Může inspektor požadovat výsledky zdravotní prohlídky zaměstnance?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla Mgr. Dagmar Plocková-Mahrová z Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu.

Může inspektor oblastního inspektorátu práce požadovat na zaměstnavateli předložení výsledků o zdravotní prohlídce zaměstnance? V zákonu č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, jsem takové právo nenalezl. Podle mne výsledek zdravotní prohlídky patří do ochrany osobních údajů a inspektorovi by mělo postačovat sdělení zaměstnavatele, že konkrétní zaměstnanec je zdravotně způsobilý pro konkrétní druh práce. Pokud ale takové právo inspektor má, napište, prosím, kde to je uvedeno.

Obecná oprávnění inspektora oblastního inspektorátu v průběhu kontroly jsou uvedena v zákoně č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. Toto je základní procesní předpis, který v obecné rovině upravuje kontrolní činnost správních orgánů. Zákon o inspekci práce potom pouze doplňuje, zpřesňuje a rozvádí tato obecná kontrolní oprávnění plynoucí z kontrolního řádu. Podle § 8 písm. c) kontrolního řádu platí, že kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti kontrolované osoby. Jak je patrné z tohoto zákonného ustanovení, inspektoři mají právo na předložení jakýchkoli dokumentů. Jediným korektivem je zde smysl a účel kontroly. To znamená, že musí předložení těchto podkladů vyžadovat s ohledem na účel kontroly. Pokud je tedy předmětem kontroly mimo jiné zdravotní způsobilost zaměstnanců k jim vykonávané práci, je doklad o výsledku zdravotní prohlídky jednoznačně tím podkladem, který osvědčuje splnění zákonných požadavků na zdravotní způsobilost zaměstnance. S ohledem na takto široce formulované oprávnění je potom samozřejmě konstruována povinnost mlčenlivosti, kdy kontrolující je podle § 20 kontrolního řádu povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s kontrolou nebo s úkony kontrole předcházejícími a nezneužívat takto získaných informací. I kontrolní orgán je potom jako každý jiný subjekt povinen zajistit náležitou ochranu osobních údajů, které jsou součástí kontrolního spisu. Ještě jednou upozorním na ustanovení § 8 písm. c) kontrolního řádu in fine, který dává kontrolujícímu oprávnění v odůvodněných případech zajišťovat i originální podklady.

Nakonec sám musíte naznat, že jakákoli kontrola plnění určitých povinností, která by probíhala tak, že kontrolovaný ujistí kontrolujícího o tom, že svou povinnost splnil, a kontrolující se s tímto ujištěním spokojí, by postrádala jakéhokoli smyslu i logiky.

Závěrem shrnuji: Ano inspektor inspektorátu práce má s odkazem na § 8 písm. c) kontrolního řádu zákonné oprávnění požadovat předložení dokladu o zdravotní způsobilosti zaměstnance k jím vykonávané práci. A tímto podkladem může být a bývá právě výsledek zdravotní prohlídky zaměstnance. S těmito osobními údaji pak musí inspektor nakládat zákonným způsobem, zejména zajistit jejich řádnou ochranu před neoprávněným zpřístupněním třetím osobám, zachovat o těchto skutečnostech mlčenlivost a nezneužít jich.

Autor článku: 

Komentáře

doplňující dotaz

23.03.2015 - 19:23 Norbert Chalupa
Vysvětlení paní magistry je logické, přesto bych paní magistru Plockovou - Mahrovou ještě požádal o doplňující informaci, a to zda je inspektor OIP oprávněn kontrolovat formální správnost lékařského posudku? § 17 vyhl. č. 79/2013 Sb. stanoví náležitosti, které by měl lékařský posudek mj. obsahovat. Domnívám se, že pro inspektora OIP by měla být dostačující informace z lékařského posudku, kupř. že je schopen práce jako svářeč, jakkoli by zkoumal všechny náležitosti, včetně § 17 uvedené vyhl., kromě uvedení kategorie práce a dne zdravotní prohlídky. Ostatní, si myslím, že spadá do působnosti příslušných KHS a jejich územních pracovišť. Děkuji.

Odpověď Mgr. Plockové-Mahrové

25.03.2015 - 10:09 Kateřina Hrubá
Ano, v zásadě je Váš postřeh správný. Náležitosti lékařského posudku a jejich kontrola nespadá pod pravomoc orgánů inspekce práce. Náležitosti tohoto dokladu by inspektor mohl zkoumat pouze co do jeho pravosti. Co se týče údajů v posudku uvedených, dovedla bych si představit snad pouze situaci, kdy by posudku chyběla některá z podstatných náležitostí, a kdy by se stal z důvodu své zmatečnosti, neurčitosti nebo jiných podstatných nedostatků jako listina nicotným pro své vady. Údajem, který na lékařském posudku bude však inspektora zajímat, pravidelně je, jak správně uvádíte, datum jeho vystavení a v jakém rozsahu resp. pro jaký druh práce je zdravotní způsobilost osvědčována.

Re: Odpověď Mgr. Plockové-Mahrové

25.03.2015 - 17:46 Norbert Chalupa
Děkuji za odpověď.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail