, aby nemusel zaměstnanci strhávat z pracovní doby hodinu, ale pouze půlhodinu.

Kde tedy není nutné striktně se řídit  právním předpisem, dalo by se přiklonit k dohodě ve prospěch zaměstnance, která ani zaměstnavatele, jako v tomto výše uvedeném případě, nijak nepoškodí.

Použité zdroje:

[1] DANDOVÁ, Eva. Maximální možná délka směny. BOZPinfo, 2015. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/win/rady/otazky_odpovedi/pracovni_doba/delka_smeny150504.html;

[2] Co je práce přesčas. SONDY REVUE č. 8/2012. Dostupný z: http://www.bozpinfo.cz/utf/rady/otazky_odpovedi/pracovni_doba/prace_prescas120919.html;

[3] HES, Pavel. Pracovní doba, Zpravodaj SÚIP č. 1/2016;

Další články k tématu:

Pracovní doba řidičů kamionu

Pracovní doba řidiče podle NV č. 589/2006 Sb.

Stanovení práce přesčas ve vnitropodnikové směrnici

Články na téma Bezpečnostní přestávky

Otazníky kolem pracovní doby

Kolik hodin denně, včetně řízení vozidla, mohu pracovat?

Jsou stanovené přestávky v naší firmě v souladu se zákonem?

a další převážně v rubrice Rady pro Vás/Otázky a odpovědi/Pracovní doba.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail