Nedostatečně zajištěný výkop způsobil zlomeniny pracovníka

Zdroj: 
Zaměstnavatel často opomíjí dostatečně zajistit výkopy, ve kterých pracují zaměstnanci. Zaměstnanci si zase neuvědomují, jakou váhu má sesouvající se zemina a že je může rozdrtit. V námi popsaném pracovním úrazu to ještě dopadlo celkem dobře – zaměstnanec přežil.

Situace

Pracovníci na stavbě prováděli výkopy kolovým hydraulickým rýpadlem. Inkriminovaný den byl proveden výkop rýhy v délce 7 m a hloubce 3,10 m v prostoru křížení v jámě, kde se nacházelo původní kanalizační potrubí. Po vykopání této rýhy byla část stěn výkopu zajištěna proti sesutí příložným pažením z ocelových desek (pažnic) o délce 2 m. Pažení zajistil vedoucí střediska a montáž prováděla pracovní četa podle jeho pokynů.

Úrazový děj

Jeden z pracovníků provedl výkop rýhy v délce cca 4 m od místa, kde bylo osazeno potrubí. Pak spustil do výkopu první ocelovou pažící desku, a to na pravé straně výkopu, tj. blíže přilehlému domu. Po zatlačení pažící desky do dna sestoupili po žebříku do výkopu dva pracovníci, aby urovnali dno výkopu v místě spuštění druhé pažící desky. Muž, kterému se stal pracovní úraz, upravoval dno výkopu na protější straně výkopu od uložené pažící desky a ten druhý se v této době nacházel ve výkopu v místě uloženého potrubí. V tom došlo náhle k sesutí zeminy na jedné straně výkopu a tím k zasypání pracovníka do výšky cca 0,9 m, tzn. přibližně do výšky pasu. Kolegové ho začali pomocí rukou a krumpáče ihned vyprošťovat, což jim zabralo asi 10 minut. Zraněný byl krátce na to převezen do nemocnice. Utrpěl zlomeniny obou ramének stydkých kostí, zlomeniny křížové kosti, kyčelní kosti a zhmožděniny měkkých tkání stehna, oblasti pánve a zádových svalů.

Šetření úrazu

Stavbyvedoucí čerpal v té době řádnou dovolenou a zastupoval ho vedoucí střediska. Podle jeho pokynů se pažící desky osazovaly jen v místě spoje jednotlivých potrubí, takže pažení bylo prováděno s mezerami cca 2 m. Při montáži příložného pažení vstupovali pracovníci do výkopu v době, kde stěny výkopu nebyly ještě zajištěny proti sesutí. Geologické složení zemin s výskytem plastických jílů, přítomnost spodní vody ve výkopu a klimatické podmínky v době provádění rýhy zvyšovaly nároky na provádění prací a vyžadovaly spolehlivé zajištění stěn výkopu, který měl hloubku cca 3,10 m (např. systémové ocelové pažení tzv. pažící boxy). Vedoucí pracovní čety požadoval jejich dodání, protože při provádění prací ve výkopu docházelo k částečnému sesouvání stěn výkopu.

Porušení povinností zaměstnavatele:

  • Bod 1 a 4 části V Přílohy k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tím, že nezajistil, aby stěny výkopu byly zajištěny proti sesutí.
  • Bod 4 části V Přílohy k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, tím, že připustil, aby do strojem vyhloubeného nezapaženého výkopu, jehož stěny nebyly zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí, vstupovali při montáži pažení jeho zaměstnanci.
  • Nesplnil požadavek dle § 3 odst. 2 písm. p) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nepřijal opatření k předcházení riziku zasypání zaměstnanců ve výkopu o hloubce 3,1 m.
  • Nesplnil povinnost stanovenou § 102 odst. 1 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Závěr

Opatření přijatá zaměstnavatelem podle § 105 odst. 5 zákoníku práce:

  • Byly přerušeny prováděcí práce na stavbě a pro spolehlivé zajištění stěn výkopů bylo dodáno na stavbu pronajaté systémové pažení – ocelové pažící boxy.
  • Seznámení všech pracovníků vykonávajících stavební práce s okolnostmi vzniku úrazu a doplněním technologických pracovních postupů o konkrétní požadavky pro zajištění stability stěn výkopů.

Tato opatření lze hodnotit jako dostatečná.

Protože se zaměstnavatel dopustil správního deliktu dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, bude ze strany OIP zahájeno správní řízení, v rámci kterého bude podán návrh na uložení pokuty.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail