Musí mít řidič VZV příslušné oprávnění podle z. č. 361/2000 Sb.?

Na dotaz odpověděl Ing. Antonín Dušátko.

Musí mít řidič vysokozdvižného vozíku, který v rámci pracovní činnosti jezdí na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru firmy (§ 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.) příslušné oprávnění k řízení motorových vozidel podle zákona č. 361/2000 Sb.?

Úvodem je třeba si ujasnit následující skutečnosti:

  1. Účelové komunikace, a to bez rozdílu, dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří součást pozemních komunikací.
  2. Zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky provozu na pozemních komunikacích, tudíž i komunikacích účelových.
  3. Motorové vozidlo dle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je chápáno jako nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou, z čehož vyplývá, že všechny motorové manipulační vozíky (nejen vozíky vysokozdvižné) jsou podle dopravních předpisů motorová vozidla.

Určité nejasnosti v předmětné problematice mohou být způsobeny nepřesným subjektivním výkladem výše citovaného ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to následující části: Tato účelová komunikace (v uzavřeném prostoru nebo objektu) není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu.

Z dosud uvedeného vyplývá, že provoz motorových manipulačních vozíků na účelových komunikacích je mj. upraven již citovaným zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odpověď na položený dotaz pak obsahuje ustanovení § 3 odst. 3 uvedeného zákona, podle kterého řídit motorové vozidlo může pouze osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění podle § 81 – příslušné skupiny.

Autor článku: 

Komentáře

odpověď

24.09.2008 - 19:28 Ing.Prevít
Moc jsem se z odpovědi nedověděl

VZV

25.09.2008 - 13:28 mike.milota
Podle mého názoru případ, jak puristickým lpěním na liteře zákona dokázat jeho hloupost. Příklad : Areál, kde jsou 3 skladové budovy, pochopitelně s příjezdovými cestami, kam vjíždějí pouze vozidla dodavatelů. Zpracuji dopravně provozní řád, se kterým dodavatele seznámím. Dopravní značení je jednoduché - asi 4 dopravní značky a vyznačený přechod pro chodce, rychlost omezena na 30 km. Schváleno Policií. Z toho plyne, že ti, kdo přijíždějí zvenku platný ŘP mají (jinak by nemohli vozidlem přijet) Vlastním dvěma řidičům VZV mohu dokonce dnes vydat "průkaz" na řízení VZV sám, pokud je seznámím a zaškolím - ale najmu si kvalifikovaného školitele, aby to bylo košer. Ven z areálu tito řidiči nejezdí. Musejí projít vstupní zdravotní prohlídkou, zaměřenou na výkon dané práce, jako každý zaměstnanec. Budou seznámeni s Provozním řádem, značkami, způsobem dávání přednosti a vůbec pravidly bezpečné práce - nepotřebují ovšem zdravotní přípravu, pravidla přejíždění železničního přejezdu, hnání zvířat, předjíždění, jízdu ve zvláštních případech, řízení provozu policisty atd. atd. Proč by měli mít ŘP ? Jde o nadhánění žáků autoškolám, nebo jaký je ROZUMNÝ důvod ?

Re: VZV

26.09.2008 - 08:50 Michal Slabý
U Vašeho příspěvku jsem se zarazil u jedné věci. U schválení dopravních značek (či jen jedné) policií. Nevím, zda ten Váš areál je skutečně areálem uzavřeným dle § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. Pokud ano, tak do toho dopravní policie vůbec nemluví. Naopak mám zkušenosti, že když zákazník (pro jistotu) to šel konzultovat na dopravní inspektorát - např. takovou tu sdruženou značku Zóna - IP 25a, tak ho policie odporoučela, neboť je to věc firmy a jim do toho nic není. Inspektorátu práce však ano... To samé platí při dopravní nehodě. Jak je to v areálu firmy (naplňuje-li § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb.), dopravní policie to řešit nepřijede - nepřísluší jí to.

Re: VZV

30.09.2008 - 09:41 JG
tady už nelze věřit ani výrokům soudů, natož......

Odpověď zní "Ne, nemusí."

26.09.2008 - 00:09 Michal Slabý
Rozumím postupu, kterým autor článku/odpovědi dospěl k závěru, že řidiči MV musí mít řidičský průkaz, ale nesouhlasím s ním. A už vůbec nesouhlasím s tvrzením, že si špatně vykládáme § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. My si ho totiž vůbec nevykládáme (na rozdíl od autora příspěvku) - my pouze dodržujeme to, co je tam skutečně napsáno: "Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová komunikace není přístupná veřejně, ale 'v rozsahu a způsobem, který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo objektu'. V pochybnostech, zda z hlediska pozemní komunikace jde o uzavřený prostor nebo objekt, rozhoduje příslušný silniční správní úřad." Lze si všimnout, že jsem záměrně vyznačil (apostrofem) trochu jinou pasáž než autor článku. Logický postup, který "asi" autor použil je následující: 1. je zde zákon 13/1997 Sb., který říká, co jsou to pozemní komunikace, ale(!) za 2. je zde zákon 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů), který ovšem říká v § 3 odst. 3a, že "Řídit motorové vozidlo může pouze... osoba, která je držitelem příslušného řidičského oprávnění podle § 81" - rozuměno na všech pozemních komunikacích bez výjimky => řidiči MV musejí mít ŘP. Dle mého skromného soudu je toto chybná úvaha. Logika má být následující: 1. je zde zákon 361/2000 Sb., který nám říká pravidla na pozemních komunikací, včetně oné povinnosti mít ŘP a za 2. je zde zákon 13/1997 Sb., který nám říká/rozvádí, co že to jsou ty pozemní komunikace; a právě v tomto výkladu dojdeme k jednomu velmi specifickému typu pozemních komunikací - účelové komunikace, které nejsou přístupné veřejně (uzavřený prostor) a zde nám tento zákon jasně hovoří, že si pravidla stanovuje vlastník prostoru. Navíc ještě dodává, že kdo má pochybnosti, zda se jedná o prostor uzavřený, má se obrátit na příslušný silniční správní úřad - a ať se tam hned zeptá, zda musí mít ŘP a oni mu řeknou že NE, dodávám já. ;-)

Re: Odpověď zní "Ne, nemusí."

30.09.2008 - 15:03 surovec
Souhlasím se všemi diskutujícími, že striktní podřízení veškerých komunikací uvnitř uzavřeného areálu zaměstnavatele podléhá zákonu 361/2000 Sb., je zcestné. Po 30 letech praxe dnes raději používám pro prostory s pohybem VZV název manipulační plocha, než pozemní komunikace, kterou nechávám pro prostory které takový režim skutečně vyžadují (prostor brány, parkoviště služební či zaměstnanecké a pod.). Ale i jejich výběr maximálně omezuji. K odpovědi autora mám ale zásadní oponentní názor. "Pokud označujete nějaký prostor za pozemní komunikaci veřeně přístupnou, nebo neveřejně přístupnou a chcete na ní upravovat provoz podle zákona 361/2000, tak přeci musíte své požadavky uplatnit nejenom na řidiče, ale také na samotné takové komunikace (označení, povrch údržba, projednávání změn na DI a pod.), zejména ale na vozidla. Tato vozidla (VZV) potom musí splňovat podmínky téhož zákona. Tedy musí to být vozidla řádně technicky schválená, homologovaná, podléhající registrační povinnosti na příslušeném "registru motorových vozidel", tedy musí být vybaveno registrační značkou a musí mít také platnou STK. Pokud by byl pohled zúžen pouze na řidiče, tak by se jednalo o osoby, u nichž je sjednaným druhem výkonu práce řizení motorového vozidla. Tedy by se na ně vztahovalo kompletně ustanovení §87 zákona 361/2000 Sb. Ve výjimečných případech ještě navíc i § 87a téhož zákona. Což v praxi potom znamená, že by museli kvůli své zdravotní (zdůrazňuji zdravotní !!!! - tedy podle vyhlášky 277/2004 Sb.) způsobilosti odpovídat požadavkům řidičů skupiny "2". Sem jsou řazeni například řidiči mezinárodní kamionové dopravy !!! Dovedete si tedy vůbec představit dopad Vámi publikovaného závěru ????? " Hezký den přeje Surovec

Re: Odpověď zní "Ne, nemusí."

30.09.2008 - 15:13 Michal Slabý
Dobrý den, nejsem si jist, zda to je reakce pro mne, Michala Slabého, nebo reakce pro Antonína Dušátka...?

Dobrý den,

30.09.2008 - 15:58 Anonym
Dobrý den, zsela souhlasím se závěry p. Slabého a p. Surovce a popravdě, zatím jsem se nesetkal s případem, kdy musí řidič VZV mít řidičský průkaz a kdy to bylo ze stran kontrol OIP vyžadováno. Vysokozdvižný vozík je podle mého názoru (třeba se mýlím) strojní zařízení, a ne vozidlo. A navíc - jsou VZV, které i s nákladem mají více jak 3,5t. To by zaměstnavatelé dle výkladu p. Dušátka museli zaměstnancům zajistit řidičské oprávnění typu C, resp. T. A to jsou opravdu neúměrné, popravdě řečeno zbytečné náklady. Heřman Riedel

Re:

30.09.2008 - 22:09 Michal Slabý
Pozor! ŘP nemusíte mít, pouze když provozujete MV (nebo dokonce jakékoliv motorové vozidlo) na svém písečku - lhostejno, zda jste právnická, fyzická podnikající či fyzická osoba. Jakmile vyjedete s MV na "veřejnou" komunikaci, v tento moment musí mít řidič MV opravdu ŘP a MV musí mít navíc technickou způsobilost k provozu na veřejných pozemních komunikacích. Motorový MV je motorovým vozidlem, v tom má autor článku pravdu. Spor vznikl kolem výkladu § 7 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb. vs. § 3 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. Co se tonáže týče, tak to byl/je opravdu problém, zákon hovoří jasně... :-)

Re:

03.10.2008 - 12:58 surovec
V zásadě máte pravdu, ale musí se přeci jenom trochu rozlišovat : 1) Zda se jedná o motorové vozidlo, které je již schváleno (homologováno) k provozu na pozemních komunikacích. U takového vozidla se dozvíte již v okamžiku jeho pořízení - koupě, že se jedná o tuto skupinu motorových vozidel. Pro tato vozidla je potom vyžadován ŘP příslušní skupiny a řidič ovládající takové vozidlo bude velmi pravděpodobně zařazen jako řidič z povolání (pochopitelně záleží na pracovní smlouvě). 2) Opakem tohoto případu jsou potom tzv. "speciální stroje", které z hlediska pozemních komunikacích neexistují (např. jezdí uvnitř hal), ale které musí občas vyjíždět, přejíždět komunikace a kterým stačí pouze souhlas k provozu na vymezeném prostoru a za vymezených podmínek. Tato vozidla nemusí splňovat veškerá ustanovení platná pro ostatní vozidla. Proto se jim vydává souhlas zcela individuálně a zohledňuje se přitom všechno možné. Sem například patří historická motorová vozidla (veterání), dále celá řada nakladačů, ale také třeba zemědělské kombajny, nebo různé účelové tahače a traktory či harwestory. Můžou sem patřit klidně i staré VZV (např. typ Desta), které při vykládce vagónů či návěsů přejíždějí ulici. Pro tato vozidla se vydává registrační značka obvykle jenom jedna (jeden kus) a nese obvykle písmeno "S". Řidiči pak mohou ( ale také nemusí) mít řidičské oprávnění příslušné skupiny. V mnoha případech stačí průkaz "strojníka" - tedy myšleno doklad o obsolvováníní výcviku a zaškolení z obsluhy. Průkaz "řidiče" příslušné skupiny ale může být v některých případech požadován a rohoduje o tomto požadavku úředník schvalující registraci vozidla. Samostatnou skupinou, která je sem řazena, jsou tzv. "stavební stroje", dříve citované např. ve vyhlášce 77/1965 Sb. Tedy abych shrnul: Řidičský průkaz, jako doklad o odborné a zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel příslušné skupiny, se získává, se drží a se pozbývá za stanovených podmínek v zákoně 361/2000 Sb., Kontrolu provádí jednak "registr řidičů" a jednak "policie ČR". Předmětem takové kontroly je obsahová náležitost řidičáku (vyhláška 31/2001 Sb.) a jednak jeho platnost řidičáku ve vztahu k technickému průkazu vozidla (nebo jen k OTP), které se předkládá při silniční kontrole. Z OTP je pak zřejmé o jaký druh vozidla se jedná a tedy jaká skupina oprávnění musí být v řidičáku vyznačena. U speciálních strojů je toto přímo v OTP uvedeno. Proto je kontrola velice jednoduchá a má následující kroky : 1) má vozidlo technický průkaz, který je pro všechna vozidla na pozemních komunikacích vyžadován ? 2) je z tohoto "techničáku" zřejmá skupina motorového vozidla, případně je zde explicitně uveden požadavek na příslušnou skupinu řidičského oprávnění ? 3) je obsluhující osoba VLASTNÍKEM řidičského oprávnění příslušné skupiny ? 4) pokud nejsou splněny současně podmínky 1) a 2), řidičák se nevyžaduje. Podrobnosti najdete jednak v zákoně 51/2000 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně § 3 - druhy vozidel, odst (3) zvláštní vozidla. Dále pak ve vyhlášce 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Zde se dočtete jak si nechat schválit třeba jenom jeden VZV, který jste si dokonce sami v podniku upravili a to jako tzv. "kusovku". Přeji hezký den

Re:

03.10.2008 - 17:22 Michal Slabý
jj, děkuji za upřesnění, beru na vědomí hezký víkend :-)

Re:

06.05.2009 - 17:24 leostusa
Dobrý den, můžete mi poradit kde bych si mohl udělat papíry na VZV? A kolik to asi tak stojí? Kdysi jsem jezdil s Destou ale to už je pár let.Jsem z Prahy.Předem děkuji.leostusa@seznam.cz

Dotaz

20.11.2008 - 19:00 Lasička
Náš nový školící instruktor po nás řidičích VZV požaduje kromě ř.p.na VZV také ř.p. od dopravního inspektorátu skupiny D.Jezdím pouze v uzavřeném areálu.Je to správné?

Re: Dotaz

24.11.2008 - 16:43 surovec
Není rozhodující co si přeje Váš instruktor, ale co je vyžadováno předpisy. Jenom rekapituluji z předchozí diskuze. Musíte vědět, zda jezdíte po pozemní komunikaci (pro kterou platí příslušné předpisy - například o dopravním značky a značení a pod. je jedno zda veřejné či neveřejné) Dále musíte vědět zda Váš VZV je vozidlo splňující předpisy pro vozidla provozovaná na pozemních komunikacích - včetně registrační značky, návštěv STK a pod. a zda se tedy postupuje podle zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Pokud si nejste jistý obraťte se na nejbližší DI !! Jistě vám poradí a poradí i Vašemu zaměstnavateli. Dále musíte vědět zda v technickém osvědčení Vašeho VZV je požadavek na řidičské oprávnění podle silničního zákona vůbec zapsán. Pochopitelně pokud by vše toto bylo splněno, byl byste tím okamžikem řidičem z povolání se všemi atributy s tím spojenými (např AETR), ale také by mohlo dojít k situaci, kdy hmotnost vašeho vozíku + jeho nosnost by překročila 7 t, čímž byste musel splnit povinnost jednak pravidelných prohlídek podle ustanovní § 87, ale dokonce rozšířených podle § 87a zákona 361/2000 Sb. Doporučuji přečíst každému instruktorovi. Takže rezumé Pokud Vám pan instruktor nepředloží přesnou citaci podle čeho Vám vznikla nějaká povinnost, tak na něho smolte.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail