Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : červen - září 2010

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2010) 350 30.6.2010

1

Návrh nařízení Rady (EU) o ujednáních o překladu pro patent Evropské unie.
        anotace: Současný patentový systém v EU, zejména pokud jde o požadavky na překlad, se vyznačuje velmi vysokými náklady a složitostí. Evropský patent validovaný v 13 zemích stojí až 20 000 EUR, z toho téměř 14 000 tvoří pouze náklady na překlady. Problémy vysokých nákladů a složitosti, které vyplývají ze současného roztříštěného patentového systému, zejména z požadavků na překlad stanovených členskými státy, může vyřešit pouze jednotný patent vytvořený na úrovni EU. Návrh uvádí mj. nutnost mechanismů, které se týkají spuštění automatického strojového překladatelského programu Evropského patentového úřadu. Návrh nemá dopad na rozpočet EU.
        klíčová slova: patenty - překlady - Evropská unie - náklady finanční

EUR-Lex - č. KOM(2010) 362 7.7.2010

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 97/68/ES, pokud jde o ustanovení o motorech uvedených na trh v rámci přechodného režimu.
        anotace: Smyslem směrnice 97/68/ES a také této navrhované změny je usnadnit fungování vnitřního trhu motorů, jež mají být zabudovány do nesilničních pojízdných strojů, při současné ochraně zdraví osob a životního prostředí. Právním základem tak je článek 114 Smlouvy. Návrh předpokládá provedení následujících změn směrnice 97/68/ES: zvýšení procenta počtu motorů používaných v pozemních strojích, které jsou uváděny na trh v rámci přechodného režimu, v každé kategorii motorů z 20 % na 50 % ročního odbytu výrobce původních zařízení a přizpůsobení maximálního počtu motorů, které lze uvést na trh v rámci přechodného režimu jako alternativní možnosti na období mezi etapami mezních hodnot III A a III B. Zahrnutí motorů používaných pro pohon motorových železničních vozů a lokomotiv do přechodného režimu, čímž výrobci původních zařízení získají možnost uvést na trh omezený počet motorů v rámci přechodného režimu.
        klíčová slova: motory - stroje pojízdné - trh vnitřní - režim přechodný

EUR-Lex - č. KOM(2010) 395 23.7.2010

3

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. …/… o schvalování zemědělských a lesnických vozidel.
        anotace: Cílem návrhu je stanovit harmonizované předpisy pro výrobu zemědělských a lesnických vozidel (traktorů, přípojných vozidel a tažených zařízení) tak, aby bylo zajištěno fungování vnitřního trhu i vysoká úroveň bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, bezpečnost osádky a ochrana životního prostředí. Stávající právní předpisy budou nahrazeny tak, aby vyhověly zásadám zlepšování a zjednodušování právních předpisů. Návrh má za cíl posílit bezpečnost vozidel zavedením požadavků na veškerá zemědělská a lesnická vozidla. Návrh dále přispívá ke konkurenceschopnosti odvětví tím, že zjednodušuje stávající právní předpisy o schvalování typu, zvyšuje transparentnost a zmírňuje administrativní zátěž.
        klíčová slova: vozidla zemědělská - vozidla lesnická - traktory - vozidla přípojná - vozidla tažná - bezpečnost provozu - ochrana životního prostředí - komunikace pozemní - konkurenceschopnost

EUR-Lex - č. KOM(2010) 475 17.9.2010

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (přepracované znění).
        anotace: Hlavním cílem práce Komise je zjednodušit, vyjasnit a modernizovat regulační rámec v Evropě. Vědoma si tohoto průřezového strategického cíle usiluje Komise o provádění
ambiciózního programu zaměřeného na zlepšování právní úpravy s cílem učinit pokrok směrem ke strategii Evropa 2020. Právní zjednodušení pomocí konsolidace a sloučení je prvním horizontálním cílem podporujícím tuto iniciativu přepracování. Vyloučení stávajících vzájemných odkazů v uvedených třech směrnicích změnou struktury a sloučením do jediného kodexu přístupu v oblasti železniční dopravy by bylo k dosažení tohoto cíle zásadní. Za druhé, Komise se domnívá, že vyjasnění některých ustanovení právních předpisů o přístupu v oblasti železniční dopravy by zjednodušilo vlastní provádění a účinnou implementaci práva Evropské unie ve všech členských státech. Jak bylo poznamenáno výše, některá ustanovení prvního železničního balíčku jsou nejednoznačná a nedostatečně vymezují prostředky implementace. A konečně existuje potřeba modernizovat právní předpisy odstraněním zastaralých ustanovení (která měla v minulosti – před úplným otevřením trhu – význam a mohou být spojena s tradičním sloučením úlohy provozovatele dopravy a provozovatele infrastruktury) a zavedením nových ustanovení, která lépe odpovídají dnešnímu fungování trhu (například ustanovení týkající se nových vstupujících a plného či částečného vlastnictví infrastruktury
státem).
        klíčová slova: doprava železniční - strategie - Evropská unie - implementace - modernizace - infrastruktura

EUR-Lex - č. KOM(2010) 471 20.9.2010

5

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra.
        anotace: Navrhovaný program stanoví politickou orientaci a cíle pro strategické plánování a harmonizaci využívání rádiového spektra, aby došlo k vytvoření vnitřního trhu. Podporuje
strategii Evropa 2020 a Digitální agendu pro Evropu, jakož i další politiky EU zabývající se rádiovým spektrem. Zajistí uplatňování zásad a definuje politickou orientaci pro všechny oblasti politiky rádiového spektra s unijním významem pro EU. Stanoví konkrétní prioritní iniciativy pro lepší koordinaci, flexibilitu a dostupnost rádiového spektra pro bezdrátové širokopásmové komunikace a další specifické politiky EU; vyžaduje inventarizaci stávajícího i nového využití rádiového spektra; zjišťuje možnosti lepší ochrany zájmů EU při mezinárodních jednáních a pomoci členským státům při dvoustranných jednáních; vyzývá ke zlepšování spolupráce mezi technickými orgány a požaduje, aby Komise předložila do roku 2015 zprávu.
        klíčová slova: spektrum rádiové - trh vnitřní - strategie - digitalizace - komunikace bezdrátové - Evropská unie - státy členské

EUR-Lex - č. KOM(2010) 473 20.9.2010

6

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání.
        anotace: Navrhované nařízení se zabývá otázkou zneužívání určitých chemikálií, které jsou běžně dostupné obecné veřejnosti na trhu, jako prekurzorů podomácku vyrobených výbušnin. Podomácku vyrobené výbušniny jsou pak nástrojem, jež upřednostňují teroristé a jiní zločinci při přípravě útoků. Hlavním cílem navrhovaných opatření je snížit riziko tím, že zabrání přístupu obecné veřejnosti k vybraným vysoce koncentrovaným chemikáliím.
        klíčová slova: chemikálie - veřejnost - výbušniny - terorismus

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail