Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : duben - květen 2009

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 113 28.4.2009

1

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace nařízení Rady (ES) č. 2236/95 ze dne 18. září 1995, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevrospkých sítí. Nařízení nahradí různé akty, které jsou do něj začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: sítě transevropské - financování - podpora

EUR- Lex - č. KOM(2009) 185 21.4.2009

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících provozování televizního vysílání (směrnice o audiovizuálních mediálních službách).
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Evropského parlamentu a Rady 89/552/EHS ze dne 3. října 1989 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách). Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: služby audiovizuální - služby mediální - vysílání televizní - předpisy právní - harmonizace

EUR- Lex - č. KOM(2009) 198 22.4.2009

3

Návrh rozhodnutí Rady o přijetí doplňkového programu výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii.
        anotace: Dne 19. února 2004 přijala Rada tříletý doplňkový program výzkumu, který má být prováděn Společným výzkumným střediskem pro Evropské společenství pro atomovou energii (2004–2006) a který se týkal reaktoru s vysokým tokem neutronů ( High Flux Reactor, HFR) v Pettenu v Nizozemsku. Dne 26. listopadu 2007 přijala Rada jednoroční prodloužení tohoto doplňkového programu (o rok 2007). Program tudíž skončil dne 31. prosince 2007. Provoz HFR pokračoval po celý rok 2008 bez doplňkového programu výzkumu, zároveň bylo vyvinuto úsilí k tomu, aby jeho provoz a využívání byly postaveny na nezávislém a trvalejším právním režimu. Protože toto úsilí vyšlo naprázdno, bude nyní nezbytné zajistit další finanční podporu v rámci nového doplňkového programu výzkumu. Toto sdělení se tedy týká nového tříletého programu provozu HFR (2009–2011).
        klíčová slova: energie atomová - energie jaderná - bezpečnost - reaktory - nakládání s odpady - projekty - výzkumy - financování

EUR- Lex - č. KOM(2009) 223 20.5.2009

4

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském programu pozorování Země (GMES) a jeho počátečních provozních innostech (2011–2013).       

       anotace: Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti GMES je iniciativa zaměřená na pozorování Země pod vedením EU. Evropa se rozhodla vyvinout vlastní provozní kapacitu pro pozorování Země, která by odrážela rostoucí odpovědnost EU v oblasti evropských a celosvětových záležitostí. Zřízení tohoto systému je strategickou volbou EU s trvalými dopady pro další politický, hospodářský, společenský a vědecký vývoj EU. Cílem tohoto návrhu je vytvořit právní základ pro program GMES a financování počátečních provozních činností systému GMES ze strany ES (2011–2013), jak je uvedeno ve sdělení z roku 2008, které Rada uvítala ve svých závěrech ze dne 2. prosince 2008.
        klíčová slova: Země - pozorování - monitorování - prostředí životní - družice - meteorologie - infrastruktura - EU - financování

EUR- Lex - č. KOM(2009) 239 26.5.2009

5

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má Společenství zaujmout k návrhu na změnu Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Úmluvy TIR z roku 1975).
        anotace: Celní úmluva o mezinárodní přepravě zboží v rámci karnetů TIR (Úmluva TIR) ze dne 14. listopadu 1975 byla jménem Evropského hospodářského společenství schválena nařízením Rady (EHS) č. 2112/78. Úmluva vstoupila ve Společenství v platnost dne 20. června 1983. Účelem navrhovaného rozhodnutí je, aby Společenství přijalo nejnovější změny Úmluvy TIR schválené pracovní skupinou EHK OSN pro celní otázky ovlivňující přepravu.
        klíčová slova: doprava nákladní - přeprava - zboží - cla - úmluvy mezinárodní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail