Musí starosta obce absolvovat školení BOZP?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Chtěla bych se zeptat, zda školení BOZP musí absolvovat také starosta obce. Z tohoto článku mi vyplynulo, že zřejmě ne.

Starosta není zaměstnanec, takže například povinnosti zaměstnance podle § 106 zákoníku práce na něj nelze přímo uplatnit, ale platí zásada, že zaměstnavatel odpovídá za BOZP všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti, takže odpovídá i za starostu a ostatní volené funkcionáře. Měl by tedy školení BOZP absolvovat.

Autor článku: 

Komentáře

Je to jinak!

27.12.2017 - 09:35 Tomáš Neugebauer
Nejprve je nutné uvést, že žádný právní ani ostatní předpis k zajištění BOZP neuvádí požadavek provádět školení BOZP. Vyjdeme-li z předpokladu, že je tím myšleno školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP ve smyslu § 103 odst. 2 zákoníku práce, tak, požadavek na jeho provedení se vztahuje pouze na zaměstnance (to též platí o povinnosti zúčastnit se jej). Ze zákonné odpovědnosti zaměstnavatele za zajištění BOZP ve vztahu ke všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti nelze dovozovat povinnost provádět jim výše uvedené školení._____ Vzhledem k tomu, že starosta není zaměstnancem, nevztahuje se na něj povinnost absolvovat školení o právních a ostatních předpisech k zajštění BOZP [§ 106 odst. 4 písm. a) zákoníku práce]._____Obecní úřad si na základě vyhodnocení rizik může stanovit opatření, že osobám, které nejsou zaměstnanci a s jeho souhlasem se zdržují na jeho pracovištích budou poskytovány některé informace o rizicích a přijatých opatřeních k zajištění BOZP. Musí si stanovit, kterých osob se tyto informace budou týkat, jejich rozsah, způsob zakým budou poskytnuty, kdo je bude poskytovat, kdy je bude poskytovat atd. Tedy v žádném případě se nejedná o nějaké školení, jakož i nějakou zákonnou povinnost, ale o přijaté opatření na základě vyhodnocení rizik při práci, jež je zapracováno do organizace BOZP (§ 102 odst. 1 zákoníku práce).

Trochu širší náhled

28.12.2017 - 07:32 Petr Bartoš
Musím nejdříve uvést, že mne jako člověka těší skutečnost, když v této zemi lidé více přemýšlí. Dle mého názoru by KAŽDÝ starosta měl být prokazatelně proškolen v oblasti BOZP i PO! Nemyslím si, že by se mělo o této skutečnosti diskutovat "zda ano či ne", ale spíše jakým způsobem - agentur, které toto zabezpečují, máme dostatek. Pokud se ale na problematiku podnikání a BOZP (+PO) podíváme šířeji, tak jsem toho názoru, že každý podnikající subjekt by měl v této oblasti mít alespoň základní znalosti. PROČ? Protože svojí činností vždy ovlivňuje své okolí (jiné lidi) a naopak i svým okolím je ovlivňován. Tím nemyslím, že se to má uměle "nafukovat" a dělat z toho velká věda, ale preferovat "rozumný přístup". Malý příklad z praxe: Obchůdek v rodinném domku s nejrůznějšími "blbinkami" apod. - uličky místy kolem 40cm, hořící svíčky (Vánoce), hasící přístroj zaskládán zbožím, neoznačené schody, povědomí majitelky a prodavačky o BOZP téměř nulové. A pak tam přijdete nakupovat - něco shodíte, spadnete na schodech, vznikne požár atd. A to je jenom malý obchůdek. Zpět ke starostům - stačí se podívat na to, jakou mají odpovědnost a povinnosti dle nejrůznějších zákonů, vyhlášek a nařízení a pak, dle mého názoru, již nemusí být žádných pochyb.

Re: Trochu širší náhled

30.12.2017 - 17:41 Tomáš Neugebauer
Chápu vaše stanovisko. Avšak otázka zněla, zda starosta MUSÍ, nikoliv zda by měl. Zůstaneme-li u otázky, tak jednoznačně NEMUSÍ. O tom, zda by měl či neměl je možné vést dlouhé diskuse. Je nutné si uvědomit, že starosta především zastupuje obec na venek, tedy je jakousi obdobou prezidenta republiky na obecní úrovni._____Také uvedu příklad. OSVČ, která při výkonu své činnosti řídí motorové vozidlo a nevztahuje se na ni ustanovení o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, nemusí absolvovat školení zaměřené na zajištění BOZP při řízení motorového vozidla. Bude-li však tuto práci vykonávat v zaměstnání, musí jej absolvovat. Přitom u OSVČ s vysokou pravděpodobností řízení motorového vozidla činí větší podíl, než u zaměstnance. Podle vás, předpokládám, by jej též měla absolvovat. Je však nutné si uvědomit, že výkon žádné práce, ani žádné pracoviště nejsou bezpečné. Pouze více či méně nebezpečné. Proto v liberálním pojetí zajištění BOZP jsou BOZP řešena jen ta rizika, která do této oblasti (nad pomyslnou křivku akceptovatelnosti rizika) prosadila některá ze zúčastněných stran (stát, zaměstnavatelé, zaměstnanci). Všechna rizika nacházející se pod křivkou akceptovatelnosti, bez ohledu na jejich závažnost, nejsou BOZP řešena, neboť kompromisním stanoviskem státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců byla akceptována jako přijatelná (žádnému z nich se nechtělo, nebo nepodařilo, je protlačit nad křivku akceptovatelnosti)._____Shrnu-li, základem je, že starosta není zaměstnancem, a že na osoby, které nejsou zaměstnanci se zákonná povinnost absolvovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP nevztahuje (netýká se jen starostů, ale též například OSVČ - viz příklad výše)._____Na závěr jen dvě drobné poznámky. Ještě před rokem a půl se zajištění BOZP ve vámi uvedeném příkladu na zákazníky nevztahovalo. Jedná se prakticky o novinku. Druhá: ve vámi popsaném případě schody nemusí být označeny, resp. rozeznatelné od okolní podlahy, neboť opět to právní předpis nepožaduje. Pokud si to zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik při práci nestanoví sám, není to nutné.

Trošku jiný úhel pohledu

27.12.2017 - 10:56 Radoslav Vlasák
Dovolím si něco málo podotknout - starosta se přece značnou měrou podílí na řízení života obce, a měl by tedy být obeznámen alespoň se základními právními a ostatními předpisy v oblasti BOZP, potažmo s vyhodnocením rizik. Jistě - u velkých obcí (měst) na to může "mít lidi", ale u těch menších a malých je to dost nepravděpodobné. Už hodně dlouho víceméně platí zásada, že BOZP začíná ve vedení (firmy, obce...), nebo nezačíná prakticky vůbec. Z toho se dá odvodit, že aspoň ty základní informace o problematice BOZP by měla mít celá zastupitelstva, a starostové tím pádem především - aniž by to bylo nutno ortodoxně pojímat jako školení BOZP.

Re: Trošku jiný úhel pohledu

27.12.2017 - 11:28 Tomáš Neugebauer
Ano, s tím se dá souhlasit, avšak dotaz směřoval ke způsobu, jak mu mají být tyto informace poskytnuty, nikoliv, zda mu mají být poskytnuty. Pro přirovnání je k tomu blíže OSVČ bez zaměstnanců, než zaměstnavatel, neboť u ní se též předpokládá znalost vámi uvedených informací a přitom nemusí absolvovat žádné školení.

RE:

27.12.2017 - 13:27 Radoslav Vlasák
Jistě - ostatně i to, že se u OSVČ předpokládá znalost takových informací, je (aspoň podle mých zkušeností) také jedním z problémů v oblasti BOZP, protože ač by tomu tak být rozhodně mělo, zdaleka ne vždycky tomu tak skutečně je.

Re: Re: Trošku jiný úhel pohledu

27.12.2017 - 18:17 Tomáš Neugebauer
To však není podstatné, neboť OSVČ podniká na své riziko. Ona je odpovědná za úroveň zajištění BOZP vůči sama sobě. V případě, že si zajistí nízkou, je to její problém.

Samozřejmě - až na to, že

27.12.2017 - 23:53 Radoslav Vlasák
Samozřejmě - až na to, že pokud si zajistí nízkou úroveň zajištění BOZP, může to být problém nejen nejí, ale i okolí (dalších OSVČ, veřejnosti atd.). Takže to nejspíš zase až tak nepodstatné zrovna není...

Statosta

29.12.2017 - 21:19 Milan Axman
Rad bych Vám do diskuze přispěl myšlenkou: obec do 1000obyvatel je starosta ten, kdo zaměstnává úředníky a technické pracovníky, protože podepisuje pracovni smlouvy a děla mzdy. Takže dle mne má absolvovat školení vedoucích pracovníků (ano ještě tu hraje roli zda má do nebo nad 25 zaměstnanců). Velká města mají tajemníka tedy zaměstnavatele a tam je obecně školení na místě a dle čeho dle mne par. 101 zaměstnavatel zajištuje bezpečnost.

Re: Starosta

30.12.2017 - 16:13 Tomáš Neugebauer
Vaše informace není zcela přesná. Starosta nezaměstnává úředníky a technické pracovníky. Zaměstnává je obecní úřad. Starosta je pouze povinen plnit úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů (jakož i uzavírat smlouvy a stanovovat plat, nikoliv mzdu), tedy mimo jiné zajišťovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, nikoliv se jich zúčastnit, neboť není zaměstnancem. Počet zaměstnanců nemá na povinnosti zajišťovat a absolvovat školení obecně žádný vliv. _____U tajemníka je to jiné, neboť tajemník je zaměstnancem, tzn., že se na něj vztahuje povinnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP absolvovat.

Starosta ve valné většině něčí zaměstnanec je...

29.12.2017 - 21:57 Aleš Tichý
Když vyjdu z předpokladu, že starosta v 95% není důchodce, nebo před zvolením nebyl nezaměstnaný, tak "něčí" zaměstnanec určitě je a dle vůle zastupitelstva obce je buď uvolněným nebo neuvolněným funkcionářem. Pokud tedy budu chtít starostu proškolit, tak tuto povinnost pomocí par. 101 odst. 3 (4, 5) odkloním na jeho zaměstnavatele - fyz. osobu sice do veř. funkce uvolňuje, ale nikde jsem nečetl, že by takový zaměstnanec byl zbaven povinnosti účastnit se školení BOZP. Ve zbylých 5ti % nepředpokládám, že by se někdo školení BOZP nějak cukal.

Re:Starosta ve valné většině něčí zaměstnanec je...

30.12.2017 - 15:56 Tomáš Neugebauer
To, co navrhujete, je právně nesmysl. Pominu-li fakt, že starosta není ve vztahu k obecnímu úřadu zaměstnanec, školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je nepřevoditelné od jednoho zaměstnavatele k druhému, neboť u každého z nich musí mít jiný obsah.

Proč nesmysl?

02.01.2018 - 07:44 Aleš Tichý
Plní-li na jednom pracovišti (radnice) úkoly (úkolem chápu i výkon funkce) zaměstnanci dvou (1. zaměstnanci obce a 2. starosta jako zaměstnanec firmy xy) a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Z toho mi plyne, že pokud radnice písemně informuje původní firmu starosty, tak starostu musí o těchto rizicích (a opatřeních a předpisech) proškolit jeho firma, pokud nebude dohodnuto jinak (Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.) Nevidím tady způsob, jak by se starosta ze školení BOZP na radnici vyvlíknul - stále mluvíme o případu že starosta byl před starostováním někde zaměstnán.

Re: Proč nesmysl?

02.01.2018 - 09:10 Tomáš Neugebauer
Vycházíte ze zcela chybné představy, že se jedná o výkon činnosti zaměstnanců dvou zaměstnavatelů. Obecní úřad je zaměstnavatelem, avšak výkon funkce starosty není vykonáván v zaměstnaneckém poměru (je zcela jedno, zda byl starosta někde před výkonem funkce zaměstnán či dokonce, je zaměstnán někde při výkonu funkce starosty). Vámi navržené řešení by se uplatnilo v případě, že vlastní výkon funkce starosty by byl vykonáván v pracovně právním poměru pro jiného zaměstnavatele, než je obecní úřad a zároveň by výkon této funkce byl dodavatelsky poskytován zaměstnavatelem starosty obecnímu úřadu (pomíjím fakt, že je to totální nesmysl). Platí tedy fakt, že starosta není obecně povinen absolvovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, neboť není zaměstnancem obecního úřadu, u kterého výkon funkce vykonává.

Podstata věci

29.12.2017 - 23:00 Radoslav Vlasák
Dovolím si upřednostnit podstatu věci - aby starosta měl vůbec šanci kvalifikovaně řídit obec jako takovou, určitě by alespoň ty základní vědomosti o BOZP (a samozřejmě i o PO) nabýt měl. Jakým způsobem či podle které legislativní normy, je už pak víceméně podružné.

Re:Podstata věci

30.12.2017 - 15:50 Tomáš Neugebauer
To je zásadní omyl! Podstatou věci je, zda existuje zákonná povinnost, že starosta musí absolvoval školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP. Je nutné si uvědomit, že naštěstí již sedmnáct let zajištění BOZP není charakteru sociálního, ale manažerského. Vyjdeme-li z těchto dvou faktů, existuje na dotaz jen jedna správná odpověď: "Vzhledem k tomu, že starosta není v pracovněprávním vztahu k obecnímu úřadu, obecní úřad nemá obecnou povinnost pro něj zajistit školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP a starosta nemá obecnou povinnost se tohoto školení zúčastnit". Na druhou stranu starostovi vyplývá zákonná povinnost toto školení zajistit pro zaměstnance, tedy fyzické osoby, které jsou v pracovněprávním vztahu k obecnímu úřadu._____Co se týče školení PO, tak tam je to ještě komplikovanější. Pokud školení má být prováděno na základě zákoníku práce, tak se na starostu, který není v pracovněprávním vztahu, nevztahuje. Pokud však vyplývá ze zákona o požární ochraně, tak se na starostu vztahuje, avšak nikoliv v rozsahu vedoucího zaměstnance (starosta není vedoucí zaměstnanec), ale v nezbytném rozsahu a způsobem stanoveným obecným úřadem._____Na závěr jen drobná poznámka. Členové vlády řídí celou Českou republiku a také nejsou povinni absolvovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, ani mít základní vědomosti o BOZP.

Re: Re: Podstata věci

30.12.2017 - 16:20 Tomáš Neugebauer
Ještě jsem si uvědomil jednu věc. Nemáte pravdu v tom, že starosta řídí obec. Ten k tomu není oprávněn. Starosta zastupuje obec na venek.

I takto se to samozřejmě dá

30.12.2017 - 17:00 Radoslav Vlasák
I takto se to samozřejmě dá pojmout - jenomže pokud se k péči o BOZP obecně přistupuje pouze takhle (skoro bych si dovolil napsat, že dost alibisticky), výsledky jsou pak takové, jaké jsou. Počty pracovních úrazů, byť se i občas snižují, nemají zase až tak směrodatnou vypovídací schopnost (zdaleka ne všechny ty skutečné statistika eviduje), průměrná délka pracovní neschopnosti pro pracovní úraz stoupla od roku 1990 z cca 20 dnů na téměř trojnásobek, což nejspíš ukazuje na zvyšující se závažnost, atd., atd. Kdosi moudrý svého času řekl, že důležitější, než litera zákona (a tedy přeneseně i všech podzákonných předpisů), je duch zákona. Ve své profesní naivitě se pořád ještě domnívám, že "duchem" všech legislativních a dalších norem vztahujících se k BOZP je především snaha o to, aby těch poškození zdraví z práce (a mnohdy bohužel i fatálních následků) bylo opravdu co nejméně. Jestli to může či nemůže tak či onak ovlivnit v podstatě neinformovaný představitel obce (ať už ji řídí či neřídí - ale bez jeho posvěcení se toho obvykle v obci, zvlášť té menší a malé, moc neodehraje), na to může být přímo přehršle názorů a náhledů. Mým zůstává, že alespoň ta základní informovanost je navýsost potřebná a užitečná.

A ještě poznámečka...

01.01.2018 - 08:45 Radoslav Vlasák
...a to k té výše zmíněné vládě. Jistě, její členové nemají povinnost ani se proškolit, ani mít základní vědomosti o BOZP. Pak se ale nelze zase až tak moc divit, že např. pravidelné zprávy Rady vlády pro BOZP, tedy poradního orgánu vlády, jsou té samé vládě předkládány pouze pro informaci, tedy se neprojednávají, a tím pádem se ani nepřijímají odpovídající závěry a náležitá opatření. A že by vláda jako celek a její jednotliví ministři rámcově neřídili dění ve státě, to už se tvrdit snad opravdu nedá. Čili řídí - ale bez potřebných (alespoň těch základních) vědomostí. Už jsem to v předchozí reakci napsal - BOZP začíná ve vedení, nebo prakticky nezačíná takřka vůbec. A - aspoň podle mne - je do jisté míry jedno, zda se jedná o firmu či o stát. Opět dilema - striktní litera legislativy, nebo její duch???

Re: A ještě poznámečka...

01.01.2018 - 11:03 Tomáš Neugebauer
Ani duch zákona nepožaduje, aby starosta absolvoval tzv. školení BOZP. Je nutné přijmout fakt, že stát považuje neproškolení starostů za přijatelné riziko (nachází se pod křivkou akceptovatelnosti rizika). Jediné, co je možné, je, že konkrétní obecní úřad nebude považovat neproškolení jeho starosty za přijatelné riziko a na základě hodnocení rizik příjme opatření provádět jeho školení, případně zaměstnanci konkrétního obecního úřadu nebudou považovat neproškolení jeho starosty za přijatelné riziko a prosadí, aby i on musel absolvovat školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP._____Na závěr ještě drobná poznámka. Je pravda, že BOZP začíná nahoře, nebe vůbec (jedno ze základních pravidel systémového přístupu), avšak to neznamená, že "je do jisté míry jedno, zda se jedná o firmu či o stát". Ač v současné době je módní mezi tím nečinit rozdíl, ve skutečnosti je velký (a to nejen v otázkách zajištění BOZP, například stát nemůže nikdy zkrachovat, což je možná důvod onoho slučování). Navíc pomíjím fakt, že starosta není představitelem státu, ani není zaměstnancem firmy. Tedy uvedené se netýká diskutovaného problému a je pouhým odváděním od řešené otázky.

RE:

01.01.2018 - 17:13 Radoslav Vlasák
To je nepochopení, nebo se ne zrovna nejlíp vyjadřuji - "duchem" veškeré legislativy k BOZP je (aspoň si to pořád ještě myslím) minimalizovat negativní dopady pracovní úrazovosti a nemocnosti, resp. jim účinně předcházet. Samozřejmě nelze odstranit všechna rizika, ale domnívám se, že právě všeobecná malá informovanost stran BOZP je stavem, jehož následkem, byť i nepřímým, je pak právě tolerování těch neakceptovatelných rizik - či spíše jejich neuvědomování si. Začíná to (až na výjimky) nedostačujícím zahrnutím problematiky BOZP do celého výchovně-vzdělávacího systému, a pokračuje - třeba - i tou neinformovaností, obecními zastupitelstvy počínaje a vládním kabinetem konče. Je pak dost problematické (opět podle mne) se domnívat, že obecní úřad se k posouzení přijatelnosti či nepřijatelnosti rizika stran školení či neproškolení starosty postaví tak, jak by bylo optimální - tedy se skutečnou znalostí věci. Původně diskutovaného problému se to skutečně - na první pohled - až tak úplně netýká. Ale "všechno souvisí se vším" - jak v tom, zda se jedná o firmu či stát, tak v tom, jestli má být starosta dostatečně informován (nemusí se přece nutně jednat přímo o klasické školení). Nemohu samozřejmě posoudit, zda měl původní tazatel na mysli kromě školení i to, o čem se opakovaně zmiňuji - přesto však nepovažuji své příspěvky za "odvádění od řešené otázky", ale spíš o trochu širší úhel pohledu. Stejně tak jsem zdaleka neměl v úmyslu klást rovnítko mezi stát a firmu (rozdíly, a nejenom v oblasti BOZP, jsou mi jaksi dostatečně známy) - jenomže ono je nakonec docela jedno, zda následky podceňování informovanosti stran BOZP "odnese" zaměstnanec firmy, státní úředník, starosta, obecní zastupitel nebo řadový občan. Dopady (a zdaleka nejenom ty finanční) poneseme, ať už přímo či nepřímo, stejně všichni. Ale to už je opravdu úplně jiná (byť rovněž související) problematika.

Ano či ne?

16.01.2018 - 08:33 Petr Bartoš
Zdravím pánové, teda tady se rozpoutala skoro bitva. Vrátím se ale ke svému původnímu komentáři - CO jsem chtěl zvýraznit je, že pokud někdo něco dělá nebo řídí, tak by k tomu měl mít patřičné znalosti a nejlépe i zkušenosti. Tím poukazuji na to, že různé pracovní pozice zastávají lidé, kteří (byť by chtěli) je třeba nedokáží správně vykonávat. Asi by nikdo z nás nechtěl cestovat autobusem, který řídí třeba soustružník a nikdy vozidlo neřídil (úmyslně příklad přeháním). Tedy, ať už zákony a vyhlášky říkají cokoli a my to musíme plnit, měli bychom o jejich obsahu a praxi přemýšlet a také přispívat k tomu, aby tyto byly kvalitní a realizovatelné. Ano, je to velmi těžké a diskuze by mohla být nekonečná, ale vždy potřebujeme alespoň něco, co se dá uchopit a podle toho jet. Tzn. dneska sice dle legislativy starosta mít školení nemusí, ale pro vlastní výkon své funkce dozajista alespoň to minimum jistě potřebuje. To by mohlo být například stanoveno alespoň v požadavcích na tuto funkci (je-li pracovním místem?). A ti politici??? Rozhodují nesčetně velmi důležité záležitosti a do svých pozic by měli "dorůst", což ne vždy tak je a pak naše politika zažívá různé otřesy (ale to sem jistě nepatří).

No právě, pane Bartoši - a to

17.01.2018 - 00:33 Radoslav Vlasák
No právě, pane Bartoši - a to je právě ten "duch legislativy", který jsem měl na mysli. Neřekl bych, že se jedná o "bitvu" - je to jenom víc úhlů pohledu na ten či onen problém. A že jich je v oblasti BOZP (ale nejenom tam) víc než dost, je jaksi dost zřejmé. Ono by mělo být tak nějak automatické, že pokud má kdokoliv v jakékoliv oblasti o něčem rozhodovat či to z titulu funkce (příp. pracovního zařazení) zásadním způsobem ovlivňovat, jeho vlastní soudnost by ho měla přimět k tomu, aby se k potřebným alespoň základním informacím dopídil, byť mu to žádná legislativní norma neukládá. A ne se jenom slepě spolehnout na podřízené, poradce atd. Ale to jsem moc velký optimista - praxe vypadá bohužel mnohdy úplně jinak.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail