Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : září - listopad 2010

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 507 27.9.2010

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření.
        anotace: Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady se týká sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 80/181/EHS ze dne 20. prosince 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření a o zrušení směrnice 71/354/EHS3. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: jednotky - měření - přístroje měřicí - míry - váhy

EUR-Lex - č. KOM(2010) 508 27.9.2010

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel.
        anotace: Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady se týká přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: tlak akustický - systémy výfukové - vozidla motorová - hladiny přípustné

EUR-Lex - č. KOM(2010) 510 27.9.2010

3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady se týká zadních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 86/298/EHS ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - konstrukce ochranné zadní - převrácení

EUR-Lex - č. KOM(2010) 520 30.9.2010

4

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací, pokud jde o období její činnosti.
        anotace: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 460/2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), pokud jde o období její činnosti. Legislativní postup pro reformování agentury ENISA si může vyžádat delší čas na posouzení, a protože platnost mandátu agentury skončí dnem 13. března 2012, je nutné schválit jeho prodloužení, které umožní dostatečné projednání v Evropském parlamentu a v Radě a zajistí i soulad a kontinuitu.
        klíčová slova: sítě - informace - agentury - bezpečnost - reformy

EUR-Lex - č. KOM(2010) 521 30.9.2010

5

Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).
        anotace: Toto je návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady a týká se Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA). Obecným cílem navrženého nařízení je umožnit Unii, členských státům a zúčastněným stranám rozvíjet vysoký stupeň schopnosti a připravenosti pro zamezení problémům NIS, pro jejich zjišťování a pro lepší reakci na ně. Pomůže to vytvořit důvěru, která podporuje rozvoj informační společnosti za účelem zvýšení konkurenceschopnosti evropských podniků a zajištění, aby vnitřní trh efektivně fungoval.
        klíčová slova: informace - sítě - společnost informační - konkurenceschopnost - trh vnitřní

EUR-Lex - č. KOM(2010) 576 22.10.2010

6

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového odpadu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.
        anotace: Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového odpadu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Tento návrh stanoví kritéria vymezující, kdy železný, ocelový a hliníkový šrot, včetně slitin hliníku, přestává být odpadem.
        klíčová slova: odpady - kovy - šrot kovový - železo - oceli - hliník - slitiny - využití

EUR-Lex - č. KOM(2010) 607 27.10.2010

7

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/25/ES, pokud jde o ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu.
        anotace: Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2000/25/ES se týká ustanovení o traktorech uváděných na trh v rámci přechodného režimu. Přiložený návrh řeší situaci výrobců, kteří mají potíže se zajištěním schválení pro motory vyhovující požadavkům etapy III B a uvádějí je na trh v důsledku zpoždění v návrhu nových motorů a nečekané finanční krize. Navrhuje se upravit ustanovení přechodného režimu tak, aby se snížily dopady přechodu mezi etapami mezních hodnot emisí III A na III B, a to prodloužením jeho platnosti při zachování účinnosti mezních hodnot emisí z výfuku podle etapy III B tak, aby byl zachován cíl směrnice snížit emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic v Evropské unii.
        klíčová slova: traktory - trhy - režim přechodný - výrobci - motory - emise

EUR-Lex - č. KOM(2010) 610 27.10.2010

8

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady se týká předních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 87/402/EHS ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - konstrukce ochranné přední - převrácení

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail