Můžeme se na pracovišti vzájemně informovat o platech?

Dotaz byl publikován v Novinách Odborového svazu státních orgánů a organizací č. 15/2017.

Zaměstnavatel, respektive naši nejbližší nadřízení, nám zakazují, abychom se my, zaměstnanci, vzájemně informovali o platech. Mají na takový přístup právo?

Při posuzování této otázky musíme vycházet z Listiny lidských práv a svobod a ze zákona č. 101/2000 Sb., „O ochraně osobních údajů“. Listina lidských práv a svobod ve svém čl. 10 zaručuje ochranu soukromí každé fyzické osoby.
Jako zásah do soukromí je chápáno neoprávněné sdělování osobních údajů občana třetím osobám jako je např. údaj o věku, zdraví, adresa bydliště apod., bez souhlasu občana. Mezi osobní údaje patří i údaj o platu nebo mzdě.

Tyto osobní údaje smí zaměstnavatel, jako správce osobních údajů zaměstnanců, shromažďovat jen pokud jej k tomu opravňuje zákon, nebo se souhlasem zaměstnance. V žádném případě však zaměstnavatel nesmí připustit, aby k těmto údajům měly přístup třetí osoby. A to ani tehdy, když jsou tyto údaje zpracovávány na základě zákona a k jejich zpracování nemusí dát zaměstnanec souhlas. Porušení této zásady je sankcionováno. Tento závazek se však týká pouze zaměstnavatele.

Naprosto jiná je situace ve vztahu občan, tedy i zaměstnanec, k jeho vlastním osobním údajům. Ochrana osobních údajů je právem zaměstnance nikoliv jeho povinností! Žádný právní předpis nemůže zaměstnanci zakázat, aby se svými osobními údaji nakládal tak, jak uzná za vhodné. To se týká i informace ve vztahu k výši jeho platu nebo mzdy. Je zcela nerozhodné, zda informaci o výši svého platu nebo mzdy sdělí svému životnímu partneru, přátelům nebo spoluzaměstnancům. Jsou to jeho osobní údaje a jeho volba, jak s nimi bude nakládat. Stejně tak může dát souhlas zaměstnavateli, aby v rámci personální politiky zaměstnanců výši jeho platu či mzdy zveřejnil.

V některých případech odůvodňuje zaměstnavatel požadavek vázat v tomto směru zaměstnance mlčenlivostí poukazem na oprávněné zájmy zaměstnavatele v souvislosti s konkurenčním bojem. Ve svém dotazu se zmiňujete o situaci, která se týká platů. V tomto případě se samozřejmě nemůže jednat o situaci konkurenčního boje, protože v nepodnikatelské sféře se odměňování řídí právními předpisy.

I případ, kdy se zaměstnavatel pokusí omezit právo zaměstnance nakládat s jeho osobními údaji jakýmkoliv „vázacím aktem“ s povinností mlčenlivosti, postrádá logiku. Takovýto závazek nemá oporu v zákoně.

Shrnuto: Zaměstnavatel nemá právo vyžadovat na zaměstnanci, aby zachoval mlčenlivost o jakýchkoli svých osobních údajích, tedy ani o své mzdě nebo platu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail