Náklady a ztráty vyplývající z pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2003

Ztráty a náklady vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání nově hlášenými v roce 2003 a hrazené z prostředků zaměstnavatelů představují 16 945,7 mil. Kč. Další zajímavá čísla zpracovaná ze statistik pracovních úrazů za rok 2003 naleznete uvnitř článku.

Níže uvedené odhady nákladů a ztrát vyvolaných v roce 2003 pracovními úrazy a v tomtéž roce nově hlášenými nemocemi z povolání zohledňují kdo náklady vyplývající z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nese nebo kdo tyto ztráty pocítí. To znamená, že stanoví, jaké ztráty pocítí postižení pracovníci případně osoby na jejich výdělku závislé, jaké náklady a ztráty vyvolají u zaměstnavatelů a konečně jaké náklady a ztráty souhrnně vzniknou z těchto událostí celé společnosti.

Metodika výpočtu nákladů a ztrát

Bohužel, neexistují vhodné údaje pro přímý výpočet nákladů a ztrát, proto nezbývala jiná možnost, než použít komplikovanější postupy a zejména složitější kalkuly (mnohdy i s několika proměnnými a konstantami), jejichž prostřednictvím, při užití jiných dostupných a ověřených subsidiárních údajů, byly potřebné základní položky nákladů a ztrát stanoveny. Náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání jsou chápány buď ve smyslu reálných peněžních výdajů nebo též v budoucnu nerealizovaných nákladů příležitosti či - ve smyslu peněžně vyčíslených nákladů - způsobených škod (náklady ze škod), které nejsou ve vymezených systémech nikým jiným nahrazeny. Proto byl do nákladů a ztrát zahrnut i nevytvořený hrubý domácí produkt jako nerealizovaný náklad příležitosti v důsledku absence, invalidity nebo smrti postižených.

Náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání, k nimž došlo v roce 2003, představují tedy nejen výdaje a ztráty vyvolané těmito událostmi v roce jejich vzniku, ale i výdaje a náklady nebo ztráty, které v jejich důsledku budou vznikat i v dalších létech (výplaty náhrad škod po skončení pracovní neschopnosti, výplaty invalidních, částečných invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů, výplata různých příspěvků, poskytování úhrad zdravotní péče, případné ztráty na výdělku postižených, v budoucnu nerealizovaný hrubý domácí produkt, placení přirážek k pojistným apod.).

Je třeba upozornit, že jsou veškeré náklady a ztráty uváděny v cenách (vyjádřených v peněžních jednotkách) odpovídajících době jejich vzniku a že nereflektují inflaci (růst mezd a hrubého domácího produktu, vyrovnání výše důchodů a náhrad apod.).

Ztráty způsobené pracovníkům

Ztráty způsobené pracovníkům jsou obecně ztráty na výdělku poškozených včetně osob samostatně výdělečně činných a v případě zaměstnanců ještě další nevyplacené částky náhrad přiznávaných při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a za věcnou škodu vzniklou zejména při pracovním úrazu).

Vyjadřované ztráty na výdělku a ostatní monetárně vyjádřené škody se v celém rozsahu vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné, které jsou spolu s pojištěnci malých podniků při statistickém zjišťování zahrnuty do sumářů předkládaných Okresními správami sociálního zabezpečení (OSSZ).

Nevyplacené náhrady škod představují ztráty, které zahrnují jednak nevyplacené odškodné sestávající z náhrady ztrát na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění, za účelně vynaložené náklady spojené s léčením a náhrady za věcné škody vzniklé při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, které se odhaduje zhruba na 175 mil. Kč a dále nevyplácené náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity či částečné invalidity pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání, které jsou odhadovány zhruba na 873 mil. Kč.

Celkové ztráty způsobené pracovníkům se dají tedy vyjádřit částkou odhadovanou zhruba na 1,05 miliardy Kč (1 048 mil. Kč). Tato částka představuje exaktně prokázané minimální ztráty způsobené pracovníkům pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání, ale nevyjadřuje v plném rozsahu subjektivně pociťovanou újmu vyvolanou těmito událostmi, protože bere v úvahu pouze jednorázově vyplácené náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění. Tyto náhrady poskytované podle našich právních předpisů jsou nesrovnatelně nižší, než jaké mohou být vymáhány podle práva jiných států EU nebo USA.

Náklady a ztráty vznikající zaměstnavatelům

Náklady a ztráty vznikající zaměstnavatelům jsou v podstatě rozlišeny na pojištěné náklady a ztráty a nepojištěné náklady a ztráty.
Pojištěné náklady na pracovní úrazy nebo nemoci z povolání vznikající zaměstnavatelům zahrnují adekvátní část nemocenského hrazeného z příspěvku zaměstnavatelů na toto pojištění, adekvátní část vyplácených důchodů hrazených z příspěvků zaměstnavatelů na důchodové pojištění, a to invalidních důchodů, částečných invalidních důchodů, vdovských a sirotčích důchodů, adekvátní část úhrady poskytnuté zdravotní péče z příspěvku zaměstnavatelů na veřejné zdravotní pojištění, náhrady vyplácené z pojistného placeného zaměstnavateli za zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a adekvátní část nákladů na závodní preventivní péči, která bezprostředně souvisí s poskytnutím první pomoci zraněným.

Nepojištěné ztráty a náklady vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání zahrnují ztrátu na hrubém domácím produktu plynoucí ze zameškané pracovní doby postižených, ztrátu na hrubém domácím produktu způsobenou krátkodobým přerušení práce spolupracovníků a nadřízených postižených pracovníků zúčastněných na události, přirážky k pojistnému vyměřené podle § 45 zákona č. 48/1997 Sb. pojišťovnami provozujícími veřejné zdravotní pojištění nebo (sporadicky) jinými pojišťovnami, pokuty uložené orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce v souvislosti se smrtelnými nebo závažnými pracovními úrazy, náhrady (regresy) vyměřené některou z uvažovaných pojišťoven a náhrady škod při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vyplácené podle §§ 193, 194, 195 a 199 mimo rámec zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu (ve veřejné správě).

Ztráty a náklady vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání nově hlášenými v roce 2003 a hrazené z prostředků zaměstnavatelů představují souhrnně 16 945,7 mil. Kč.

Z toho pojištěné náklady a ztráty, tj. náklady a ztráty hrazené z adekvátních částí příspěvků zaměstnavatelů na jednotlivá pojistná, které zaměstnavatelé platí bez ohledu na to, vznikají-li u nich pracovní úrazy nebo nemoci z povolání či ne, činí celkem 9 862,9 mil. Kč.
Nepojištěné náklady a ztráty vyvolané pracovními úrazy nebo nemocemi z povolání, které jsou zaměstnavateli do značné míry ovlivnitelné preventivními opatřeními, se potom v celku odhadují na 7 082,8  mil. Kč.

V pojištěných nákladech představují největší položku náhrady škod při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání (téměř 54% pojištěných nákladů a ztrát), které dosahují hodnoty 5,3 mld. Kč (5 317,3 mil. Kč). Přitom jejich největší část tvoří postupně vyplácené náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při uznání invalidity či částečné invalidity podle § 195 ZP, které činí více než 4,7 mld. Kč (4 736,7 mil. Kč).

Na druhém místě jsou úhrady zdravotní péče které představují částku více než 2 mld. Kč (2 001,5 mil. Kč), tj. více než 20% pojištěných nákladů a ztrát. V nich téměř 99% tvoří úhrady zdravotní péče v případě pracovních úrazů.

Na třetím místě jsou náklady na invalidní a částečné invalidní důchody, které s ohledem na dlouhodobý charakter plnění představují částku více než 1,6 mld. Kč (1 658,1 mil. Kč), tj. téměř 17% pojištěných nákladů a ztrát. Přitom náklady na částečné invalidní důchody jsou o 70% vyšší než náklady na invalidní důchody.

Na čtvrtém místě je nemocenské (756,4 mil. Kč) zahrnující téměř 8% pojištěných nákladů a ztrát. To se s ohledem na relativní zastoupení případů nejvíce projevuje u pracovních úrazů.

Největší položku v nepojištěných nákladech a ztrátách tvoří ztráta na hrubém domácím produktu (součet nerealizovaných přidaných hodnot) v důsledku pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy nebo nemoci z povolání. Ta představuje hodnotu více než 5,8 mld. Kč (5 823,4 mil. Kč). Významnou položku tvoří i ztráty na hrubém domácím produktu způsobené krátkodobým přerušením práce spolupracovníků či nadřízených postižených pracovníků zúčastněných na případu. Ty se odhadují zhruba na 0,8 mld. Kč (815,3 mil. Kč).

Celkové ztráty na hrubém domácím produktu vzniklé zaměstnavatelům v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání představují více než 6,6 mld. Kč (6 638,7 mil. Kč) a tvoří více než 93% nepojištěných nákladů a ztrát.

Ostatní přímé náklady a ztráty z nepojištěných nákladů a ztrát vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání představují částku 357,4 mil. Kč a tvoří 5% nepojištěných nákladů a ztrát. Výrazně se projevují u ostatních (nikoliv smrtelných) pracovních úrazů (97% ostatních přímých nákladů).
Ostatní přímé náklady a ztráty zahrnují náklady na mzdy ostatních pracovníků zúčastněných na události (poskytování první pomoci, svědectví, omezení v práci apod.), náklady na obnovu zničených nebo na opravu poškozených zařízení a věcí, náklady na soudní řízení, peněžité podpory poškozeným nebo pozůstalým a prominutí půjček (v případě smrti nebo invalidity), ztráty související s nevyužitou kvalifikací poškozených získanou na náklady podniku, náklady na nábor a zaškolení nových pracovníků nebo na přeškolení a zácvik poškozených, nemohou-li vykonávat dosavadní práci.

Nezanedbatelnou položkou jsou i náhrady škod při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání vyplácené nad rámec zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za tyto události. Ty představují 1,1% nepojištěných nákladů a ztrát (75,5 mil Kč.).

Náklady a ztráty vznikající celé společnosti

Náklady a ztráty vznikající z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání celé společnosti (souhrnné ztráty a náklady) tvoří pojištěné náklady a ztráty hrazené z prostředků zaměstnavatelů, tj. z příspěvků zaměstnavatelů na pojistná za jednotlivé druhy pojištění (nemocenské, důchodové nebo veřejné zdravotní pojištění a zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání), nepojištěné náklady a ztráty, tj. některé z druhů nákladů a ztrát vznikajících zaměstnavatelům, ale které nejsou příjmem buď státního rozpočtu nebo některého z nositelů uvedených druhů pojištění příp. další ztráty vznikající společnosti (např. v důsledku smrti nebo invalidity postižených apod.) a náklady a ztráty kryté ze státního rozpočtu, tj. náklady spojené s vyšetřováním příčin pracovních úrazů orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, náhrady škod při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání vzniklých ve veřejné správě, příp. úhrada majetkové újmy pojišťoven provozujících zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Pojištěné celospolečenské (souhrnné) náklady a ztráty jsou totožné s náklady a ztrátami, které vznikají zaměstnavatelům. Jde o adekvátní části plnění zejména z nemocenského, důchodového a veřejného zdravotního pojištění (tyto náklady byly již vyčísleny výše).

Nepojištěné náklady a ztráty je nutné s ohledem na vymezenou skupinu nákladů a ztrát i s ohledem na odhady provedené výše specifikovat, protože do souhrnných nákladů a ztrát (nákladů a ztrát vznikajících společnosti) nemohou být některé položky zahrnuty (pokuty, přirážky k pojistnému nebo náhrady škod pojišťovnám), neboť znamenají pouhé převody prostředků, které nemohou být hodnoceny jako absolutní úbytky ve vymezeném systému (zaměstnavatelé, nositelé pojištění, stát).

Nepojištěné náklady a ztráty vznikající společnosti z pracovních úrazů nebo nemocí z povolání potom tvoří ztráta na hrubém domácím produktu plynoucí ze zameškané pracovní doby postižených, ztráta na hrubém domácím produktu způsobená krátkodobým přerušením práce spolupracovníků a nadřízených poškozených pracovníků zúčastněných na události, ztráta na hrubém domácím produktu v důsledku invalidity pro pracovní úrazy nebo nemoci z povolání, ztráta na hrubém domácím produktu v důsledku smrtelných pracovních úrazů a ostatní náklady a ztráty.
Náklady a ztráty kryté ze státního rozpočtu tvoří náklady na vyšetřování příčin pracovních úrazů orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, tj. náklady na mzdy pracovníků IBP nebo OBÚ za dobu věnovanou vyšetřování příčin zejména smrtelných pracovních úrazů a cestovní a ostatní výdaje spojené s vyšetřováním příčin, náhrady podle § 193, 194, 195 a 199 ZP vyplácené mimo rámec zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, tj. náhrady škod vzniklých při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání ve veřejné správě a obraně a úhrada majetkové újmy pojišťoven provozujících zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle § 205d odst. 2 ZP (v roce 2003 nevznikla).

Celkové (souhrnné) náklady a ztráty vznikající celé společnosti z pracovních úrazů a nemocí z povolání se dají odhadnout na 24,6  mld. Kč (24 594,5 mil. Kč). Z toho náklady vyvolané pracovními úrazy se odhadují na téměř 22 mld. Kč (21 734 mil. Kč) a z nich více než 2 mld. Kč (2 045,9 mil. Kč) představují náklady na smrtelné pracovní úrazy. Náklady a ztráty plynoucí z nemocí z povolání se odhadují na téměř 2,9 mld. Kč (2 860,5 mil. Kč).

V nepojištěných nákladech a ztrátách dominují ztráty na hrubém domácím produktu, které představují přes 97% nepojištěných nákladů a ztrát (14,3 mld. Kč). Z toho je u pracovních úrazů na prvním místě ztráta na hrubém domácím produktu ze zameškané pracovní doby zraněných, která činila více než 5,6 mld. Kč (více než 44% nepojištěných nákladů a ztrát plynoucích z pracovních úrazů). Na druhém místě je ztráta na hrubém domácím produktu pro invaliditu vyjádřená částkou 4 mld. Kč (více než 31% z nepojištěných nákladů na pracovní úrazy). Na třetím místě je ztráta na hrubém domácím produktu pro smrt zraněných a ta představuje 1,9 mld. Kč (15% nepojištěných nákladů a ztrát z pracovních úrazů).
U nemocí z povolání je na prvním místě ztráta na hrubém domácím produktu pro invaliditu, která činí 1,7 mld. Kč, tj. více než 89% nepojištěných nákladů na nemoci z povolání. Mnohem menší podíl na nepojištěných nákladech na nemoci z povolání má ztráta na hrubém domácím produktu ze zameškané pracovní doby pro nemoc z povolání (195 mil. Kč).

Ostatní přímé náklady a ztráty z nepojištěných nákladů vyvolané pracovními úrazy a nemocemi z povolání představují částku 357,4 mil. Kč, tj. 2,4% z nepojištěných nákladů a ztrát. Ostatní přímé náklady a ztráty zahrnují náklady na mzdy ostatních pracovníků zúčastněných na události (poskytování pomoci, svědectví a účast na vyšetřování příčin, omezení v práci apod.), náklady na obnovu zničených nebo na opravu zařízení a věcí poškozených v souvislosti s pracovním úrazem, náklady na soudní řízení, peněžité podpory poškozeným nebo pozůstalým a prominutí půjček (v případě smrti nebo invalidity poškozeného), penále a zdržné, ztráty související s nevyužitou kvalifikací poškozených získanou na náklady podniku, náklady na nábor a zaškolení nových pracovníků nebo na přeškolení a zácvik poškozených, nemohou-li vykonávat dosavadní práci.
Náklady a ztráty kryté ze státního rozpočtu tvoří náklady na vyšetřování příčin pracovních úrazů orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce, tj. náklady na mzdy pracovníků IBP nebo OBÚ za dobu věnovanou vyšetřování příčin zejména smrtelných pracovních úrazů a cestovní a ostatní výdaje spojené s vyšetřováním příčin, náhrady podle § 193, 194, 195 a 199 ZP vyplácené mimo rámec zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, tj. náhrady škod vzniklých při pracovních úrazech nebo nemocích z povolání ve veřejné správě a obraně a úhrada majetkové újmy pojišťoven provozujících zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle § 205d odst. 2 ZP (v roce 2003 nevznikla).

Náklady a ztráty hrazené ze státního rozpočtu představují celkem 80,8 mil. Kč. Největší částku z těchto nákladů a ztrát představují náhrady škod vyplacené nad rámec zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve veřejné správě a obraně, které představují 75,5 mil. Kč, tj. více než 93% nákladů krytých ze státního rozpočtu.

Celkové (souhrnné) náklady a ztráty vznikající celé společnosti z pracovních úrazů a nemocí z povolání se dají odhadnout na 24,6  mld. Kč (24 594,5 mil. Kč). Z toho náklady vyvolané pracovními úrazy se odhadují na téměř 22 mld. Kč (21 734 mil. Kč) a z nich více než 2 mld. Kč (2 045,9 mil. Kč) představují náklady na smrtelné pracovní úrazy. Náklady a ztráty plynoucí z nemocí z povolání se odhadují na téměř 2,9 mld. Kč (2 860,5 mil. Kč).

Průměrné náklady a ztráty vyvolané jedním pracovním úrazem

Průměrné náklady a ztráty vyvolané v roce 2003 jedním pracovním úrazem činily 261 169 Kč. Přitom průměrné náklady a ztráty na jeden ostatní (nikoliv smrtelný) pracovní úraz dosáhly hodnoty 237 152 Kč a průměrné náklady a ztráty vyvolané jedním smrtelným pracovním úrazem dosáhly dokonce hodnoty 10 280 905 Kč. Průměrné souhrnné ztráty a náklady způsobené jednou nemocí z povolání v roce 2003 činily 2 680 881 Kč.
Nebude-li do nákladů a ztrát zahrnován hrubý domácí produkt, který nebyl vytvořen v důsledku invalidity nebo smrti způsobené pracovními úrazy nebo invalidity způsobené nemocemi z povolání, potom by průměrné náklady a ztráty vyvolané jedním pracovním úrazem (bez ohledu na jeho závažnost) činily 189 798 Kč. Přitom průměrné náklady a ztráty způsobené jedním ostatním (nikoliv smrtelným) pracovním úrazem by činily 188 604 Kč a náklady a ztráty způsobené jedním smrtelným pracovním úrazem by dosáhly hodnoty 687 940 Kč. Průměrné náklady a ztráty vyvolané jednou nemocí z povolání by potom dosáhly hodnoty 890 628 Kč.

Největší část nákladů a ztrát plynoucích z nově zaznamenaných pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nesou zaměstnavatelé. Značná část těchto nákladů a ztrát, se promítá i do společenských (souhrnných) nákladů a ztrát a tvoří téměř 69% těchto společenských nákladů a ztrát.
V souhrnných nákladech a ztrátách na pracovní úrazy a nemoci z povolání tvoří velkou část součet ztrát na hrubém domácím produktu (bezmála 14,3 mld. Kč, tj. více než 58% souhrnných nákladů a ztrát). I když to jsou objektivně stanovené závažné druhy ztrát, působí jako poněkud spekulativní hodnoty, a to zejména v případech invalidity nebo smrti poškozených. Avšak s ohledem na jejich dlouhodobý efekt nemohou být bagatelizovány nebo pomíjeny.

Osobám invalidním v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání, ač se na tvorbě hrubého domácího produktu nepodílejí, je poskytováno plnění jak ze systému sociálního zabezpečení (důchody, podpory, příspěvky), tak ze zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (náhrady) a současně jsou ze systému veřejného zdravotního pojištění prováděny i úhrady zdravotnickým a lékárenským zařízením za zdravotní péči o ně. I v případě smrtelných pracovních úrazů probíhá plnění vůči pozůstalým a osobám na zraněném závislým.

Ztráty způsobené v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání pracovníkům představovaly podstatně nižší částku, a to zhruba 1 mld. Kč (1 048,1 mil. Kč).

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail