Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : září - říjen 2007

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 510 10.9.2007

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření.
        anotace: Po rozsáhlé konzultaci se zúčastněnými stranami a po posouzení dopadů navrhuje Komise aktualizaci směrnice 80/181/EHS s cílem zahrnout do její oblasti působnosti i ochranu spotřebitele a životní prostředí, zahrnout jako zákonnou jednotku novou jednotku SI pro katalytickou činnost (katal), umožnit neomezené používání doplňkových údajů a zrušit požadavek, aby Spojené království a Irsko ukončily omezené lokální výjimky pro jednotky pinta, míle a trojská unce tam, kde se tyto jednotky ještě používají. Směrnici je rovněž třeba přizpůsobit technickému pokroku, což v tomto případě znamená zahrnutí nových metrických jednotek, na které se vztahuje mezinárodní dohoda. Tento návrh představuje součinnost mezi rozšířením použití doplňkových indikací a zachováním pružného přístupu v současné praxi prosazování směrnice.
        klíčová slova: měření - jednotky - předpisy právní - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 588 11.10.2007

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 77/311/EHS ze dne 29. března 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hladiny akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: tlak akustický - traktory - řidiči

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 667 31.10.2007

3

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí. Nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace. K dosažení cílů ochrany a zlepšení životního prostředí stanovených Smlouvou a navazujícími akčními programy Společenství v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje je nutno, aby agentura a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí poskytly Společenství a členským státům: a) objektivní, spolehlivé a v evropském měřítku srovnatelné informace, které jim umožní přijímat nezbytná opatření na ochranu životního prostředí, posoudit výsledky těchto opatření a zajistit, aby veřejnost byla řádně informována o stavu životního prostředí, a k tomuto účelu b) nezbytnou vědeckou a technickou podporu.
        klíčová slova: prostředí životní - monitorování - pozorování - instituce - EU - sítě informační - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 669 26.10.2007

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/40/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) (osmnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
        anotace: Cílem tohoto návrhu je prodloužení lhůty pro provedení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/40/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli) do 30. dubna 2012.
        klíčová slova: pole elektromagnetické - činitelé fyzikální - expozice pracovníků - rizika - BOZP

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail