Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : květen - červen 2008

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 314 23.5.2008

1

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
        anotace: Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů se použije od 1. ledna 2009. Podle čl. 24 odst. 1 písm. b) nařízení vzniká od uvedeného data u balených ekologických produktů povinnost uvádět na jejich obalu logo EU. Před tímto datem je používání loga Společenství dobrovolné. Účelem tohoto návrhu je odložit povinné používání loga EU do doby, než bude navrženo nové logo.
        klíčová slova: produkty - značení - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 335 5.6.2008

2

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu a prozatímním uplatňování memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí a Návrh rozhodnutí Rady o uzavření memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí.
        anotace: Dokument obsahuje návrhy dvou rozhodnutí Rady, jednak rozhodnutí o podpisu a prozatímním uplatňování memoranda, tak i návrh memoranda o spolupráci mezi Mezinárodní organizací pro civilní letectví a Evropským společenstvím týkajícího se bezpečnostních auditů a inspekcí a souvisejících záležitostí, tak i návrh rozhodnutí Rady.
        klíčová slova: letectví civilní - doprava letecká - audity bezpečnostní - inspekce

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 343 10.6.2008

3

Návrh rozhodnutí Rady o rovnocennosti reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.
        anotace: Tento návrh umožňuje stanovit režim rovnocennosti pro dovoz reprodukčního materiálu lesních dřevin s jasnými pravidly a nahradit dočasný režim, který členským státům dovoluje přijímat v souvislosti s tímto materiálem individuální rozhodnutí. Toto rozhodnutí stanoví podmínky, za nichž je reprodukční materiál lesních dřevin kategorií „identifikovaný zdroj“ a „selektovaný“ vyprodukovaný ve třetí zemi zařazené na seznam v příloze I tohoto rozhodnutí dovážen do Společenství.
        klíčová slova: dřeviny - materiály - osivo - dovoz - země rozvojové - podmínky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 345 10.6.2008

4

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hygienických pravidlech, pokud jde o vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu).
        anotace: V reakci na několik krizí, které se vyskytly v souvislosti s produkty živočišného původu, které ohrožovaly veřejné zdraví a zdraví zvířat (TSE, dioxiny, slintavka a kulhavka), zavedlo Společenství ucelený právní rámec, jehož cílem je během celého výrobního a distribučního řetězce od výrobce až po spotřebitele zachovat vysokou úroveň bezpečnosti. V této souvislosti bylo přijato nařízení (ES) č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu. Návrh nařízení stanoví veterinární a hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a produkty z nich získané s cílem zabránit a snížit na minimum rizika pro zdraví zvířat a veřejné zdraví, která v souvislosti s těmito produkty vznikají, a chránit bezpečnost potravinového a krmivového řetězce.
        klíčová slova: produkty - původ živočišný - potravinářství - bezpečnost - spotřebitelé - zvířata - podmínky hygienické

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 357 13.6.2008

5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly.
        anotace: Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly byla několikrát podstatně změněna. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována. Tento dokument obsahuje návrh směrnice o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly.
        klíčová slova: přístroje měřicí - metrologie - metody - kontroly

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 365 17.6.2008

6

Návrh nařízení Rady (ES, Euratom) č. …/…, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy : kodifikované znění.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2728/94 ze dne 31. října 1994, kterým se zřizuje Záruční fond pro vnější vztahy. Nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace. Jeho zdroje jsou využívány k tomu, aby se z nich vyplácely platby věřitelům Společenství v případech, kdy je příjemce úvěru poskytnutého nebo zaručeného. Společenstvími nebo úvěrové záruky poskytnuté Evropskou investiční bankou a zaručenou Společenstvími, v prodlení se splácením.
        klíčová slova: fondy evropské - investice - úvěry - splátky - věřitelé

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail