Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : prosinec 2007 - únor 2008

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. COM(2007) 870 11.01.2008

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o názvech textilií.
        anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií byla několikrát podstatně změněna. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována. Textilní výrobky mohou být uváděny na trh v rámci Společenství buď před jejich průmyslovým zpracováním, nebo během tohoto zpracování, nebo v jakémkoliv stadiu distribuce pouze tehdy, pokud jsou tyto výrobky v souladu s ustanoveními této směrnice.
        klíčová slova: textilie - názvy - výrobky - obchod - trh - podmínky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 851 21.12.2007

2

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování typu motorových vozidel a motorů s ohledem na emise z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je stanovit harmonizované předpisy týkající se konstrukce motorových vozidel s cílem zabezpečit fungování vnitřního trhu a zároveň poskytnout vysokou úroveň ochrany životního prostředí, pokud jde o emise do ovzduší. Toto nařízení stanoví společné technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel, motorů a náhradních dílů s ohledem na jejich emise. Toto nařízení také stanoví pravidla pro shodnost v provozu u vozidel a motorů, životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, palubní diagnostické systémy (OBD), měření spotřeby paliva a emisí oxidu uhličitého (CO2) a kouře z naftových motorů a dostupnost informací z palubních diagnostických systémů vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - konstrukce - emise - díly náhradní - diagnostika - informace - opravy - údržba - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 852 21.12.2007

3

Návrh směrnice Rady o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 92/33/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: zelenina - sadba - materiály rozmnožovací - trh - zemědělství

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 858 21.12.2007

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o využívání a prodeji přírodních minerálních vod.
        anotace: Směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod byla několikrát podstatně změněna. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována. Tato směrnice se vztahuje na vody jímané na území některého členského státu a uznané příslušným orgánem členského státu jako přírodní minerální vody, které vyhovují příloze I oddílu I. Vztahuje se také na vody jímané na území třetí země, dovážené do Společenství a uznané příslušným orgánem členského státu jako přírodní minerální vody.
        klíčová slova: vody minerální - prodej - využití - předpisy právní - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 859 21.12.2007

5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři.
        anotace: Směrnice Rady 95/64/ES ze dne 8. prosince 1995 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři byla několikrát podstatně změněna. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována. Členské státy mají povinnost sestavovat statistiky Společenství o přepravě zboží a cestujících po moři námořními plavidly zastavujícími v přístavech na jejich území.
        klíčová slova: doprava lodní - doprava osob - doprava nákladní - statistiky - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 872 14.1.2008

6

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX [společný postup].
        anotace: Tento návrh si v souladu s těmito závazky klade za cíl zajistit bezpečnost potravin, chránit lidské zdraví a zabezpečit fungování vnitřního trhu s potravinami. Za tímto účelem chce zjednodušit povolovací řízení u nových potravin, vyvinout adekvátnější systém hodnocení bezpečnosti u tradičních potravin ze třetích zemí, které se podle současného nařízení považují za nové potraviny, a vyjasnit definici nových potravin, včetně nových technologií, které mají na potraviny vliv, a oblast působnosti nařízení o nových potravinách. Navíc je zapotřebí zlepšit účinnost, transparentnost a používání systému povolování, což rovněž přispěje k lepšímu provádění nařízení a posílení postavení spotřebitelů zvýšením jejich informovanost o potravinách.
        klíčová slova: potraviny - potravinářství - bezpečnost - strategie - ochrana spotřebitele

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 873 11.1.2008

7

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 93/7/EHS ze dne 15. března 1993 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: kultura - statky kulturní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 1 11.1.2008

8

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků.
        anotace: V návrhu je provedena kodifikace směrnice 78/25/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků. Členské státy nepovolí pro barvení humánních a veterinárních léčivých přípravků, jak jsou definovány v článku 1 směrnice. Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES a v článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES žádná jiná barviva než ta, která jsou uvedena v příloze I směrnice 94/36/ES.
        klíčová slova: barviva - přípravky léčivé - léčiva

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 14 18.1.2008

9

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU.
        anotace: Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie prostřednictvím nástroje pro flexibilitu v rámci ročního stropu ve výši 1 miliardy EUR, a to nad rámec příslušných okruhů finančního výhledu. Komise prověřila žádost Spojeného království o pomoc z fondu kvůli záplavám a zvážila maximální možný příspěvek z fondu a možnost přerozdělení položek v rámci okruhu vyžadujícího dodatečné výdaje, navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie v celkové výši 162 387 985 EUR, které mají být přiděleny v rámci okruhu 3b finančního rámce.
        klíčová slova: Velká Británie - podpora - Fond soudržnosti - prostředky finanční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 16 23.1.2008

10

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES tak, aby se zlepšil a rozšířil systém pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství.
        anotace: Dne 1. ledna 2005 začal fungovat evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS). Tento systém je prvním a jedním z nejdůležitějších nástrojů politiky EU v oblasti klimatu vzhledem ke své schopnosti dosáhnout hospodárným způsobem absolutního snížení emisí. Cílem tohoto návrhu je zefektivnění a rozšíření oblasti působnosti EU ETS.
        klíčová slova: emise - plyny skleníkové - obchod - politika environmentální - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 17 23.1.2008

11

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů o 30 %, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020.
        anotace: Toto rozhodnutí určuje příspěvek členských států na splnění závazku Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů od roku 2013 do roku 2020 pro emise skleníkových plynů ze zdrojů, na které se nevztahuje směrnice 2003/87/ES (zdroje nezahrnuté do EU ETS). Stanoví vyhodnocení dosažených snížení emisí, která budou výsledkem provádění tohoto rozhodnutí. Rovněž podporuje flexibilitu v dosahování tohoto úsilí, tím že je umožněno použití certifikovaného snížení emisí, které vychází z mechanismu čistého rozvoje podle článku 12 Kjótského protokolu a je výsledkem činností třetích zemí vedoucích ke snížení emisí v rámci provádění jejich úsilí.
        klíčová slova: plyny skleníkové - emise - snižování

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 18 23.1.2008

12

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o geologickém skladování oxidu uhličitého a o změně směrnic Rady 85/337/EHS, 96/61/ES, směrnic 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006.
        anotace: Návrh směrnice vytváří právní rámec pro geologické skladování oxidu uhličitého (CO2). Účelem geologického skladování je trvalé zadržení CO2 takovým způsobem, který znemožňuje nebo co možná nejvíce omezuje negativní účinky na životní prostředí a případné následné riziko pro lidské zdraví.
        klíčová slova: oxid uhličitý - skladování - ochrana životního prostředí - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 19 23.1.2008

13

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů.
        anotace: Cílem tohoto návrhu směrnice je zavést celkový závazný cíl 20% podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie a závazný 10% minimální cíl pro podíl biopaliv v dopravním sektoru pro všechny členské státy, jakož i závazné vnitrostátní cíle, kterých má být dosaženo do roku 2020 v souladu s celkovým cílem EU ve výši 20%.
        klíčová slova: energie - spotřeba - zdroje obnovitelné - rozvoj trvale udržitelný - biopaliva - doprava - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 21 25.1.2008

14

Návrh nařízení Rady o společných pravidlech dovozu.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (ES) č. 3285/94 ze dne 22. prosince 1994 o společných pravidlech dovozu a o zrušení nařízení (ES) č. 518/943. Nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: dovoz - podmínky - pravidla - výrobky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 23 28.1.2008

15

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES o právní ochraně počítačových programů.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 91/250/EHS ze dne 14. května 1991 o právní ochraně počítačových programů. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: programy počítačové - ochrana právní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 3 16.01.2008

16

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro zvláštní výživu.
        anotace: Návrh této směrnice se vztahuje na potraviny pro zvláštní výživu. Potraviny pro zvláštní výživu jsou potraviny, které jsou pro své zvláštní složení nebo výrobní proces jasně rozlišitelné od potravin pro běžnou spotřebu, které jsou vhodné pro nutriční účely jim připisované a které jsou uváděny na trh s poukazem na tuto vhodnost.
        klíčová slova: potraviny - výživa

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 37 30.1.2008

17

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 76/135/EHS ze dne 20. ledna 1976 o vzájemném uznávání lodních osvědčení plavidel vnitrozemské plavby. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: doprava lodní - plavidla - plavby vnitrozemské - osvědčení

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 39 31.1.2008

18

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES ze dne […] o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace první směrnice Rady ze dne 9. března 1968 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 58 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: opatření - koordinace - předpisy právní - předpisy správní - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 40 30.1.2008

19

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.
        anotace: Předloha návrhu sjednocuje a aktualizuje dvě oblasti právních předpisů týkajících se obecného a nutričního označování potravin, na něž se vztahují směrnice 2000/13/ES a 90/496/EHS. Směrnice 2000/13/ES byla několikrát pozměněna a vývoj trhu s potravinami a očekávání spotřebitelů vyžaduje její aktualizaci a modernizaci. Nařízení stanoví obecné zásady, požadavky a povinnosti v oblasti informací o potravinách a zejména označování potravin.
        klíčová slova: potraviny - hodnoty nutriční - označení - informace - spotřebitelé

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 48 4.2.2008

20

Návrh nařízení Rady, kterým se upravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.
        anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 stanoví harmonizovaný rámec obecných pravidel pro organizaci úředních kontrol sloužících k ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat. Příloha I tohoto nařízení uvádí seznam území, na která se toto nařízení vztahuje. Příloha I dosud nebyla změněna tak, aby zahrnovala nové členské státy. Tento návrh doplňuje seznam o nové členské státy EU.
        klíčová slova: krmiva - potraviny - zvířata - podmínky životní - kontroly - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 53 6.2.2008

21

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi.
        anotace: Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií mají být přijata určitá opatření v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi. V tomto návrhu jsou uvedeny některé změny týkající se prováděcích pravomocí.
        klíčová slova: encefalopatie spongiformní - opatření - pravomoci - Evropská komise

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 56 07.02.2008

22

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013.
        anotace: Dne 15. listopadu 2006 přijaly Evropský parlament a Rada rozhodnutí č. 1719/2006/ES, kterým se zavádí program Mládež v akci na období 2007 až 2013. Cílem tohoto programu je podporovat u mladých lidí aktivní občanství, solidaritu, toleranci a vzájemné porozumění mezi mladými z různých zemí a rozvíjet evropskou spolupráci v otázkách týkajících se mládeže. Návrh na změnu rozhodnutí č. 1719/2006/ES tedy umožní zkrátit lhůty pro poskytování grantů o dva až tři měsíce, takže budou k dispozici prostředky pro zajištění účinné realizace činností a opatření, na něž se program vztahuje.
        klíčová slova: mládež - programy - EU - granty - lhůty

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 59 7.2.2008

23

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Evropa pro občany“ na podporu aktivního evropského občanství.
        anotace: Dne 12. prosince 2006 přijaly Evropský parlament a Rada rozhodnutí č. 1904/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program „Evropa pro občany“. Cílem tohoto programu je podpořit širokou škálu činností a organizací na podporu aktivního evropského občanství, tj. účast občanů a organizací občanské společnosti v procesu evropské integrace. Tento návrh upravuje dané rozhodnutí v procesních podmínkách.
        klíčová slova: Evropa - integrace - obyvatelstvo - občané

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 71 11.2.2008

24

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES : přizpůsobení právních aktů regulativnímu postupu s kontrolou : čtvrtá část.
        anotace: Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi bylo změněno rozhodnutím 2006/512/ES, které zavedlo regulativní postup s kontrolou pro opatření, která mají obecnou působnost a mají za účel změnit jiné než podstatné prvky základního aktu přijatého postupem podle článku 251 Smlouvy, včetně zrušení některých prvků nebo jeho doplnění přidáním nových jiných než podstatných prvků. Akty, které jsou uvedeny v příloze, jsou v souladu s touto přílohou přizpůsobovány rozhodnutí 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES.
        klíčová slova: předpisy právní - pravomoci - opatření - směrnice - nařízení - podnikání - prostředí životní - statistiky - trh vnitřní - ochrana spotřebitele - energetika - doprava

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 78 14.2.2008

25
Návrh směrnice Rady o obecné úpravě spotřební daně.

        anotace: Návrh směrnice stanoví obecnou úpravu spotřební daně, která je uložena přímo nebo nepřímo na spotřebu níže uvedeného zboží. Tento návrh je v souladu s hlavními politikami a cíli Unie. Usiluje o zlepšení platných pravidel a o jejich přizpůsobení stávající situaci. Účelem je zjednodušit postupy a zvýšit průhlednost pro obchod uvnitř Společenství, zejména prostřednictvím postupu, na jehož základě se v rámci EMCS uskutečňuje přeprava zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně.
        klíčová slova: daně spotřební - spotřeba - zboží - úpravy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 80 14.2.2008

26

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (dichlormethanu).
        anotace: Směrnice Rady 76/769/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků stanoví v celé Evropské unii rámec pro harmonizovaná pravidla týkající se uvádění na trh a používání nebezpečných látek a přípravků. Používá se k řízení rizik pro lidské zdraví a pro životní prostředí vyplývajících z nebezpečných látek. Nebezpečné látky a přípravky uvedené v příloze I směrnice 76/769/EHS lze uvádět na trh a používat pouze za zvláštních podmínek. Toto rozhodnutí mění přílohu I této směrnice.
        klíčová slova: látky nebezpečné - použití - trh - předpisy právní - pravidla - podmínky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 89 20.2.2008

27

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (EHS) č. 2603/69 ze dne 20. prosince 1969, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz. Nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace. Toto nařízení se vztahuje na všechny produkty, jak průmyslové, tak zemědělské.
        klíčová slova: vývoz - produkty - výrobky - zboží - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 94 20.2.2008

28

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.
        anotace: V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2008 se navrhuje použít Fond pro přizpůsobení se globalizaci za účelem přidělení částky 3 106 882 EUR v položkách závazků a položkách plateb. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen s cílem poskytnout dodatečnou pomoc pracovníkům propuštěným pro nadbytečnost, které negativně ovlivnily důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomoci jim s opětovným vstupem na pracovní trh.
        klíčová slova: globalizace - trh práce - pracovníci - podpora - fondy - prostředky finanční

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 99 22.2.2008

29

Návrh směrnice Rady o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: veterinářství - kontroly - obchod - předpisy právní - harmonizace - produkty

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail