Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu v roce 2005 : část 2

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy (dokumenty KOM) - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Dokument KOM(2005) 705 23.12.2005

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol na akcích v rámci sedmého rámcového programu a pro šíření výsledků výzkumu (2007–2013).
        anotace: Tento návrh nařízení Evropské rady a parlamentu je založen na článku 167 hlavě XVIII Smlouvy o založení Evropského společenství, který ukládá přijetí pravidel pro účast podniků, výzkumných středisek a vysokých škol a pravidel pro šíření výsledků výzkumu k provádění víceletého rámcového programu Společenství pro výzkum. Tato pravidla definují práva a povinnosti právních subjektů, které se chtějí účastnit rámcového programu, a stanovují zásady pro využívání a šíření výsledků jejich práce v rámci tohoto programu. Tento návrh se skládá ze čtyř kapitol: úvodní ustanovení (předmět, definice a důvěrnost), účast na nepřímých akcích (minimální podmínky pro účast, procedurální hlediska, včetně minimálního počtu účastníků, místa jejich usazení, podávání návrhů a jejich hodnocení, provádění a grantových dohod, sledování projektů a programů, finanční příspěvek Společenství: způsobilost pro financování a formy grantů, sazby pro náhradu nákladů, vyplacení, rozdělení, zpětné vymáhání částek a záruky), Evropská investiční banka a pravidla pro šíření a využívání a přístupová práva (vlastnictví, ochrana, zveřejnění, šíření a využívání a přístupová práva k podkladům a výstupům).
        klíčová slova: programy rámcové - EU - podmínky - výzkumy

 

Dokument KOM(2005) 683 21.12.2005

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, o schvalování typu motorových vozidel s ohledem na emise a na přístup k informacím o opravách vozidla, kterým se mění směrnice 72/306/EHS a směrnice ../../ES.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je stanovit harmonizované předpisy týkající se konstrukce motorových vozidel s cílem zabezpečit fungování vnitřního trhu a zároveň poskytnout vysokou úroveň ochrany životního prostředí s ohledem na emise do ovzduší. Toto nařízení stanoví požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a náhradních dílů, jako jsou náhradní katalyzátory, s ohledem na jejich emise. Nařízení navíc stanoví pravidla pro plnění podmínek při používání a životnost zařízení proti znečišťujícím látkám, palubní diagnostické systémy (OBD), měření spotřeby paliva a dostupnost informací o opravách vozidla.
        klíčová slova: vozidla motorová - emise - díly náhradní - požadavky - opravy - informace

 

Dokument KOM(2005) 681 22.12.2005

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady kterou se mění směrnice Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES, pokud jde o přezkoumání směrnic o zdravotnických prostředcích.
        anotace: Od jejího přijetí v roce 1993 se o provádění směrnice 93/43/EHS o zdravotnických prostředcích získalo mnoho poznatků. Celkově jsou zkušenosti velmi pozitivní, některé však ukazují, že směrnice vyžaduje od všech zainteresovaných stran zlepšení zavádění do praxe. Aby se podpořilo lepší zavádění do praxe, je dále nutná právní úprava, která by jednak vyjasnila a zjednodušila určité existující požadavky a jednak poskytla právní základ pro plánované iniciativy. Z tohoto pohledu návrh doplňuje směrnici 93/42/EHS a také, za účelem srovnání s rámcovými směrnicemi o zdravotnických prostředcích, doplňuje směrnici 90/385/EHS týkající se aktivních implantibilních zdravotnických prostředků.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - praxe - využití - předpisy právní

 

Dokument KOM(2005) 676 21.12.2005

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, na osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71.
        anotace: Návrh je pravidelnou aktualizací nařízení (EHS) č. 1408/71, přesněji jeho příloh, s cílem správně zohlednit změny právní situace na vnitrostátní úrovni, a tím zajistit řádnou koordinaci vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení ze strany Společenství.
        klíčová slova: zabezpečení sociální - nařízení - změny - EU - státy členské

 

Dokument KOM(2005) 671 21.12.2005

Návrh nařízení Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů; Návrh nařízení Rady kterým se mění nařízení (EHS) č. 2092/91 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin.
        anotace: Nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 vytvořila Rada v roce 1991 první rámec Společenství pro ekologické zemědělství a ekologickou produkci potravin. O více jak deset let později a po prudkém rozvoji ekologického zemědělství zahájila Komise na základě získaných zkušeností proces přezkoumání tohoto rámce. Z odborných konzultací vyplynuly tyto závěry: potřeba jasnějším způsobem stanovit zásady a cíle ekologického zemědělství, význam záruky integrity kontrolního systému, potřeba překonat dysfunkce vnitřního trhu, způsobené vnitrostátními a soukromými logy a normami, potřeba dokončit a zdokonalit normy a potřeba zvýšit účinnost právních předpisů týkajících se dovozu. Návrh vzal při formulování cílů a zásad pro novou verzi ohled na první výsledky výzkumného projektu „Výzkum na podporu revize nařízení EU o ekologickém zemědělství“.
        klíčová slova: zemědělství ekologické - ekologie - produkce - potraviny - produkty - označení

 

Dokument KOM(2004) 607 22.9.2004

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby.
        anotace: Předmětem tohoto návrhu je změna směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby. Tento návrh umožňuje zvýšit úroveň ochrany pracovníků, protože podnikům poskytuje v oblasti úpravy pracovní doby potřebnou flexibilitu. Návrh rovněž umožňuje vyšší slučitelnost pracovního a rodinného života.
        klíčová slova: doba pracovní - návrhy - EU

 

Dokument KOM(2005) 347  29.7.2005

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu na rok 2006 a jeho rozšíření o šíření správných postupů a monitorování zavádění informačních a komunikačních technologií (předložený Komisí). V Bruselu dne 29.7.2005 KOM(2005) 347 v konečném znění 2005/0144 (COD).
        anotace: Rozvoj politiky informační společnosti EU je jedním z klíčových pilířů lisabonské strategie, jejímž cílem je vytvořit z Evropské unie nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou, na znalostech založenou ekonomiku na světě do roku 2010. K zajištění toho, aby informační a komunikační technologie plně sehrály svou úlohu při dosahování těchto ambiciózních cílů, předložila Komise na zasedání Evropské rady v Lisabonu v březnu 2000 iniciativu eEurope. Tuto politickou iniciativu podpořil akční plán eEurope 2002. Nový akční plán eEurope 2005 byl zahájen Evropskou radou na zasedání v Seville v červenci 2002.
        klíčová slova: technologie informační - technologie komunikační - informatika - Evropská unie - EU

 

Dokument KOM(2005) 321 19.7.2005

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se zemím způsobilým pro budoucí nástroj pro evropské sousedství a partnerství (NESP) umožňuje využívat programu pro technickou pomoc a výměnu (TAIEX). V Bruselu dne 19.7.2005 KOM(2005) 321 v konečném znění 2005/0133 (CNS).
        anotace: Program pro technickou pomoc a výměnu (TAIEX) byl zřízen v roce 1995 s cílem poskytnout kandidátským zemím ve střední a východní Evropě krátkodobou cílenou technickou pomoc.
Tato iniciativa byla navržena jako ucelené kontaktní místo, které uvedeným zemím pomáhá s pochopením a přípravou právních předpisů souvisejících s EU, ale i s jejich prováděním
a prosazováním.
        klíčová slova: EU - pomoc - právo - legislativa

 

Dokument KOM(2005) 246 31.5.2005

Změněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby.
        anotace: Dne 22. září 2004 přijala Komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby. Komise přijala všechny ty uvedené změny, u nichž se jí zdá, že by přispěly ke zlepšení jejího návrhu a přitom zachovaly cíle a politickou schůdnost tohoto návrhu, s ohledem na již vyjádřené postoje členských států Radě. Zbytek navržených změn akceptován nebyl.
        klíčová slova: doba pracovní - návrhy - EU

 

Dokument KOM(2005) 225 1.6.2005

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny (2007). Směrem ke spravedlivé společnosti (předložená Komisí) {SEK(2005) 690}. V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 225 v konečném znění 2005/0107 (COD).
        anotace: Rok 2007 bude významným rokem pro evropský právní rámec v oblasti antidiskriminace. Mimořádná lhůta povolená některým členským státům pro provedení ustanovení směrnice 2000/78/ES týkajících se zdravotního postižení a věku mezitím skončí a poté budou mít všechny osoby bez ohledu na svůj rasový nebo etnický původ, náboženské vyznání či přesvědčení, zdravotní postižení, věk a sexuální orientaci právo na jednotnou ochranu proti diskriminaci v celé EU. Kromě toho musí členské státy do 31. prosince 2007 do svých vnitrostátních právních řádů začlenit ustanovení směrnice 2004/113/ES o rovnosti pohlaví.
        klíčová slova: rovnoprávnost - rovné příležitosti - rovnost - pohlaví - ženy - muži

 

Dokument KOM(2005) 108 6.4.2005

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (předložená Komisí) {SEK(2005) 447}. V Bruselu dne 6.4.2005 KOM(2005) 108 v konečném znění 2005/0033 (COD).
        anotace: Vyjádření solidarity se třetími zeměmi postiženými katastrofami a mimořádnými situacemi je již mnoho let součástí vnějších opatření EU. V roce 2002 byl po velkých
povodních ve střední Evropě vytvořen FSEU za účelem reakce na takové události v rámci EU a v zemích, s nimiž byla zahájena přístupová jednání. Stávající FSEU je však omezen zejména na závažné přírodní katastrofy. Může způsobilým státům poskytnout finanční pomoc v celkové výši až 1 miliardy EUR ročně.
        klíčová slova: EU - katastrofy - katastrofy přírodní - situace mimořádné - financování - pomoc

 

Dokument KOM(2005) 81 8.3.2005

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského institutu pro rovné postavení žen a mužů. V Bruselu dne 8.3.2005 KOM(2005) 81 v konečném znění.
        anotace: Rovné postavení žen a mužů je jedním ze základních práv a prioritní oblastí politiky Společenství, která je zakotvena ve Smlouvě a podpořena etablovaným acquis Společenství, které sestává ze třinácti směrnic a obsáhlé judikatury (přibližně 200
rozsudků Evropského soudního dvora). Rovné postavení žen a mužů představuje zvláštní, dobře vymezenou politiku, která je ve Smlouvě stanovena konkrétními články (článek 2, čl. 3 odst. 2, články 13, 137, 141). Kromě článku 13, který dává
Radě pravomoc přijmout opatření k boji proti všem formám diskriminace, včetně diskriminace na základě pohlaví, stanoví čl. 3 odst. 2 doplňkovou povinnost: podporovat rovné zacházení pro ženy a muže ve všech politikách Společenství. Tento přístup byl zachován i v návrhu ústavní smlouvy.
        klíčová slova: rovnost - rovnoprávnost - rovné příležitosti - ženy - muži - diskriminace - pohlaví

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail