Neaktualizovaný bezpečnostní list

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.

Jsem osoba samostatně výdělečně činná a občas pracuji s nebezpečnými látkami. Při koupi tohoto zboží prodejci často neví, co je bezpečnostní list. Musím to sáhodlouze vysvětlovat, a když si vše ověří, zasílají dost často neaktualizované bezpečnostní listy. Tvrdí, že bezpečnostní list se mění jen v případě, když se mění složení výrobku. Bezpečnostní listy zakládám i neaktualizované. Ale co případná kontrola?

V souladu s článkem 31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (dále jen nařízení REACH), dodavatel látky nebo směsi poskytne příjemci látky nebo směsi bezpečnostní list sestavený v souladu s přílohou II, pokud látka nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo je látka perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII nebo je látka z důvodů jiných než těch, které jsou výše uvedeny, zahrnuta do seznamu vytvořeného podle čl. 59 odst. 1.

„Dodavatelem“ látky nebo směsi je výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor uvádějící na trh látku samotnou nebo obsaženou v směsi anebo směs. „Distributorem“ je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, včetně maloobchodníka, která pouze skladuje a uvádí na trh látku samotnou nebo obsaženou v směsi pro třetí osoby.

Bezpečnostní list nemusí být dodán, jsou-li nebezpečné látky nebo směsi nabízeny nebo prodávány široké veřejnosti společně s dostatečnými informacemi, které uživatelům umožní přijmout nezbytná opatření s ohledem na ochranu lidského zdraví, bezpečnost a životní prostředí, a pokud jej následný uživatel nebo distributor nevyžaduje. Dodavatelé bezpečnostní list neprodleně aktualizují, jakmile jsou k dispozici nové informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik, nebo nové informace o nebezpečnosti; po udělení nebo zamítnutí povolení; po uložení omezení.

Dále, v souladu s článkem 34 nařízení REACH, každý účastník dodavatelského řetězce s látkou nebo směsí sdělí nejbližšímu účastníkovi nebo distributorovi proti směru dodavatelského řetězce nové informace o nebezpečných vlastnostech bez ohledu na dotčená použití a veškeré další informace, které by mohly zpochybnit vhodnost opatření k řízení rizik stanovených v jemu dodaném bezpečnostním listu a které jsou sdělovány pouze pro určená použití. Distributoři předávají tyto informace nejbližšímu účastníkovi nebo distributorovi proti směru dodavatelského řetězce. „Účastníky dodavatelského řetězce“ jsou všichni výrobci nebo dovozci nebo následní uživatelé v dodavatelském řetězci. I vy, jako následný uživatel, máte v rámci nařízení REACH povinnosti, takže, pokud jste si vědom, že bezpečnostní list nesplňuje požadavky nařízení REACH, informujte o tom svého distributora (maloobchodníka), který předá tuto informaci proti směru dodavatelského řetězce a následně Vám poskytne adekvátní bezpečnostní list nebo případně oslovte jiného distributora (maloobchodníka), znalého a dodržujícího požadavky nařízení REACH.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail