Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : říjen 2009

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 530 14.10.2009

1

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistickém vykazování silniční přepravy zboží : kodifikované znění.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (ES) č. 1172/98 ze dne 25. května 1998 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží. Nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: zboží - přeprava - doprava silniční - statistiky - výkazy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 535 14.10.2009

2

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/… ze dne […] o statistice odpadů : kodifikované znění.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů. Nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace. Cílem tohoto nařízení je stanovit rámec pro vypracování statistik Společenství o vzniku, využívání a odstraňování odpadů.
        klíčová slova: odpady - statistiky - Evropské společenství

EUR- Lex - č. KOM(2009) 546 19.10.2009

3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel : kodifikované znění.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o vysokofrekvenčním rušení (elektromagnetické kompatibilitě) vozidel. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: kompatibilita elektromagnetická - rušení vysokofrekvenční - vozidla

EUR- Lex - č. KOM(2009) 579 20.10.2009

4

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
        anotace: Cílem návrhu Komise je nahradit směrnici o stavebních výrobcích nařízením, aby se lépe vymezily cíle tohoto právního předpisu Společenství a aby jeho provádění bylo snazší a účinnější. V rámci iniciativy zlepšení právní úpravy je cílem návrhu poskytnout ujasnění základních pojmů a použití označení CE, zavést zjednodušené postupy, aby se snížily náklady podniků, zejména malých a středních podniků, a posílit důvěryhodnost celého systému tím, že se stanoví nová přísnější kritéria jmenování subjektů, které se podílí na posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků.
        klíčová slova: výrobky stavební - vlastnosti - posuzování - kritéria - bezpečnost

EUR- Lex - č. KOM(2009) 577 26.10.2009

5

Návrh směrnice Rady, kterou se provádí Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je udělit právní účinky Rámcové dohodě o prevenci poranění ostrými předměty v nemocničním a zdravotnickém odvětví, podepsané dne 17. července 2009 mezi HOSPEEM (Evropské sdružení nemocničních a zdravotnických zaměstnavatelů) a EPSU (Evropská federace odborových svazů veřejných služeb). Tyto dva orgány byly Komisí v roce 2006 uznány jako evropští sociální partneři v nemocničním a zdravotnickém odvětví v souladu s článkem 138 Smlouvy o ES. Účelem rámcové dohody je chránit zaměstnance, kterým hrozí nebezpečí poranění veškerými ostrými předměty ve zdravotnictví (včetně injekčních jehel), a předcházet riziku poranění a infekcí způsobených ostrými předměty ve zdravotnictví. Dohoda stanoví integrovaný přístup k hodnocení rizik, prevenci rizik, školení, informování, osvětě a monitorování a také stanoví postupy zásahů a následných opatření. Dohoda a tento návrh přispějí k dosažení co nejbezpečnějšího pracovního prostředí v nemocničním a zdravotnickém odvětví.
        klíčová slova: zdravotnictví - nemocnice - prevence rizik - ochrana zdraví - předměty ostré - zranění

EUR- Lex - č. KOM(2009) 593 28.10.2009

6

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je snížit průměrné emise CO2 produkované lehkými užitkovými vozidly na 175 g CO2/km od roku 2014 postupně do roku 2016. Tento návrh je součástí integrovaného přístupu navrhovaného Komisí a přispívá k dosažení 10 g CO2/km potřebných ke splnění cíle Společenství ve výši 120 g CO2/km, jak stanoví sdělení KOM(2007) 19.
        klíčová slova: vozidla užitková - emise - oxid uhličitý

EUR- Lex - č. KOM(2009) 611 29.10.2009

7

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vyšetřování a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví.
        anotace: Nezávislá vyšetřování nehod jsou v úsilí o zlepšení bezpečnosti dopravy zásadní. Výsledkem analýzy okolností nehod jsou doporučení, jejichž cílem je zabránit opakovanému výskytu těchto dramatických událostí. Cílem návrhu tohoto nařízení je zlepšit bezpečnost letectví zajištěním vysoké úrovně účinnosti a kvality bezpečnostních vyšetřování v evropském civilním letectví, jejichž jediným účelem je prevence budoucích nehod a incidentů bez určování viny či odpovědnosti.
        klíčová slova: letectví civilní - bezpečnost - nehody - prevence nehod

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail