Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : srpen - listopad 2008

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 505 1.8.2008

1

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu : přepracování : část 2.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je zrevidovat a přepracovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a jeho následné pozměňující akty v souvislosti s téměř definitivním ukončením výroby a spotřeby látek poškozujících ozonovou vrstvu a řadou nevyřešených úkolů, jimž je třeba se věnovat na úrovni EU či v celosvětovém měřítku. Hlavními cíli této revize jsou: 1) zjednodušit a přepracovat nařízení (ES) č. 2037/2000 a zároveň v souladu se závazkem Komise ke zlepšování právní úpravy snížit veškerou zbytečnou administrativní zátěž; 2) zajistit dodržování Montrealského protokolu ve znění jeho úprav z roku 2007 a 3) zajistit, že budou řešeny i budoucí úkoly, aby se včas zabezpečila obnova ozonové vrstvy a zabránilo se škodlivým dopadům na lidské zdraví a ekosystémy.
        klíčová slova: ozón - ochrana - vrstva ozonová - látky škodlivé

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 675 29.10.2008

2

Návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Evropského společenství k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 61 obsahujícímu ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny.
        anotace: Účelem standardizovaných požadavků stanovených v předpise Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 61 obsahujícím ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny je odstranit technické překážky obchodu s motorovými vozidly mezi smluvními stranami a zároveň zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany při použití těchto vozidel. V tomto návrhu rozhodnutí Evropské společenství přistoupí k výše uvedenému předpisu č. 61.
        klíčová slova: vozidla užitková - vozidla motorová - kabiny - standardizace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 732 7.11.2008

3

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU.
        anotace: Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie prostřednictvím mechanismu flexibility v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR. Předložením tohoto návrhu na použití prostředků z fondu Komise zahajuje zjednodušené třístranné rozhovory v souladu s bodem 26 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006, aby zajistila souhlas obou složek rozpočtového orgánu s potřebou použití fondu a s požadovanou částkou. V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 se využije Fond solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí částky 7 605 445 EUR z položek závazků a plateb.
        klíčová slova: fondy evropské - EU - finance - prostředky finanční - solidarita

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 778 13.11.2008

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.
        anotace: Cílem přepracování směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku a zrušení směrnice 79/530/EHS je rozšířit její oblast působnosti, která je v současné době omezena na spotřebiče pro domácnost, aby bylo možno označovat energetickými štítky veškeré výrobky spojené se spotřebou energie včetně výrobků určených pro domácnost, obchodní a průmyslová odvětví a některých výrobků, které nejsou energetickými spotřebiči, např. oken, která mají významný potenciál pro úsporu energie během použití nebo po instalaci (kromě dopravních prostředků). To vyplývá z obecného cíle zajistit volný pohyb výrobků a zlepšit jejich energetickou účinnost, a tím přispět k cílům Společenství posílit vnitřní trh, inovaci, konkurenceschopnost EU, chránit životní prostředí a bojovat proti změně klimatu.
        klíčová slova: energetika - energie - štítky energetické - výrobky - spotřeba

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail