Musím na preventivní prohlídku k lékaři závodní preventivní péče?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Obracím se na Vás z dotazem, zda mohu absolvovat periodické vyšetření (posouzení zdravotní způsobilosti k práci nebo pracovní činnosti) u jiného, než závodního lékaře. Můj zaměstnavatel se odvolává na zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu, a Zákoník práce. Prohlídce se nemám problém podrobit, ovšem u své praktické lékařky, kterou jsem si svobodně zvolil a které plně důvěřuji. Smluvní závodní lékařku neznám a nikdy jsem u ní nebyl, tudíž nemá ani žádnou dokumentaci. Naprosto mě obtěžuje, abych si u své lékařky vyzvedával zdravotní dokumentaci a poté prohlídku absolvoval u závodní lékařky. Cenu za tento výkon jsem ochoten si plně uhradit. Má tedy zaměstnavatel právo mi nařizovat a tím i omezovat mou svobodnou volbu? Nemám zájem před zaměstnavatelem skrývat svůj zdravotní stav, jelikož jsem zdráv, ale jde mi jaksi o princip. Jinak pracuji jen v kancelářské profesi a jako referent řídím osobní automobil. Má toto jednání oporu v nějakém právním předpisu, event. jaké z toho plynou důsledky, když se prohlídce u závodního lékaře nepodrobím.

V daném případě Vás skutečně nepotěším. Podle výslovného ustanovení § 9 zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů platí, že občanům s výjimkou osob ve výkonu zabezpečovací detence, vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody se umožňuje volba lékaře, klinického psychologa a zdravotnického zařízení. Možnost volby se netýká závodní preventivní péče podle § 18a a zdravotnických zařízení v případech, kdy jsou tato zařízení příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví stanovena k provedení protiepidemických opatření. Možnost volby se také netýká vyšetření osoby lékařem ke zjištění, zda ji lze umístit do policejní cely nebo je nutno ji z ní propustit. Z citovaného jasně vyplývá, že Vaši svobodnou volbu lékaře neomezuje zaměstnavatel, ale přímo zákon a zákon je třeba respektovat. Z toho důvodu jste povinen se podrobit preventivní prohlídce u lékaře závodní preventivní péče zaměstnavatele. Je to navíc Vaše povinnost podle § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce.

Obecně platí, že zařízení závodní preventivní péče provádějí odbornou poradní činnost v otázkách ochrany a podpory zdraví a sociální pohody zaměstnanců, pravidelně kontrolují pracoviště podniků, zjišťují vlivy práce a pracovních podmínek na člověka při práci, vykonávají preventivní lékařské prohlídky zaměstnanců, zajišťují poskytnutí první pomoci zaměstnancům, spolupracují s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a podílejí se na výcviku a výchově v oblasti ochrany a podpory zdraví. Lékař závodní preventivní péče posuzuje Váš zdravotní stav se znalostí Vašeho pracoviště, Vašich pracovních podmínek atd. To Váš praktický lékař takto posoudit nemůže.

Vzhledem k tomu, že Váš zaměstnavatel je povinen zajistit Vaši bezpečnost a ochranu zdraví při práci a že je povinen také nést veškeré náklady spojené se zajištěním BOZP, nemůžete úhradu za lékařskou preventivní prohlídku nést sám, z toho důvodu mají zaměstnavatelé sjednány smlouvy právě s lékaři závodní preventivní péče, aby tyto náklady hradili přímo.

Pro případ, že byste se nepodrobil lékařské preventivní prohlídce stanovené zaměstnavatelem, jednalo by se o porušení povinnosti vyplývající z právního předpisu (z § 106 odst. 4 písm. b) zákoníku práce), které by mohlo teoreticky vyústit až ve výpověď podle § 52 písm. g) zákoníku práce.

Autor článku: 

Komentáře

doplnění

09.07.2009 - 17:16 Surovec
1) Argumantace tazatele o tom, že tazatel sám osobně nezná lékaře ZPP a zároveň že tedy ani lékař ZPP nezná jeho zdravotní stav je lichá, protože je několika právními předpisy uložena přímo zákonná povinnost praktickému lékaři a také současně zároveň lékaři ZPP se "vzájemně a úplně informovat o zdravotním stavu osob". Dále je též vyhláškou MZdČR o požadavcích na zdravotnickou dokumentaci, uložena povinnost lékaři mít dokladovánu (písemně resp podepsanou elektronickou zprávou) každou zprávu předávanou mimo vlastní zařízení, respektive zprávu přijatou. Proto je velice diskutabilní přetrvávající zlozvyk lékařů "půjčovat" zdravotnickou dokumentaci pacientovi, který ji má předat druhému lékaři. Z vlastní praxe mám dokumentovány případy "zkreslování" obsahů dokumantce přenášející osobou - jednalo se vždy o dočasné odstranění psychiatrických nálezů, které pak byly do dokumentace zpět vloženy před jejím vrácením. Proto má být vždy vystavován výpis ze zdravotnické dokumentace, který příslušný lékař podepisuje. 2) Informace o úhradě nákladů na lékařské prohlídky ZPP nejsou zcela pravdivé. Pro "některé zaměstnavatele" jsou tyto náklady hrazeny ze zdravotního pojištění (kódy lékařských vyšetření číslo 01143 a 01145). Tyto náklady (pokud by je zdravotnické zařízení zaměstnavateli fakturovalo) pak nemohou být uznány zaměstnavatelem jako daňově uznatelný náklad ( viz směrnice Ministerstva financi ČR č. D-300 k zákonu o dani z příjmu). Hezký den Surovec

Platby za prev. vyš. u amb.specialistů.

14.07.2009 - 09:26 Tomáš Rozsíval, MUDr.
Druhá věc, která je velmi sporná, se týče odesílaných pacientů, kteří potřebují pro svého lékaře závodní prev.péče např. vyš. amb. specialistou. Jde o vyš. ORL, audiometrické vyš., vyš. sluchu atd. u lidí, kteří pracují v riziku hluku. Zde nemáme možnost míti jakýmkoliv způsobem prohlídku uhrazenu, protože nemáme smlouvu se zaměstnavatelem dotyčného, který hradí prohlídku pouze praktickému lékaři ZPP. Proto vykazujeme naše amb. kódy, např. 71022, 71111, atd. ale prohlídku účtujeme pacientovi. Ten může požadovat proplacení po zaměstanavateli , na což má bezesporu nárok. Ale zaměstnavatel nemusí vyhovět. V tom vidím rozpor mez zákonnými ustanoveními.

Re: Platby za prev. vyš. u amb.specialistů.

21.07.2009 - 13:53 surovec
Pro úhradu výkonů lékařů - specialistů od zdravotních pojišťoven není rozhodující, zda lékař - specialista má - či nemá smlouvu o výkonu ZPP. Prakticky jsou reálně možné dvě základní situace : 1) na žádance od lékaře ZPP je uvedeno, že se jedná o vyšetření v rámci prohlídky ZPP 2) na žádance od lékaře ZPP NENÍ uvedeno že se jedná o vyšetření v rámci ZPP V případě ad 1) nebo ad 2) má následně lékař-specialista pouze dvě možnosti faturace nákladů. Buď účtuje zdravotní pojišťovně (má-li s ní smlouvu), neboť se jedná o tzv. vyžádanou péči a pojišťovna potom následně výkony proplácí, nebo NEÚČTUJE zdravotní pojišťovně, ale potom musí účtovat odesílajícímu lékaři - který je objednatelem. nikdy ale nesmí jeden výkon účovat oběma současně. Žádná jiná varianta není legální. Pokud se jedná o lékařská vyšetření ambulujících specialistů prováděné osobám vykonávajícím rizikové práce, jsou tato vyšetření v rozsahu periodických prohlídek hrazena ZÁSADNĚ zdravotními pojišťovnami (viz zákon 48/1997 Sb., myslím, že § 35). Pokud se jedná o vstupní prohlídky, potom mohou být náklady fakturovány odesílajícímu lékaři ZPP. Všimněte si, že VEŠKERÉ náklady VŠECH periodických lékařských prohlídek osob vykonávajícíh rizikové práce JSOU hrazeny ze zdravotního pojištění. Tedy Ne zaměstnavatelem, Ne posuzovanou osobou, Ne odesílajícím lékařem. Zároveň zdravotní pojišťovny JSOU POVINNÉ tyto náklady uhradit ze zdravotního pojištění. V případě vstupek je na širší diskuzi, kdo je povinnou osobou (zaměstnavatel, který má rozhodnutí OOVZ, nebo odeslající lékař ZPP, který má v ruce kopii pravomocného rozhodnutí OOVZ). Jak to ale má chudák lékař - specialista ze žádanky poznat, že se jedná o vstupní prohlídku do rizika práce a že se tedy nejedná o periodickou prohlídku ??? Takže tato vyšetření se obecně lékaři-specialisty účtují zdravotním pojišťovnám, protože například tónový adiogram+výpočet binaurální ztráty podle Fowlera je stejný co do rozsahu i nákladů ať se jedná o vyšetření v rozsahu ZPP, nebo o klinicko-diagnostické vyšetření. Ani pojišťovny tento problém neřeší, protože nemají možnost kontroly jinde než na úrovni lékaře ZPP. V praxi jsem se setkal pouze se situací, kdy prováděné odborné lékařské vyšetření překročilo frekvenci hrazenou pojišťovnou. Potom následovalo tzv. vrácení platby účtujícímu lékaři-specialistovi. Legitimně má následovat odvolání lékaře specialisty s doložením požadavku lékaře ZPP, z něhož má být zřejmé, že se jedná o úkon v rozsahu služby ZPP. V takovém případě padá povinnost frekvence výkonu a následuje povinnost úhrady zdravotní pojišťovnou a tato platba je následně uznávána. Takže závěrem shrnuji, že lékař - specialista nemusí mít smlouvu se zaměstnavatelem, pokud provádí odborná lékařská vyšetření osob konajících rizikové práce. Pokud jde o smlouvy lékaře-specialisty se zdravotními pojišťovnami podle posuzovaných osob, pak není bezpodmínečně nutné, aby lékař měl smlouvu s příslušnou zdravotní pojišťovnou posuzované osoby - neboť se nejedná o lékařské vyšetření, které sleduje léčebný cíl, ale o vyšetření preventivní, vyjmuté ze svobodné volby, hrazené ze všeobecného zdravotního pojištění ze zákona. Hezký den přeje Surovec P.s. účovat náklady za odborné lékařské vyšetření vyžádané lékařem ZPP posuzované osobě - tedy pacientovi je nepochybně nesmysl a hrubá chyba. Buď se jedná o náklady hrazené ze zdravotního pojištění, potom odpovídá za idikaci odesílající lékař ZPP, nebo se jedná o rozšířený požadavek odesílajícího lékaře ZPP, který má smlouvu se zaměstnavatelem a tento odesílající (objednávající) lékaře je potom povinnou osobou. Náklady ZPP nesmí jít k tíži posuzovené osoby - viz úmluva 161 !!!!!

Re: Platby za prev. vyš. u amb.specialistů.

21.07.2009 - 20:12 Tomáš Rozsíval, MUDr.
Pan kolega Surovec má bezpochyby pravdu. Ano, periodické preventivní prohlídky tzv. rizikové hradí ZP. Zde jsem se špatně vyjádřil. Jen jsem sdělil, že tuto prohlídku, kterou po mně vyžaduje PL pro preventivní péči dotyčného pacienta hradí plně jeho ZP. Spor mezi námi je spíše v tom, zda u těchto lidí vybírat zakonný poplatek Kč 30.- Názory se velmi liší....Já vybírám a se mnou mnozí další. Nevídíme v tom problém. Zajímavé je vše u praktických lékařů, které má povinnost každý zaměstnavatel pro své zaměstnance nasmlouvat. Tento lékař současně může pracovat jako běžný praktik a na druhé straně i jako PL preventivní péče na smlouvu. Předpokládám, jako AS, že praktik v tomto případě nepracuje pro zaměstnavatele zadarmo, ale ve smlouvě má i smluvní odměnu. Jsou dokonce i tací kolegové, kteří dělají tyto preventisty desítkám zaměstnavatelů. Ale tady už bych byl velmi ostražitý, protože lékař musí navštěvovat pracoviště zaměstnavatele a určovat, co případně může ohrožovat zdraví zaměstnaců. Jinými slovy, musí znát pracovní prostředí. Na druhé straně , od toho je zde hygiena práce. Takže se kříží kompetence a PL proto většinou tuto část své práce zanedbávají, čímž se dostávají do velkého rizika, stane-li se nějaký průšvih na pracovišti, za které odpovídá. Bohužel, na pracovišti je porušováno tolik předpisů, že kdyby se vše mělo brát opravdu podle zákona, tak by už všichni seděli v kriminále. Stačí se zeptat těchto zaměstnanců jak to u nich chodí a zjistíte věci, nad kterými vám rozum zůstane stát. V praxi je pánové většinou všechno jinak.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail