Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : prosinec 2010 - leden 2011

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 717 8.12.2010


1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o  instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a  lesnických traktorů.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 86/415/EHS ze dne 24. července 1986 o  instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a  lesnických traktorů. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a  zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: ovládače - traktory zemědělské - traktory lesnické - umístění - instalace - funkce - návrhy - směrnice

 

EUR-Lex - č. KOM(2010) 729 10.12.2010


2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o  brzdových zařízeních kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a  Rady se zabývá brzdovými zařízeními kolových zemědělských a lesnických traktorů. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 76/432/EHS ze dne 6.dubna 1976 o sbližování právních právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - brzdy

 

EUR-Lex - č. KOM(2010) 746 15.12.2010


3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o  pracovním prostoru, přístupu k místu řidiče a dveřích a oknech kolových a  zemědělských traktorů.
        anotace: Tento návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady řeší problematiku pracovního prostoru, přístupu k  místu řidiče a dveří a oken kolových a zemědělských traktorů.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory - řidiči - prostory pracovní

 

EUR-Lex - č. KOM(2010) 781 21.12.2010


4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o  kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek.
        anotace: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o  kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek. Účelem této směrnice je prevence závažných havárií, při kterých jsou přítomna velká množství nebezpečných látek (nebo jejich směsí) uvedených v příloze I směrnice, a omezení následků takových havárií pro člověka a životní prostředí. Směrnice zavádí odstupňovaný přístup k úrovni kontroly, tj. čím vyšší je množství látek, tím přísnější jsou pravidla. Směrnici je třeba upravit vzhledem ke změnám v  systému klasifikace nebezpečných látek EU, na nějž se směrnice odkazuje. Z tohoto důvodu bylo v roce 2008 učiněno rozhodnutí provést rozsáhlejší přezkum, protože základní struktura směrnice a její hlavní požadavky se od jejího přijetí v podstatě nezměnily. I když přezkum ukázal, že celkově stávající ustanovení odpovídají svému účelu a nejsou potřeba žádné podstatné změny, poukázal na řadu oblastí, v nichž by bylo vhodné provést drobné úpravy s cílem vyjasnit a  aktualizovat některá ustanovení a zlepšit provádění a prosazování směrnice při současném zachování nebo mírném zvýšení úrovně ochrany zdraví a životního prostředí. Předložený návrh by měl tyto otázky řešit.
        klíčová slova: havárie závažné - látky nebezpečné - kontroly - následky - klasifikace - přezkoumání - směrnice - návrhy

 

EUR-Lex - č. KOM(2010) 790 14.12.2010


5

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany.
        anotace: Návrh rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany. Na zasedání Rady ve složení pro konkurenceschopnost konané dne 10. prosince 2010 se potvrdilo, že existují nepřekonatelné překážky, které v současné a dohledné době znemožňují přijmout rozhodnutí vyžadující jednomyslnou shodu. Z uvedeného vyplývá, že v přiměřené době nelze uplatněním příslušných ustanovení Smluv dosáhnout cíle navržených nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany v celé Evropské unii. Dvanáct členských států (Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Slovinsko, Spojené království a  Švédsko) podalo Komisi formální žádosti, v nichž uvedlo, že hodlají mezi sebou navázat posílenou spolupráci v oblasti vytvoření jednotné patentové ochrany, a  požádalo, aby Komise za tím účelem předložila návrh Radě. Tento návrh je odpovědí Komise na zmíněné žádosti.
        klíčová slova: ochrana patentová - spolupráce - shoda - návrhy

 
 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail