Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : červen - prosinec 2008

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 396 25.6.2008

1

Návrh nařízení Rady o statutu evropské soukromé společnosti.
        anotace: Návrh statutu evropské soukromé společnosti je přizpůsoben specifickým potřebám malých a středních podniků. Umožňuje podnikatelům zakládat SPE (Societas Privata Europaea) na základě stejných, jednoduchých a pružných ustanovení práva společností ve všech členských státech. Cílem návrhu je rovněž snížit náklady na dodržování předpisů při vytváření a činnosti podniků, které vyplývají z rozdílů mezi vnitrostátními předpisy pro zakládání i činnost společností. Statut evropské soukromé společnosti (SPE) je součástí balíčku opatření určeného na pomoc malým a středním podnikům a označovaného jako akt o drobném podnikání pro Evropu. Cílem aktu o drobném podnikání je usnadnit malým a středním podnikům podnikání na jednotném trhu, a tudíž zlepšit jejich tržní výkonnost. SPE je jednou z prioritních iniciativ pracovního programu Komise na rok 2008.
        klíčová slova: podniky malé - podniky střední - podnikání - podpora - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 436 8.8.2008

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
        anotace: V roce 2006 vyzvaly Evropský parlament a Rada Komisi, aby vypracovala zprávu o všeobecně použitelném, transparentním a srozumitelném modelu pro hodnocení externích nákladů v dopravě, například nákladů v důsledku znečištění a přetížení dopravy, který by sloužil jako základ pro budoucí výpočty poplatků za pozemní komunikace. Tento návrh má za cíl vybízet členské státy k tomu, aby za účelem zlepšení účinnosti a vlivu silniční nákladní dopravy na životní dopravy rozlišily výběr poplatků. Usiluje o změnu směrnice 1999/62/ES s cílem stanovit rámec, který by členským státům umožnil způsobem slučitelným s vnitřním trhem vypočítat a rozlišit mýtné na základě nákladů v důsledku znečištění provozem a v důsledku přetížení dopravy.
        klíčová slova: komunikace pozemní - automobily nákladní - vozidla nákladní - silnice - využití - poplatky - mýtné

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 401 16.7.2008

3

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství.
        anotace: Všeobecným cílem tohoto nařízení je podporovat udržitelnou výrobu a spotřebu výrobků a udržitelné poskytování a využívání služeb stanovením ukazatelů pro dobré environmentální působení výrobků a služeb na základě nejlepších výsledků dosažených na trhu. Logo ekoznačky má usměrňovat spotřebitele, a propagovat tak výrobky a služby, které tyto ukazatele na rozdíl od jiných výrobků a služeb stejné kategorie splňují.
        klíčová slova: výrobky - ekoznačky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 402 16.7.2008

4

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dobrovolné účasti organizací v programu Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS).
        anotace: Program Společenství pro systém řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS) byl původně zřízen v roce 1993 a byl změněn v roce 2001 nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001 ze dne 19. března 2001 o dobrovolné účasti organizací v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS), jež je v současné době v platnosti. Cílem návrhu je posílit systém zvýšením jeho účinnosti a jeho přitažlivosti pro organizace za účelem: zvýšení počtu organizací, které systém používají; uznání programu EMAS jako měřítka pro systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí; umožnění organizacím, které používají jiné systémy řízení z hlediska ochrany životního prostředí, aby své systémy aktualizovaly a nahradily programem EMAS; vytvoření dopadu nad rámec organizací registrovaných v programu EMAS tím, že bude od těchto organizací požadováno, aby zvážily hlediska ochrany životního prostředí při výběru svých dodavatelů a poskytovatelů služeb.
        klíčová slova: podniky - řízení podnikové - řízení environmentální - management environmentální - audity - programy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 467 25.7.2008

5

Návrh nařízení Rady o právním rámci Společenství pro evropskou výzkumnou infrastrukturu (ERI).
        anotace: Cílem právního rámce pro evropskou výzkumnou infrastrukturu je usnadnit společné zřizování a provoz výzkumných zařízení evropského zájmu mezi několika členskými státy a zeměmi přidruženými k rámcovému programu Společenství pro výzkum a vývoj. Vypracování rámce reaguje na požadavky členských států a vědecké obce, protože použitelné vnitrostátní a mezinárodní právní formy nejsou zcela adekvátní.
        klíčová slova: výzkumy - vývoj - infrastruktura - spolupráce mezinárodní

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 779 13.11.2008

6

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry.
        anotace: Návrh na označování pneumatik je v souladu s integrovaným přístupem, který má zajistit, aby byly poskytovány harmonizované informace nejen o palivové účinnosti, ale také o přilnavosti za mokra a vnějším hluku odvalování pneumatik, aby se zákazníci a koneční spotřebitelé mohli rozhodovat na základě obdržených informací. Cílem je působením tržních sil podpořit dynamické zlepšení všech parametrů nad rámec minimálních požadavků stanovených pro schvalování typu pneumatik (postup zajišťující přístup na trh EU). Cílem návrhu této směrnice je zvýšit palivovou účinnost v silniční dopravě podporou pneumatik s nízkým valivým odporem a stanoví rámec pro poskytování informací o parametrech pneumatik pomocí jejich označování.
        klíčová slova: pneumatiky - vlastnosti - účinnost palivová - přilnavost - hluk - označení

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 780 13.11.2008

7

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov.
        anotace: Návrh směrnice podporuje snižování energetické náročnosti budov ve Společenství s ohledem na vnější klimatické a místní podmínky i požadavky na vnitřní mikroklimatické prostředí a efektivnost nákladů. Ve směrnici jsou stanoveny požadavky pro obecný rámec metody výpočtu celkové energetické náročnosti budov a jejich částí; uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov a jejich částí a uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých stávajících budov a jejich částí, které jsou předmětem větší renovace.
        klíčová slova: budovy - energetika - účinnost energetická - podmínky klimatické - podmínky mikroklimatické - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 790 26.11.2008

8

Návrh směrnice Rady (Euratom), kterou se zřizuje rámec Společenství pro jadernou bezpečnost.
        anotace: Stávající návrh směrnice, kterou se zřizuje rámec Společenství pro jadernou bezpečnost, má znovu zahájit proces tvorby společného rámce EU pro jadernou bezpečnost, a to aktualizací a nahrazením návrhu Komise na směrnici Rady (Euratom), kterou se stanoví základní povinnosti a obecné zásady bezpečnosti jaderných zařízení, který byl zařazen do původního balíčku pro jadernou bezpečnost. Obecným cílem návrhu je dosažení, udržení a soustavné zvyšování jaderné bezpečnosti ve Společenství a posílení úlohy regulačních subjektů. Oblast její působnosti se vztahuje na konstrukci, výběr umístění, výstavbu, údržbu, provoz a vyřazení z provozu jaderných zařízení, u nichž musejí být podle právního a regulačního rámce příslušného členského státu zohledněny otázky bezpečnosti.
        klíčová slova: bezpečnost jaderná - zařízení jaderná - povinnosti - zásady všeobecné

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 809 3.12.2008

9

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
        anotace: Návrh této směrnice stanoví pravidla omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních s cílem přispět k ochraně lidského zdraví a k environmentálně šetrnému využití a zneškodnění odpadních elektrických a elektronických zařízení.
        klíčová slova: zařízení elektrická - zařízení elektronická - látky nebezpečné - omezení - ochrana životního prostředí - ochrana zdraví

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 810 3.12.2008

10

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
        anotace: Návrhem této směrnice se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví tím, že se zabrání nepříznivým vlivům vzniku odpadů z elektrických a elektronických zařízení a nakládání s nimi nebo že se tyto vlivy sníží, a tím, že budou omezovány celkové dopady využívání zdrojů a zlepší se účinnost tohoto využívání.
        klíčová slova: zařízení elektrická - zařízení elektronická - odpady - využití - ochrana životního prostředí - ochrana zdraví

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 837 15.12.2008

11

Návrh doporučení Rady o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče.
        anotace: Návrh Komise o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče je založen na činnosti Světové zdravotnické organizace (WHO) v oblasti bezpečnosti pacientů, kterou uskutečňuje prostřednictvím Světové aliance pro bezpečnost pacientů, činnostech Rady Evropy a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a tyto činnosti doplňuje.
        klíčová slova: péče zdravotní - pacienti - prevence - strategie - informovanost - infekce

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 887 16.12.2008

12

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy.
        anotace: Obecným cílem tohoto návrhu je zavést rámec, který urychlí a koordinuje zavádění a využívání inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy (ITS) na podporu účinnější, ekologičtější, bezpečnější a jistější mobility nákladu a cestujících v Evropské unii. Ke zvláštním cílům patří zvýšení interoperability systému, zajištění hladkého přístupu, podpora kontinuity služeb a vytvoření mechanismu účinné spolupráce mezi všemi zúčastněnými subjekty v oblasti ITS.
        klíčová slova: doprava silniční - systémy informační - technologie informační - technologie komunikační - interoperabilita

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail