Nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

Zdroj: 
Nedávno byla ve Sbírce zákonů publikována novela nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Číslo tohoto nařízení vlády je 114/2011 Sb. a nabývá účinnosti 1. července 2011.

Důvodem novely je, že nemoci z povolání jsou uvedeny v seznamu, který je přílohou nařízení vlády č. 290/1995 Sb. a člení se na nemoci z povolání způsobené chemickými látkami, fyzikálními faktory, nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, nemoci z povolání kožní, nemoci z povolání přenosné a parazitární a nemoci z povolání způsobené ostatními faktory. Těchto šest kapitol seznamu se pak člení na položky. U jednotlivých položek je uvedeno její číslo, označení nemoci z povolání a podmínky jejího vzniku. Seznam nemocí z povolání zůstal od doby svého vydání v roce 1996, tj. již 15 let, v nezměněné podobě. Během této doby svým obsahem částečně zastaral. V některých ohledech neodpovídá současnému stavu poznání v oblasti pracovního lékařství a vzdálil se od aktuální podoby seznamů MOP a Evropské komise.

Novelizace českého seznamu nemocí z povolání je provedena ve třech směrech:

  • Doplnění nových nemocí z povolání do seznamu.
  • Zavedení institutu tzv. „další nemoci z povolání“.
  • Odstranění nedostatků technické povahy, které se projevily v průběhu jeho používání v praxi.

Největší pozornost asi zasluhuje zavedení institutu "další nemoci z povolání". To reaguje na požadavek  Evropské komise v článku 1 odst. 2 Doporučení 2003/670/EC, kde vyzývá členské státy, aby zavedly opatření, která by umožnila uplatnit pracujícím právo na odškodnění i u těch nemocí, které sice nejsou obsaženy v seznamu nemocí z povolání, ale jejichž vznik je prokazatelně spojen s prací. V souvislosti s tím byly do evropského seznamu zařazeny čtyři zvláštní položky, které umožňují uznat za nemoc z povolání i jiná onemocnění neuvedená v seznamu, pokud byla jejich souvislost s prací vědecky prokázána. Rovněž seznam nemocí z povolání MOP zařazuje takovéto "volné" položky na konec každé kapitoly seznamu. U nás bylo po diskuzi odborníků jako první dílčí krok tímto směrem doporučeno zařadit do nového českého seznamu nemocí z povolání v Kapitole 1 položku č. 1.58 "Nemoc z dalších látek nebo směsí látek", která seznam otevře možnosti reagovat průběžně na nově se vyskytující pracovní rizika z chemických látek a jejich zdravotní důsledky, aniž by se muselo čekat na další novelizaci seznamu, což je v souladu s evropskými i celosvětovými trendy v této oblasti.

V kapitole I. nazvané Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami jsou vloženy tři nové nemoci z povolání, uvedené v položkách 56, 57 a 58 takto:
„56. Nemoc z organických kyselin
57. Nemoc z louhů
58. Nemoc z dalších látek nebo směsí látek“.

Podmínkou vzniku těchto nemocí z povolání je prokázání takové expozice uvedeným chemickým noxám, které je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci z povolání. Malou úpravu si vyžádal též text ve sloupci Podmínky vzniku nemoci z povolání. Položka "Nemoc z dalších látek nebo směsí látek" umožní po odborném posouzení uznat jako nemoc z povolání i chorobu způsobenou chemickými látkami neuvedenými v seznamu.

V kapitole III. nazvané Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice za položku 11 se vkládají položky 12 a 13, které znějí:
„12. Rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou způsobenou prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p 3/3, q 2/2, r 2/2 a výše dle ILO a všemi formami komplikované pneumokoniózy (A, B, C dle ILO)“.

Ve sloupci Podmínky vzniku nemoci z povolání je uvedeno: „Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci.“

Toto onemocnění je podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC 1997) kauzálně spojeno s krystalickým oxidem křemičitým. Dosavadní seznam odškodnění této nemoci neumožňoval. Podle důvodové zprávy lze očekávat nárůst v počtu do 20 případů ročně.

„13. Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně než 0,70 a FEV1 50 % referenčních hodnot nebo méně (CHOPN stadium III.) a RV 140 % referenčních hodnot nebo více“.

V koloně Podmínky vzniku nemoci z povolání je k této nemoci uvedeno: „Nemoc vzniká při těžbě v podzemí černouhelných dolů po dosažení nejméně 90 % nejvyšší přípustné expozice a je nově zjištěna nejpozději do dvou let po opuštění práce s rizikem fibrogenního prachu s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého.“.

Důvodem je sjednocení s evropským seznamem nemocí z povolání a současnými názory vědy. Kritéria jsou nastavena velmi přísně, podle důvodové zprávy bude těchto případů jen asi 5 ročně. Prašná expozice bude ověřována hygienickým posudkem.

Zbývající úpravy v novele nařízení vlády jsou legislativně technické povahy. Je jich sice velká řada, ale podle odborníků jsou pouze formulačním zpřesněním bez toho, že by měly dopad na další vlastní průběh přiznávání nemocí z povolání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail