Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : květen - srpen 2007

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 263 23.5.2007

1

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání provozovatele silniční dopravy.
        anotace: Toto nařízení upravuje přístup k povolání provozovatele silniční dopravy a výkon tohoto povolání. Navrhované nařízení stanoví podmínky, jež musí splňovat všechny podniky k získání povolení k výkonu povolání silničního dopravce. Vyjasňuje stávající legislativní ustanovení a doplňuje je tak, aby se posílila jejich celková provázanost a zaručilo účinné a jednotné uplatňování.
        klíčová slova: doprava silniční - provozovatelé - povolání - podmínky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 265 23.5.2007

2

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží.
        anotace: Účelem návrhu je zlepšit účinnost vnitřního trhu silniční přepravy zboží, a to posílením právní jistoty, snižováním administrativních nákladů a umožněním spravedlivější hospodářské soutěže. Cílem návrhu je změna a konsolidace nařízení (EHS) č. 881/92, nařízení (EHS) č. 3118/93 a směrnice 2006/94/ES.
        klíčová slova: doprava silniční - přeprava - zboží - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 367 25.7.2007

3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ruší směrnice Rady č. 87/372/EHS o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je zrušit směrnici Rady č. 87/372/EHS ze dne 25. června 1987 o frekvenčních pásmech vyhrazených pro koordinované zavedení veřejných celoevropských buňkových digitálních pozemních mobilních komunikačních systémů ve Společenství, aby se umožnilo používání těchto pásem systémy schopnými poskytovat služby elektronické komunikace, které nejsou omezeny na GSM.
        klíčová slova: technologie komunikační - systémy komunikační - telefony mobilní - frekvence - pásma - komunikace elektronické

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 410 16.7.2007

4

Návrh nařízení Rady o finančním nařízení pro 10. evropský rozvojový fond.
        anotace: Cílem tohoto sdělení Komise je předložit návrh na finanční nařízení pro 10. evropský rozvojový fond. Návrh byl co nejvíce sladěn s ustanoveními finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, které bylo revidováno dne 13. prosince 2006, a zároveň bylo přihlédnuto k specifičnosti ERF, jehož financování nespadá do rozpočtu EU. Toto nařízení stanoví pravidla pro sestavování a plnění zdrojů 10. evropského rozvojového fondu (ERF) a pro předkládání účtů a jejich audit.
        klíčová slova: fondy rozvojové - financování - EU - nařízení

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 446 25.7.2007

5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vahách s neautomatickou činností.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 90/384/EHS ze dne 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se vah s neautomatickou činností. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: váhy - legislativa - směrnice

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007) 451 27.7.2007

6

Návrh směrnice Evropského parlamentu o svítilnách zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 76/760/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - tabulky registrační - svítidla

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2007)462 6.8.2007

7

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita).
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 75/322/EHS ze dne 20. května 1975 o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita). Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - rušení vysokofrekvenční - kompatibilita elektromagnetická

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail