Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : leden - březen 2008

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 9 25.1.2008

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti hraček.
        anotace: Směrnice 88/378/EHS se týká sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček a stanoví pravidla pro bezpečnost výrobků navržených nebo určených, výlučně či nikoliv, ke hraní dětem mladším 14 let, a pro jejich volný pohyb ve Společenství. Tento návrh je klíčovým prvkem pro zajištění volného pohybu hraček v Evropské unii a tím, že zároveň zaručuje jednotnou úroveň bezpečnosti hraček v EU, přispívá k ochraně spotřebitele.
        klíčová slova: hračky - bezpečnost - ochrana spotřebitele - předpisy právní - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 25 29.1.2008

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky).
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 79/622/EHS ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky). Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - konstrukce ochranné - statika - zkoušky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 49 5.2.2008

3

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kosmetických přípravcích.
        anotace: Tento návrh pro zjednodušení směrnice Rady 76/768/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků sleduje tři cíle. Cíl 1 je odstranit nejasnosti a nesrovnalosti v předpisech. Tyto nesrovnalosti je možné vysvětlit velkým počtem změn (55 k dnešnímu dni) a tím, že zcela chybí jakýkoli soubor definic. Tento cíl zahrnuje také několik opatření pro snadnější uplatňování směrnice o kosmetických prostředcích, pokud jde o prováděcí opatření. 2. cíl je zamezit rozdílům při transpozici do vnitrostátního práva, které nepřispívají k vyšší bezpečnosti výrobků, ale namísto toho zvyšují regulační zátěž a správní náklady. Cíl 3 s ohledem na inovace v daném odvětví je zajistit, aby kosmetické přípravky uváděné na trh EU byly bezpečné.
        klíčová slova: kosmetika - prostředky kosmetické - předpisy právní - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 100 29.2.2008

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady .../.../ES ze dne [...] o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Směrnice Rady 96/96/ES ze dne 20. prosince 1996 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel byla několikrát podstatně změněna. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována. Toto je návrh na změnu směrnici 96/96/ES.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - prohlídky technické - předpisy právní - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 106 27.2.2008

5

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení víceletého programu Společenství pro ochranu dětí využívajících internet jiné komunikační technologie.
        anotace: Cílem návrhu tohoto rozhodnutí je zavedení programu Společenství "Bezpečnější internet", který je zaměřený na podporu bezpečnějšího využívání internetu a jiných komunikačních technologií, zejména ve vztahu k dětem, a na boj proti nedovolenému obsahu a proti škodlivému chování on-line.
        klíčová slova: internet - technologie komunikační - děti - mládež - bezpečnost - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 111 29.2.2008

6

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (druhá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS).
        anotace: Návrh uvádí kodifikované znění směrnice Rady 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci. Tato směrnice je druhou samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zařízení - použití - požadavky bezpečnostní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 134 11.3.2008

7

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/35/ES o znečištění z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání.
        anotace: Účelem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/35/ES ze dne 7. září 2005 o znečišťování z lodí a o zavedení sankcí za protiprávní jednání a tohoto pozměňovacího návrhu je sladění definice trestných činů souvisejících se znečišťováním z lodí spáchaných fyzickými nebo právnickými osobami, rozsahu jejich odpovědnosti a trestní povahy sankcí, které mohou být za takové trestné činy uloženy fyzickým osobám. V tomto návrhu jsou uvedeny změny této směrnice.
        klíčová slova: lodi - doprava lodní - znečištění - prostředí životní - sankce

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 154 27.3.2008

8

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin : přepracované znění.
        anotace: Komise zahájila kodifikaci směrnice Rady 88/344/EHS ze dne 13. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin a legislativnímu orgánu byl předložen odpovídající návrh. Nová směrnice má nahradit různé akty, které jsou do ní začleněny. Kodifikovaný návrh směrnice se vztahuje na extrakční rozpouštědla, která jsou používána nebo určena k použití při výrobě potravin nebo složek potravin.
        klíčová slova: rozpouštědla - extrakce - potraviny - výroba - předpisy právní - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 159 28.3.2008

9

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku tvořivosti a inovace (2009).
        anotace: Rok 2009 se vyhlašuje „Evropským rokem tvořivosti a inovace“. Obecným cílem Evropského roku tvořivosti a inovace je posílit snahy členských států při podpoře tvořivosti prostřednictvím celoživotního učení jakožto hnací síly inovace a jakožto klíčového faktoru pro rozvoj osobních, pracovních, podnikatelských a sociálních schopností a blahobytu všech jedinců ve společnosti.
        klíčová slova: inovace - tvořivost - programy - EU - vzdělávání celoživotní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail