Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : říjen-listopad 2006

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 569 5.10.2006


1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. 
        anotace: Ve své Bílé knize evropské dopravní politiky do roku 20101 a ve svém sdělení o Evropském akčním programu pro bezpečnost silničního provozu z června 2003 oznámila Evropská komise své rozhodnutí podniknout kroky v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Tato směrnice stanoví postupy v oblasti hodnocení dopadů bezpečnosti silničního provozu, auditů bezpečnosti silničního provozu a bezpečnostních kontrol. Tato směrnice platí na silnicích, které jsou součástí transevropské silniční sítě, bez ohledu na to, zda se nachází ve fázi projektování, výstavby či provozu.
        klíčová slova: infrastruktura - doprava silniční - provoz silniční - bezpečnost - hodnocení - kontroly - postupy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 576 4.10.2006


2

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o programu Společenství na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky. 
        anotace: Na základě dohody s vládou Spojených států amerických o koordinaci programů na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky nařízení (ES) č. 2422/2001 stanoví prováděcí pravidla programu Energy Star pro kancelářské přístroje (počítače, monitory, tiskárny, kopírky, faxy) ve Společenství. Cílem tohoto návrhu na přepracování nařízení (ES) č. 2422/2001 je přizpůsobit provádění programu Energy star nové dohodě mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů na označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky. Nová dohoda stanoví základ pro pokračování programu Energy Star ve druhém pětiletém období ve Společenství.
        klíčová slova: přístroje kancelářské - účinnost energetická - štítky - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 594 18.10.2006


3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/67/ES týkající se úplného dosažení vnitřního trhu poštovních služeb Společenství.
        anotace: Cílem navrhovaného opatření je dosáhnout vnitřního trhu poštovních služeb zrušením výlučných a zvláštních práv v odvětví poštovních služeb, zajistit jednotnou úroveň všeobecných služeb pro všechny uživatele ve všech členských zemích EU a stanovit harmonizované zásady regulace poštovních služeb v prostředí otevřeného trhu, s cílem omezit jiné překážky fungování vnitřního trhu. (zatím není k dispozici plný text)
        klíčová slova: pošty - služby - trh vnitřní - regulace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 636 26.10.2006


4

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zákazu vývozu a bezpečném skladování kovové rtuti. 
        anotace: Cílem návrhu je zákaz vývozu kovové rtuti ze Společenství a zajištění toho, aby tato rtuť nebyla zpětně uváděna na trh a byla bezpečně skladována v souladu s akcemi 5 a 9 stanovenými ve strategii Společenství týkající se rtuti. Základním cílem je omezit další zvětšování „globální kaluže“ již uniklé rtuti.
        klíčová slova: rtuť - vývoz - skladování

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 651 3.11.2006


5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů. 
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 74/347/EHS ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: traktory - stroje zemědělské - skla - předpisy právní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 657 6.11.2006


6

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.Tato směrnice se vztahuje na pohledávky zaměstnanců vyplývající z pracovních smluv nebo pracovních poměrů vůči zaměstnavatelům, kteří se nacházejí v platební neschopnosti. (zatím není k dispozici plný text)
        klíčová slova: zaměstnavatelé - zaměstnanci - ochrana - platby

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 667 8.11.2006


7

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorů. 
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 74/152/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošin kolových zemědělských a lesnických traktorů. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: traktory - stroje zemědělské - stroje lesnické - rychlost - plošiny nakládací

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail