Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : duben-červen 2006

Zdroj: 
Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Dokument - č. KOM(2006) 150 05.04.2006

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Evropského společenství k přizpůsobení předpisu č. 51 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů technickému pokroku. V Bruselu dne 05.04.2006 KOM(2006) 150.
        anotace: Pracovní skupina v rámci EHK/OSN připravila změnu předpisu č. 51. Tato připravovaná změna nahradí stávající zkušební protokol lepším měřicím postupem, který zachytí úrovně hluku vznikajícího při běžném provozu vozidel v městské dopravě. Skupina rovněž projednala nové mezní hodnoty a navrhuje je zavést s poměrně dlouhými přechodnými obdobími.
        klíčová slova: EU - hluk - doprava - doprava městská

 

Dokument - č. KOM(2006) 154 4.4.2006

Návrh nařízení Rady o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře {SEK(2006) 421}. V Bruselu dne 4.4.2006 KOM(2006) 154 v konečném znění.
        anotace: Akvakultura je rychle rostoucí odvětví, které zkoumá možnosti inovace a nová odbytiště. V zájmu přizpůsobení produkce tržním podmínkám je důležité, aby odvětví akvakultury zvyšovalo rozmanitost chovaných druhů. Cílem navrženého právního předpisu v jeho současném znění je dosáhnout patřičné rovnováhy, pokud jde o subsidiaritu a proporcionalitu. Rozhodování je ponecháno na členských státech, které budou moci za předepsaných podmínek posuzovat rizika spojená s návrhy na vysazení.
        klíčová slova: zemědělství - EU - akvakultura

 

Dokument - č. KOM(2006) 160 4.4.2006

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu. V Bruselu dne 4.4.2006 KOM(2006) 160 v konečném znění.
        anotace: Cíle návrhu: zlepšení podmínek pro hospodářský růst a zaměstnanost v EU; vytvoření skutečného vnitřního trhu služeb odstraněním právních a administrativních překážek rozvoje činností v oblasti poskytování služeb; posílení práv spotřebitelů jako uživatelů služeb; stanovení právně závazných povinností týkajících se účinné správní spolupráce mezi členskými státy.
        klíčová slova: EU - státy členské - trh vnitřní - zaměstnanost - služby - spotřebitelé

 

Dokument - č. KOM(2006) 171 12.4.2006

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví pravidla pro jmenovitá množství výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění směrnice Rady 76/211/EHS. V Bruselu dne 12.4.2006 KOM(2006) 171.
        anotace: Cílem návrhu je zjednodušit platné právní předpisy ES, které stanovují jmenovitá množství. Návrh povede k deregulaci u platných právních předpisů ES a jednotlivých členských států v této oblasti. Pevně stanovená povinná jmenovitá množství zůstanou coby výjimka zachována pouze v odvětví vína a lihovin, kde odrážejí množství, která jsou spotřebitelům nejvíce prodávána.
        klíčová slova: EU - výrobky - vinařství

 

Dokument - č. KOM(2006) 180 27.4.2006

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými, kterou se obnovuje program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání a odborného vzdělávání a přípravy. V Bruselu dne 27.4.2006 KOM(2006) 180.
        anotace: Pozadí tohoto návrhu je dvojí: jedním je politika Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání, která má za cíl stanovit celosvětově platné standardy pro relevanci a excelenci, a druhým jsou vztahy mezi Evropskou unií a USA, jejichž cílem je rozšířit spolupráci v oblasti vzdělávání.
        klíčová slova: EU - vzdělávání - školství - USA

 

Dokument - č. KOM(2006) 219 19.5.2006

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. V Bruselu dne 19.5.2006 KOM(2006) 219 v konečném znění.
        anotace: V souvislosti s konceptem „Evropa občanů“ přikládá Komise značnou důležitost zjednodušení a přehlednějšímu uspořádání práva Společenství, aby se stalo srozumitelnějším a přístupnějším pro řadového občana. Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. října 1993 o harmonizaci doby ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: EU - práva autorská - směrnice

 

Dokument - č. KOM(2006) 222 19.05.2006

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o klamavé a srovnávací reklamě. V Bruselu dne 19.05.2006 KOM(2006) 222 v konečném znění.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: EU - reklama - směrnice

 

Dokument - č. KOM(2006)226 22.5.2006

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem. V Bruselu dne 22.5.2006 KOM(2006)226 v konečném znění.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 92/100/EHS ze dne 19. listopadu 1992 o právu na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti duševního vlastnictví souvisejících s autorským právem3. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny4; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: EU - práva autorská - vlastnictví duševní - kodifikace

 

Dokument - č. KOM(2006) 262 2.6.2006

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stojanech dvoukolových motorových vozidel. V Bruselu dne 2.6.2006 KOM(2006) 262 v konečném znění.
        anotace: Směrnice Rady 93/31/EHS ze dne 14. června 1993 o stojanech dvoukolových motorových vozidel stanovila technické předpisy týkající se dizajnu a konstrukce dvoukolových motorových vozidel z hlediska stojanů. Tyto technické předpisy se týkaly sbližování právních předpisů členských států tak, aby umožnily Společenství postup pro schvalování typu stanovený směrnicí 2002/24/ES tak, aby byla použitelná na každý typ vozidla. Směrnice 93/31/EHS byla podstatně změněna. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována.
        klíčová slova: EU - vozidla motorová - vozidla kolová

 

Dokument - č. KOM(2006) 265 2.6.2006

Pozměněný návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ručních držadlech pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech. V Bruselu dne 2.6.2006 KOM(2006) 265 v konečném znění.
        anotace: Dne 27. března 2003 předložila Komise návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se kodifikuje směrnice Rady 93/32/EHS ze dne 14. června 1993 o ručních držadlech pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech. Poradní pracovní skupina právních služeb vytvořená na základě interinstitucionální dohody ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů ve svém stanovisku ze dne 26. června 2003 prohlásila, že výše uvedený návrh se omezuje pouze na prostou kodifikaci bez změny po dotčených předpisů.
        klíčová slova: EU - vozidla motorová - vozidla kolová - spolujezdci

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail