Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : prosinec 2006 – únor 2007

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2006) 852 22.12.2006


1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o pozemní přepravě nebezpečných věcí.
        anotace: Mezinárodní přepravu nebezpečných věcí upravují mezinárodní dohody. Tato směrnice se vztahuje na přepravu nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo po vnitrozemských vodních cestách v rámci členských států nebo mezi nimi, včetně činností nakládky a vykládky, přechodu z jednoho druhu dopravy na jiný a zastávek, které si vyžádají okolnosti dopravy.
        klíčová slova: látky nebezpečné - přeprava - doprava silniční - doprava železniční - doprava lodní - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 36 14.2.2007


2

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí 3052/95/ES.
        anotace: Tento návrh je jedním z výstupů strategie vnitřního trhu na období 2003-2006. Jeho cílem je definovat práva a povinnosti vnitrostátních orgánů a práva a povinnosti podniků, které chtějí prodávat v určitém členském státě výrobky, jež jsou zákonně uváděny na trh v jiném členském státě, pokud příslušné orgány hodlají přijmout restriktivní opatření ohledně příslušného výrobku v souladu s vnitrostátními technickými předpisy. Návrh se soustřeďuje zvláště na důkazní břemeno tím, že stanoví procesní požadavky pro odmítnutí vzájemného uznávání. Toto nařízení stanoví pravidla a postupy, které musí dodržovat vnitrostátní orgány, když přijímají nebo mají v úmyslu přijmout rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1, jenž ovlivní volný pohyb výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě.
        klíčová slova: výrobky - trh vnitřní - státy členské - podniky - orgány státní - pravidla - povinnosti

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 37 14.2.2007


3

Návrh Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.
        anotace: Za účelem posílení celkového rámce, který zajišťuje, aby výrobky dodržovaly vysokou úroveň ochrany veřejných zájmů, jako jsou zdraví a bezpečnost, je nezbytné stanovit jistá pravidla a zásady týkající se akreditace a dozoru nad trhem, které jsou důležitými stránkami uvedeného rámce. Návrh tohoto nařízení stanoví pravidla pro organizaci a provádění akreditací subjektů posuzování shody posuzující každou látku, přípravek nebo jiný výrobek, který má být uveden na trh Společenství bez ohledu na to, zda tato látka, přípravek nebo
výrobek byl, nebo nebyl podroben zpracování.
        klíčová slova: výrobky - zboží - spotřebitelé - ochrana - zdraví veřejné - akreditace - shoda - pravidla

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail