Na koho se vztahuje nařízení vlády č. 168/2002 Sb.?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

S kolegyní se dlouho přeme, zda se nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vztahuje například na zaměstnavatele, jehož zaměstnanci používají firemní osobní automobily k osobní přepravě na jednání k zákazníkovi, nebo na zaměstnavatele, který používá vlastní vysokozdvižné vozíky k manipulaci s vlastním zbožím na vlastním pozemku, a podobné další případy, kdy neinkasuje za poskytnutí dopravního prostředku ani za přepravu žádné peníze. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,  kterým se upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky bylo vydáno na základě zmocnění v ustanovení § 134e starého zákoníku práce. V současné době se jeho obsah vztahuje k ustanovení § 5 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a také podle § 23 citovaného zákona bude platit do vydání nového nařízení vlády.

Obsah nařízení vlády nahrazuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel, a vyhlášky č. 56/1991 Sb.,  o zajištění bezpečnosti  práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě. Kromě toho nařízení vlády upravuje v přílohách 3. a 4. i další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování letecké dopravy a drážní dopravy.

Vzhledem k tomu, že toto nařízení vlády je velice obecné, používá pojmy „provozování silniční dopravy“ a „silniční doprava“ apod.,  platí pro veškerou dopravu provozovanou zaměstnavatelem, nemůžeme rozlišovat dopravu mimo prostory zaměstnavatele a dopravu v prostorách zaměstnavatele. Podle § 3 nařízení vlády platí, že zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu:

  • s tímto nařízením,
  • se zvláštními právními předpisy (např. zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,  zákonem č. 56/2001 sb.,  o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcími vyhláškami),
  • s návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků,
  • s místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy jsou uvedeny v příloze č. 1 citovaného nařízení vlády a zde jsou uvedeny další požadavky, které neobsahuje zákon č. 361/2000 Sb. nebo zákon č. 56/2001 Sb.
V případě, kdy zaměstnavatel používá dopravních prostředků k osobní přepravě vlastních zaměstnanců po veřejných komunikacích, musí řidiče dostatečně proškolit nejen z nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,  ale i z ostatních zákonů a obecně závazných právních předpisů vztahujících k silniční dopravě. V případě kdy zaměstnavatel používá dopravní prostředek především k vnitrozávodové dopravě, musí mít zpracován  místní provozní bezpečnostní předpis vydaný zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.

Autor článku: 

Komentáře

K Nař.vl. 168/02 Sb.

30.07.2008 - 16:10 Jan Buček
Především je třeba si uvědomit, že toto nař. vl. ukládá povinnosti výlučně zaměstnavateli. Z toho vyplývá, že povinnosti např. používat výstražnou vestu, dodržovat bezpečnostní přestávky v dopravě a další, musí zaměstnavatel uložit zaměstnacům např. vnitřním předpisem. Že jsou zaměstnaci s těmito povinnostmi jenom seznámeni ve školení, je nedostatečné a může být obtížně vymahatelné.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail