Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : únor - březen 2009

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2009) 44 4.2.2009

1

Zelená kniha : TEN-T : přezkum politiky : směrem k lépe integrované transevropské dopravní síti ve službách společné dopravní politiky.
        anotace: Politika transevropské dopravní sítě (TEN-T) má za cíl zajišťovat infrastrukturu nezbytnou pro hladké fungování vnitřního trhu a dosažení cílů lisabonské agendy pro růst a zaměstnanost. Má rovněž pomoci zabezpečit dostupnost a posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost. Podporuje právo všech občanů EU na volný pohyb v rámci území členských států. Navíc zahrnuje požadavky na ochranu životního prostředí, a podporuje tak udržitelný rozvoj. Komise zahajuje proces přezkumu TEN-T zelenou knihou, která shrnuje její současné úvahy a vyzývá k předkládání příspěvků dříve, než předloží případné legislativní a jiné návrhy.
        klíčová slova: doprava - politika - sítě dopravní - sítě transevropské - integrace - EU

EUR-Lex - č. KOM(2009) 71 18.2.2009

2

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci : kodifikované znění.
        anotace: Navrhovaná směrnice má za cíl ochranu zaměstnanců proti rizikům pro jejich zdraví, včetně prevence těchto rizik, která vznikají nebo která by mohla vzniknout z expozice azbestu při práci. Stanoví limitní hodnoty této expozice a další zvláštní ustanovení.
        klíčová slova: azbest - expozice pracovníků - hodnoty - ochrana zdraví - prevence rizik

EUR-Lex - č. KOM(2009) 139 24.3.2009

3

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy.
        anotace: Tento dokument navrhuje změnu nařízení (ES) č. 1321/2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy a zřizuje agenturu Společenství s názvem Agentura GNSS .
        klíčová slova: družice - navigace - řízení - agentury

EUR-Lex - č. KOM(2009) 150 26.3.2009

4

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
        anotace: Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 20061 umožňuje uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) prostřednictvím nástroje pružnosti v rámci ročního stropu 500 milionů EUR, které převyšují odpovídající okruhy finančního rámce. Návrh tohoto rozhodnutí navrhuje uvolnění částky celkem 3 384 300 EUR v prostředcích na závazky a na platby.
        klíčová slova: fondy evropské - dotace - globalizace - prostředky finanční

EUR-Lex - č. KOM(2009) 142 30.3.2009

5

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES : přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou : část 5.
        anotace: Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi bylo změněno rozhodnutím Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006. Článek 5a pozměněného rozhodnutí 1999/468/ES zavádí nový regulativní postup s kontrolou pro opatření obecného významu, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, a to i zrušením některých těchto prvků nebo doplněním nových jiných než podstatných prvků. Cílem přizpůsobení je zavést regulativní postup s kontrolou do již platných právních aktů, jak je vymezeno v článku 5a pozměněného rozhodnutí 1999/468/ES.
        klíčová slova: regulace - postupy - kontroly

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail