Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : leden 2006

Zdroj: 
Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Dokument KOM(2006) 5   16.1.2006

Pozměněný návrh nařízení Rady o zřízení Fondu soudržnosti. V Bruselu dne 16.1.2006 KOM(2006) 5 v konečném znění.
        anotace: Dne 16. června 2003 předložila Komise návrh nařízení Rady, kterým se kodifikuje nařízení Rady č. 1164/94 ze dne 16. května 1994 o zřízení Fondu soudržnosti. Poradní pracovní skupina právních služeb vytvořená na základě Interinstitucionální dohody ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů ve svém stanovisku ze dne 29. září 2003 prohlásila, že výše uvedený návrh se omezuje pouze na prostou kodifikaci bez změny podstaty dotčených předpisů.
        klíčová slova: EU - Fond soudržnosti - legislativa

 

Dokument KOM(2006) 7   24.1.2006

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a kterým se stanovuje obsah přílohy XI (předložený Komisí). V Bruselu dne 24.1.2006 KOM(2006) 7 v konečném znění.
        anotace: Článek 83 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení stanoví, že zvláštní předpisy pro provádění právních předpisů některých členských států jsou uvedeny v příloze XI. Podle 41. bodu odůvodnění na řízení (ES) č. 883/2004 je třeba přijmout zvláštní ustanovení, která odpovídají zvláštním rysům vnitrostátních právních předpisů, aby bylo usnadněno používání pravidel pro koordinaci.
        klíčová slova: EU - zabezpečení sociální - předpisy - legislativa

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Dokument KOM(2006) 11   20.1.2006

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském systému integrované statistiky sociální ochrany (ESISSO) (předložený Komisí). V Bruselu dne 20.1.2006 KOM(2006) 11 v konečném znění.
        anotace: Jak bylo dohodnuto na zasedání Evropské rady v říjnu 2003 v souvislosti s racionalizací otevřené metody koordinace (OMK), stane se hlavním nástrojem vykazování výroční společná zpráva o sociálním začleňování a sociální ochraně. OMK v oblastech sociálního začleňování a důchodů vyžaduje údaje z ESISSO, a odráží tedy potřebu srovnatelné, aktuální a spolehlivé statistiky v oblasti sociální politiky.
        klíčová slova: EU - zabezpečení sociální - důchod - politika sociální

 

Dokument KOM(2006) 16   31.1.2006

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (předložený Komisí). V Bruselu dne 31.1.2006 KOM(2006) 16 v konečném znění.
        anotace: Návrh prováděcího nařízení je upraven ve shodě se strukturou nařízení č. 883/2004, hlava I: Obecná ustanovení, hlava II: Určení použitelných právních předpisů; dále hlava III, která obsahuje zvláštní ustanovení o různých druzích dávek: dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky; dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání; pohřebné; dávky v invaliditě, starobní a pozůstalostní důchody; dávky v nezaměstnanosti; rodinné dávky; hlava IV Finanční ustanovení, hlava V Různá přechodná a závěrečná ustanovení. Toto prováděcí nařízení umožní používání nařízení č. 883/2004. Avšak s ohledem na nutnost dostatečně informovat všechny strany, jichž se týká toto nařízení, a nevyvolat obtíže, zejména v případě účetní závěrky mezi institucemi, je stanovena doba nejméně šesti měsíců pro použitelnost nových ustanovení týkajících se koordinace systémů sociálního zabezpečení ve Společenství.
        klíčová slova: EU - zabezpečení sociální - legislativa

 

Dokument KOM(2006)29   26.1.2006

Návrh rozhodnutí Rady o vytvoření mechanismu civilní ochrany Společenství (přepracovaná verze). V Bruselu dne 26.1.2006 KOM(2006)29 v konečném znění.
        anotace: Zlepšená koordinace na úrovni Společenství je předpokladem podpory celkového koordinačního úsilí a zabezpečení rozsáhlého příspěvku Evropy k celkovému záchrannému úsilí. Článek 6 rozhodnutí Rady by proto měl objasnit role a odpovědnosti (jak se v praxi vyvinuly) členských států, které vykonávají předsednictví Rady Evropské unie, koordinačního týmu v oblasti civilní ochrany na místě a Komise.
        klíčová slova: EU - ochrana civilní - koordinace

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail