Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : září - říjen 2008

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 535 5.9.2008

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních.
        anotace: Dobře navržené, konstruované a udržované strojní zařízení pro aplikaci pesticidů hraje významnou úlohu při snižování negativních dopadů pesticidů na lidské zdraví, zejména na obsluhu strojních zařízení, a na životní prostředí. Cílem návrhu je zajistit, aby nové strojní zařízení pro aplikaci pesticidů zbytečně neohrožovalo životní prostředí. Za tímto účelem návrh představuje doplňkové základní požadavky na ochranu životního prostředí, které musí nové strojní zařízení pro aplikaci pesticidů splňovat dříve, než bude uvedeno na trh a/nebo do provozu ve Společenství.
        klíčová slova: pesticidy - zařízení strojní - obsluha - ochrana životního prostředí - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 558 18.9.2008

2

Návrh nařízení Rady (ES), kterým se mění nařízení (ES) č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti, pokud jde o některé projekty vytvářející příjmy.
        anotace: Ustanovení článku 55 nařízení č. 1083/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti nejsou zřejmě přizpůsobena pro projekty spolufinancované Evropským sociálním fondem ( ESF ), který v zásadě přispívá na operace nehmotného charakteru a nikoliv na infrastrukturu (nezpůsobilé). Málo projektů vytváří příjmy a pokud ano, pak nejčastěji pouze v průběhu provádění operace.
        klíčová slova: projekty - financování - Evropský sociální fond - Evropský fond pro regionální rozvoj - Fond soudržnosti

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 614 8.10.2008

3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právech spotřebitelů.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je přispět k lepšímu fungování spotřebitelského vnitřního trhu tím, že se posílí důvěra spotřebitele ve vnitřní trh a podpoří ochota podniků zabývat se přeshraničním obchodem. Tohoto obecného cíle by mělo být dosaženo tak, že se omezí roztříštěnost, zpřísní se regulační rámec a spotřebitelům bude poskytnuta vysoká společná úroveň ochrany a příslušné informace o jejich právech a o tom, jak je uplatňovat.
        klíčová slova: spotřebitelé - ochrana spotřebitele - trh vnitřní - práva

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 631 10.10.2008

4

Návrh rozhodnutí Rady o finančních příspěvcích členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu v letech 2009–2010.
        anotace: Vnitřní dohoda a finanční nařízení 10. ERF uvádí nový postup týkající se výzev k úhradě příspěvků členských států určených pro financování Evropského rozvojového fondu. Podle článku 157 finančního nařízení se tento nový postup v praxi použije poprvé pro příspěvky rozpočtového roku 2009. Tento návrh stanovuje strop pro roční výši příspěvků pro rozpočtový rok 2010 na 3 500 000 000 EUR pro Komisi a na 280 000 000 EUR pro EIB.
        klíčová slova: fondy evropské - fondy rozvojové - financování - rozpočty

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 636 3.10.2008

5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice 86/613/EHS.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je změnit právní rámec Společenství týkající se uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy na samostatně výdělečně činné osoby a jejich manžele nebo manželky. Tento návrh zruší směrnici 86/613/EHS1 a bude se vztahovat na ta hlediska, které nejsou upravena směrnicemi 2006/54/ES, 2004/113/ES a 79/7/EHS, aby mohla být účinněji uplatňována zásada rovného zacházení pro muže a ženy, kteří jsou samostatně výdělečně činní nebo kteří přispívají k provádění této činnosti.
        klíčová slova: příležitosti rovné - ženy - muži - OSVČ

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 637 3.10.2008

6

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je zlepšit ochranu poskytovanou těhotným zaměstnankyním a zaměstnankyním krátce po porodu nebo kojícím zaměstnankyním. Návrh především prodlužuje minimální dobu mateřské dovolené ze 14 na 18 týdnů. Účelem je pomoci zaměstnankyním zotavit se z bezprostředních následků porodu a zároveň jim usnadnit návrat na trh práce po ukončení mateřské dovolené. Směrnice též zlepšuje práva těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň vyplývající z pracovní smlouvy. Návrh přispěje k lepšímu sladění pracovního, soukromého a rodinného života.
        klíčová slova: ženy - zaměstnanci - těhotenství - trh práce - podmínky pracovní - BOZP

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 644 17.10.2008

7

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
        anotace: Hlavním cílem tohoto návrhu je doplnit a podpořit stávající politický rámec EU a posílit mezinárodní boj proti nezákonné těžbě dřeva a souvisejícímu obchodu. V návrhu tohoto nařízení se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.
        klíčová slova: průmysl dřevozpracující - těžba dřeva - dřevo - pravidla - povinnosti

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 650 15.10.2008

8

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě.
        anotace: Dne 23. března 2005 se stala použitelnou směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Její společná pravidla zajišťují minimální normy sociální ochrany pro mobilní pracovníky v odvětví silniční dopravy a jsou vnímána jako důležitý krok směrem ke zlepšení ochrany zdraví a bezpečnosti mobilních pracovníků v tomto odvětví, zvýšení bezpečnosti silniční dopravy a zajištění spravedlivé hospodářské soutěže. Tento návrh směrnice, kterou se mění směrnice 2002/15/ES, má zvýšit jasnost, srozumitelnost a vymahatelnost stávajících předpisů stanovením přesnější definice mobilních pracovníků, která do této kategorie pracovníků zahrnuje tzv. „nepravé“ samostatně výdělečně činné řidiče, na něž se tudíž vztahuje směrnice.
        klíčová slova: doprava silniční - řidiči - doba pracovní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008)627 9.10.2008

9

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne [...] o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností a o změně směrnice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušení směrnice 2000/46/ES.
        anotace: Tento návrh Komise je zaměřen na modernizaci ustanovení směrnice o elektronických penězích se zvláštním zřetelem na režim obezřetnostního dohledu nad institucemi elektronických peněz, při zajištění souladu s režimem dohledu nad platebními institucemi, které podléhají směrnici o platebních službách. Jeho cílem je umožnit vznik nových, inovativních a bezpečných služeb elektronických peněz, zajistit přístup na trh novým hráčům a podpořit skutečnou a účinnou hospodářskou soutěž mezi účastníky trhu.
        klíčová slova: peněžnictví - finančnictví - služby - platby

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail