Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : červen-srpen 2006

Zdroj: 
Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Dokument KOM(2006) 329 23.06.2006

1

Návrh doporučení Rady o předcházení zraněním a podpoře bezpečnosti.
        anotace: Toto sdělení se zaměřuje na předcházení úrazům a zraněním v členských státech prostřednictvím opatření veřejného zdraví. Sdělení stanoví strategický rámec v podobě akčního plánu Společenství, který členským státům pomůže stanovit priority svých opatření zaměřených na snižování počtu úrazů a zranění. Tato opatření se provádějí především v rámci programu Společenství v oblasti veřejného zdraví (2003 – 2008) a následných programech.
        klíčová slova: zranění - prevence - bezpečnost - úrazy - zdraví veřejné

Dokument KOM(2006) 338 26.6.2006

2

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí jménem Evropského společenství.
        anotace: Úmluva OSN/EHK o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí uzavřená v Aarhusu byla dne 25. června 1998 podepsána Společenstvím a jeho členskými státy. Úmluva vstoupila v platnost dnem 30. října 2001 a Společenství ji schválilo dne 17. února 2005. Úmluva má za cíl poskytnout veřejnosti práva, přičemž stranám a orgánům veřejné správy ukládá povinnosti ohledně přístupu k informacím a účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. V tomto dokumentu jsou navrženy změny výše zmíněné úmluvy.
        klíčová slova: prostředí životní - informace - veřejnost - rozhodování - ochrana právní

Dokument KOM(2006) 386 13.7.2006

3

Návrh rozhodnutí Rady o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost.
        anotace: Evropa musí obnovit základ své konkurenceschopnosti, zvýšit svůj potenciál růstu a svoji produktivitu a posílit sociální soudržnost, a přitom klást hlavní důraz na znalosti, inovaci a optimalizaci lidského kapitálu. K dosažení těchto cílů musí Unie zmobilizovat všechny vhodné zdroje na úrovni jednotlivých členských států i Společenství ve třech rozměrech strategie (hospodářském, sociálním a environmentálním), aby se tak více využilo jejich součinnosti v obecném rámci udržitelného rozvoje. Strategické obecné zásady Společenství tvoří základ pro přípravu vnitrostátních strategií, nebo vnitrostátních strategických referenčních rámců a ve druhé fázi jednotlivých operačních programů.
        klíčová slova: soudržnost - politika - strategie - zaměstnanost - konkurenceschopnost - Evropa

Dokument KOM(2006) 397 17.7.2006

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES.
        anotace: Chemické znečišťování povrchových vod představuje ohrožení vodního prostředí s účinky, jako jsou například akutní a chronická toxicita pro vodní organizmy, akumulace v ekosystému a ztráty stanovišť a biologické rozmanitosti, jakož i ohrožení lidského zdraví. Tato směrnice stanoví normy environmentální kvality pro prioritní látky a některé další znečišťující látky.
        klíčová slova: prostředí životní - voda povrchová - znečištění vod - politika environmentální - normy

Dokument KOM(2006) 428 28.7.2006

5

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o potravinářských přídatných látkách.
        anotace: V návrhu tohoto nařízením se stanoví pravidla pro potravinářské přídatné látky používané v potravinách, a to s cílem zajistit efektivní fungování vnitřního trhu a vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a vysokou úroveň ochrany spotřebitele.
        klíčová slova: potravinářství - látky - potraviny - spotřebitelé - ochrana

Dokument KOM(2006)432 1.8.2006

6

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě.
        anotace: Návrh toto nařízení se vztahuje na kontroly prováděné členskými státy podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních právních předpisů v silniční a vnitrozemské vodní dopravě prováděné dopravními prostředky evidovanými nebo uváděnými do provozu v členském státě.
        klíčová slova: doprava vodní - doprava silniční - doprava vnitrozemská - kontroly - hranice - státy členské

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail