Musí mít řidič při řízení u sebe doklad o zdravotní způsobilosti?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Prosím o informaci, zda-li zaměstnanec, který má ve smlouvě i používání tzv. referentského vozidla, musí mít u sebe při řízení také doklad o zdravotní způsobilosti. Můj názor je, že ne, pokud mu není 60 a více let. Preventivní lékař si myslí, že všichni tento doklad musí mít u sebe.

Podle ustanovení § 6 odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů platí, že řidič motorového vozidla musí mít při řízení u sebe a) řidičský průkaz, b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu, c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu, d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu, e) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3. Podle ustanovení § 87 odst. 3 zákona pak platí, že držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1(tedy řidičem vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, nebo který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, nebo u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatně výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu, držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění nebo je držitelem osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu) je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že řidič referentského vozidla vzhledem k tomu, že není osobou uvedenou v § 87 odst. 1 zákona o silničním provozu se podrobit lékařské prohlídce musí jako každý jiný řidič až před dovršením 60, 65 a 68 let věku a pak každé dva roky a tudíž ani pokud mu není 60 let, nemusí s sebou doklad o zdravotní způsobilosti vozit. Zákon o silničním provozu totiž v podstatě rozlišuje dva druhy řidičů – řidiče z povolání a ostatní řidiče a řidiči referentských vozidel spadají do té druhé kategorie. U řidičů referentských vozidel je ale jeden vážný legislativní problém – oni nemají řízení motorového vozidla sjednáno se zaměstnavatelem jako výkon práce a často řídí referentské vozidlo v mimopracovní době, proto se často vyskytují polemiky na téma do jaké míry může zaměstnavatel nařídit řidiči referentského vozidla účast na školení zaměřeném na provoz na pozemních komunikacích nebo povinnost podrobit se lékařské prohlídce. Názor autorky je ten, že i když se v případě řízení referentského vozidla nejedná o výkon práce, šlo by zajisté v případě autohavárie a tedy pracovního úrazu o činnost v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů a tak musí zaměstnavatel přistupovat k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a stanovit si potřebné zásady i pro řidiče referentských vozidel. Zaměstnavatel však předává zaměstnanci referentské vozidlo na základě určité dohody a předmětem této dohody by právě měl být závazek zaměstnance, že např. po dobu užívání referentského vozidla se bude účastnit školení či podrobí se lékařským vyšetřením. Nevyplývalo by to z pracovněprávního vztahu zaměstnavatel – zaměstnanec, ale bylo by to založeno smluvně na základě dohody o předání referentského vozidla.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Komentáře

doklad o zdravotní způsobilosti

15.08.2006 - 20:06 Beďa
<P>VŠUDE SE MLUVÍ O TOM, ŽE BY ŘIDIČI NAD 60 LET MĚLI MÍT U SEBE DOKLAD O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI. ALE JÁ SE PTÁM, JELIKOŽ TO NEVÍ ANI MŮJ LÉKAŘ, JAKÉHO FORMÁTU TEN DOKLAD MÁ BÝT.</P> <P>DĚKUJI VŠEM, CO MI ODPOVÍ.&nbsp; BEĎA</P>

Re: doklad o zdravotní způsobilosti

18.08.2006 - 14:31 Václav Jungr
<P>Existuje jediný formát o posudkovém závěru a je definován v příloze č. 2 Vyhlášky MZdČR č. 277/2004 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.</P> <P>Nic jiného neplatí až na vyjímku pro žadatele o vydání řidičského oprávnění (zde se nadále používá zápis posudkového rozhodnutí přímo do formuláře žádosti).</P> <P>Pro šťouraly - rozhodně neplatí dříve používané předtištěné kartičky, protože nemají náležitosti dle vyhlášky277/2004 Sb.!!</P> <P>&nbsp;</P>

Re: doklad o zdravotní způsobilosti

16.10.2008 - 14:07 Aklab
Praha 13. ledna 2008 Tiskové prohlášení Policejního prezidia Řidiči nad 60 let věku musejí při silničních kontrolách předkládat doklad o zdravotní způsobilosti. Může jim ho vydat praktický lékař nebo lékař zařízení závodní preventivní péče. Vyhláška stanovuje informace, které musí takový doklad obsahovat. Pořadí informací a formát dokladu vyhláška nespecifikuje. Doklad musí obsahovat údaje potřebné k identifikaci řidiče, rozsah řidičského oprávnění, vyjádření lékaře k zdravotní způsobilosti, data vydání a ukončení platnosti dokladu a jméno a podpis posuzujícího lékaře, případně razítko lékařského zařízení. Nesmí ovšem obsahovat diagnózu nemoci. Prohlídku mohou řidiči podstoupit nejdříve půl roku před dovršením 60 let, nejpozději však v den narozenin. Další povinné prohlídky musejí řidiči senioři absolvovat ve věku 65 a 68 let. Poté každé dva roky. Řidiči profesionálové u sebe doklad mít nemusejí, pokud necestují soukromě. Vyhláška obsahuje vzor posudku formátu A4, zároveň se v ní ale píše, že "posudek lze vydat i v jiném formátu a uspořádání". Vyjádření Petry Srnkové POLICEJNÍ PREZIDIUM MV ČR "Všichni policisté vykonávající dohled nad bezpečností silničního provozu byli instruováni, jak mají v případě posuzování dokladu postupovat. Nemůžeme vyloučit ojedinělá pochybení jednotlivců," uvedla. Dodala, že," policisté mají pokyny kontrolovat pouze obsah, nikoliv formu dokladu." Pokud řidič nad 60 let věku nemá prohlídku, hrozí mu pětibodová sankce, pokuta 5000 až 10.000 korun ve správním řízení a zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Jestliže mu lékař doklad vystavil a řidič ho při silniční kontrole pouze nemá u sebe, může dostat blokovou pokutu do 2000 korun, ve správním řízení 1500 až 2500 korun. Body se v takovém případě nezaznamenávají.

Řidič má mít při silniční kontrole u sebe .....

18.08.2006 - 14:25 Václav Jungr
<P>Na jednoduchou otázku je jednoduchá odpověď.</P> <P>Doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel <STRONG>musí mít řidič u sebe při silniční kontrole</STRONG> (tedy v kabině vozidla) <STRONG>vždy v den dovršení 60-ti let a dále</STRONG>. Toto platí obecně pro všechny řidiče všch skupina to ať jsou posuzování podle zdravotní skupiny 1 , nebo 2 vyhlášky 277/2004. viz § 6 odst (8) zákona 361/2000. </P> <P><STRONG>Z uvedeného tedy plyne, že ani řidič z povolání, nebo řidič jako OSVČ, nemusí mít při silniční kontrole u sebe, ani předkládat, doklad o zdravotní způsobilosti k řízení vozidla. To platí pro řidiče, pro které platí úprava náplně pravidelných prohlídek podle ustanovení § 87a téhož zákona</STRONG>. Pro řidiče z povolání a řidiče jako OSVČ platí povinnost mít doklad o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel u sebe v kabině vozidla až v den dovšení 60-ti let a kdykoliv nadále (pozor platí u nich povinnost podrobovat se pravidelných prohlídkám každý rok po dovršení 50-ti let !!).</P> <P>Doufám, že je to dostatečně srozumitelné </P> <P>P.s. nechte už filozofování nad řidiči-referenty. </P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail