Může zaměstnanec v práci používat vlastní elektrický spotřebič?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl JUDr. Pavel Kučina.

Může zaměstnanec bez předchozího souhlasu nadřízeného používat v práci vlastní elektrický spotřebič (přitápět si "fukarem")?

Za bezpečný provoz elektrického spotřebiče na pracovišti odpovídá zaměstnavatel. Elektrický spotřebič je technickým zařízením ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Toto ustanovení uvádí požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a ukládá zaměstnavateli povinnosti ve vztahu k provozu těchto zařízení. Technické zařízení může být zdrojem rizik nejen pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, ale též požárním rizikem. Zaměstnavateli ukládá povinnosti z tohoto důvodu i zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Zde je v § 5 uloženo právnické osobě a podnikající fyzické osobě, tedy i zaměstnavateli, dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků.

Z uvedeného vyplývá, že zaměstnavatel odpovídá i za stav a provoz technického zařízení, v tomto případě elektrického spotřebiče, který na pracoviště vnese zaměstnanec. Nezanedbatelná je i spotřeba elektrické energie k tíži zaměstnavatele. Je tedy jen na zaměstnavateli, zda používání elektrického spotřebiče vneseného na pracoviště zaměstnancem povolí nebo nepovolí. Používání elektrického spotřebiče zaměstnance na pracovišti zaměstnavatele není výslovně právním předpisem zakázáno. Proto zaměstnavatel většinou režim používání vlastního elektrického spotřebiče zakotvuje do pracovního řádu či jiného řídícího dokumentu. Většina zaměstnavatelů používání vlastních elektrických spotřebičů, a to zejména z důvodu požární bezpečnosti, zakazuje. S tímto dokumentem musí být zaměstnanec seznámen. Zpravidla se tak děje při školení BOZP a požární ochrany. Pokud zaměstnanec přesto, že byl se zákazem užívání vlastního elektrického spotřebiče seznámen, takový spotřebič na pracoviště vnese a bez souhlasu zaměstnavatele užívá, dopouští se porušování povinností uložených mu v § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce. Tato právní norma ukládá zaměstnanci dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail