Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : březen - duben 2008

Jedná se o vybrané připravované právní předpisy - návrhy Radě nebo jiným orgánům EU. Ne všechny dokumenty nacházející se v této rubrice jsou právně závazné; závaznými se stávají až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 151 19.3.2008

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o usnadnění přeshraničního vymáhání právních předpisů v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je usnadnit vymáhání sankcí proti řidičům, kteří spáchali přestupek v jiném členském státě, než je stát, v němž je jejich vozidlo registrováno. Účelem tohoto systému je zajistit, aby se vymáhání právních předpisů v souvislosti s takovými přestupky uskutečňovalo bez ohledu na místo v Evropské unii, kde byl přestupek spáchán, a bez ohledu na místo registrace vozidla, s nímž byl přestupek spáchán. Cílem návrhu je zřídit elektronickou síť EU pro výměnu údajů za účelem určení totožnosti držitele vozidla, aby orgány v členském státě, v němž byl přestupek spáchán, mohly zaslat oznámení držiteli vozidla, jímž byl přestupek spáchán.
        klíčová slova: doprava silniční - přestupky - bezpečnost - sankce - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 179 9.4.2008

2

Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady o zavedení evropského referenčního rámce pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
        anotace: Cílem navrhovaného doporučení je zavést evropský referenční rámec pro zajišťování kvality, jenž by sloužil jako referenční nástroj, který členským státům pomůže podpořit a sledovat pokračující zlepšování systémů odborného vzdělávání a přípravy na základě společných evropských referencí. Rámec by měl přispět ke zvýšení kvality odborného vzdělávání a přípravy a k vybudování vzájemné důvěry v národní systémy odborného vzdělávání a přípravy v rámci skutečného neomezeného prostoru pro celoživotní učení.
        klíčová slova: vzdělávání - příprava odborná - kvalita

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 180 9.4.2008

3

Návrh doporučení Evropského parlamentu a Rady ohledně vytvoření evropského systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET).
        anotace: Cílem systému ECVET je podporovat a prosazovat nadnárodní mobilitu a přístup k celoživotnímu učení v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Evropský rámec kvalifikací stanoví společný referenční rámec, který má sloužit jako nástroj pro převádění mezi různými systémy kvalifikací a jejich úrovněmi, systém ECVET však stanoví společný metodický rámec, který má usnadnit převádění kreditů za studijní výsledky z jednoho systému kvalifikací do druhého nebo z jednoho studijního postupu do druhého.
        klíčová slova: vzdělávání - příprava odborná - hodnocení - EU - kredity - systémy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 211 16.4.2008

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, pokud jde o čl. 6 odst. 2 o uvádění baterií a akumulátorů na trh.
        anotace: Cílem tohoto návrhu je objasnit čl. 6 odst. 2 směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, který stanoví, že baterie nebo akumulátory, které nesplňují požadavky směrnice 2006/66/ES, nebudou uváděny na trh nebo z něj budou staženy. Tento dokument obsahuje návrh nového znění čl. 6 odst. 2 směrnice 2006/66/ES.
        klíčová slova: baterie - akumulátory - odpady

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008)202 17.4.2008

5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se jednoduchých tlakových nádob.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 87/404/EHS ze dne 25. června 1987 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: nádoby tlakové - předpisy právní - harmonizace

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail