Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : červen - červenec 2011

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 315 1.6.2011

1

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci a změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES.
        anotace: Toto je návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské normalizaci a změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/105/ES a 2009/23/ES. Toto nařízení stanoví pravidla, která se týkají spolupráce mezi evropskými normalizačními orgány, národními normalizačními orgány a Komisí, stanovení evropských norem a produktů evropské normalizace pro výrobky a pro služby na podporu právních předpisů a politik Unie, uznávání technických specifikací v oblasti informačních a komunikačních technologií a financování evropské normalizace.
        klíčová slova: normalizace - normy - specifikace technické - uznávání - financování - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 370 22.6.2011

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
        anotace: Návrh této směrnice zavádí společný rámec na podporu energetické účinnosti v Unii s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout do roku 2020 úspory primární energie o 20 % a vytvořit podmínky pro další zvyšování energetické účinnosti i po tomto datu. Stanoví pravidla zaměřená na odstranění překážek na trhu energií a překonání některých nedostatků trhu, jež brzdí zvyšování účinnosti při dodávkách a využívání energie, a stanoví zavedení vnitrostátních cílů energetické účinnosti do roku 2020.
        klíčová slova: účinnost energetická - energie - trhy - dodávky - úspory - zdroje energie - růst hospodářský

EUR-Lex - č. KOM(2011) 385 27.6.2011

3

Návrh směrnice Rady kterou se stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva, pokud jde o radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě.
        anotace: Návrh této směrnice stanoví požadavky na ochranu zdraví obyvatelstva s ohledem na radioaktivní látky ve vodě určené k lidské spotřebě. Stanoví hodnoty ukazatelů, četnost a metody pro monitorování radioaktivních látek.
        klíčová slova: látky radioaktivní - ochrana obyvatel - voda - spotřeba - monitorování - ukazatele - směrnice

EUR-Lex - č. KOM(2011) 435 14.7.2011

4

Návrh rozhodnutí Rady o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED) a jeho korigendům.
        anotace: Tento text je návrhem rozhodnutí Rady o postoji Evropské unie k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o bezpečnosti chodců a k návrhu předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o zdrojích světla využívajících světelných diod (LED) a jeho korigendům.
        klíčová slova: diody světelné - zdroje světelné - chodci - bezpečnost - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 442 18.7.2011

5

Návrh rozhodnutí Rady o přistoupení Unie k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 29 o jednotných ustanoveních pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla.
        anotace: Tento text je návrhem rozhodnutí Rady o přistoupení Unie k předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů č. 29 o jednotných ustanoveních pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla.
        klíčová slova: vozidla užitková - kabiny - cestující - schvalování - ochrana

EUR-Lex - č. KOM(2011) 451 19.7.2011

6

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
        anotace: Tento návrh nařízení stanoví požadavky na konstrukci, montáž, používání a zkoušení záznamových zařízení používaných v silniční dopravě ke kontrole dodržování nařízení (ES) č. 561/2006, směrnice 2002/15/ES a směrnice 92/6/EHS.
        klíčová slova: doprava silniční - zařízení záznamová - požadavky - konstrukce - montáže - tachografy - řízení - řidiči

EUR-Lex - č. KOM(2011) 456 26.7.2011

7

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rekreačních plavidlech a vodních skútrech.
        anotace: Tento text je návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. Směrnice stanoví požadavky vztahující se na konstrukční návrh a výrobu rekreačních plavidel a vodních skútrů a pravidla pro jejich volný pohyb v Unii.
        klíčová slova: plavidla rekreační - skútry vodní - požadavky - výroba - volný pohyb - návrhy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail