Musí být písemné zápisy o kontrole OOPP?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Karel Škréta.

V naší firmě kontroluje používání OOPP samozřejmě každý vedoucí pracoviště "soustavně", protože je to v jeho náplni práce. Nikde však nevedeme písemné zápisy, že jsme zkontrolovali používání OOPP u svých zaměstnanců. Vyjma roční prověrky, kde se používání OOPP obecně řeší. Problém je v tom, že kontrolní orgán KHS nám kontroluje i směrnice OOPP a MČDP a zda vedeme evidenci vydaných OOPP a MČDP a zda máme zápisy z kontrol používání OOPP. Když jsme oponovali, že taková povinnost není, namítli, že je a že to vyplývá z odst. § 104 zákoníku práce, cituji ze zápisu KHS: "Zaměstnavatel při kontrole neprokázal kontrolnímu úřadu, že ze strany zaměstnavatele je prováděna pravidelná kontrola stavu používání OOPP dle § 104 odst. 4 zák. č. 262/06 Sb., čímž porušuje zákon." My ale kontroly provádíme, ale bez zápisu. Zmíněný odstavec říká: "Zaměstnavatel je povinen udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání." Nikde se nehovoří o písemných záznamech těchto kontrol. Tyto kontroly jsou soustavné a ne jen namátkové párkrát do roka, jak nám naznačovala příslušná referentka z KHS. Dotaz tedy zní - opravdu "porušujeme zákon", když neprovádíme zápisy z kontrol používání OOPP? Odvoláváme se na zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, čl. 2 odst. 4 - "...a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá." My tvrdíme, že zákon nám ukládá kontrolování užívání OOPP, nikoliv už vést o kontrolách písemný zápis. Vykládáme si právo špatně, nebo naopak si ho vykládá špatně KHS a nutí nás dělat něco, co nám zákon neukládá? (Nebavíme se teď o tom, zda je to vhodné či nikoliv, ale o tom, zdali je to povinnost.)

Otázka je spíše právního charakteru a směřuje k výkladu zákoníku práce. Je potřeba respektovat, že takový výklad může provést pouze soud. Podle našeho názoru obecná povinnost provádět zápis o kontrolách používání OOPP neexistuje.

Rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP upřesňuje nařízení vlády č. 495/2001 Sb. Zde je v § 3 odst. (4) uvedeno:

Způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků“.

Je tedy věcí zaměstnavatele, aby stanovil i způsob kontrol a záznamů o nich. Kontrolu používání OOPP je potřeba chápat jako integrovanou součást povinností odpovědných pracovníků na jednotlivých úrovních řízení. Například při provádění výškových prací musejí být pracovníci zajištěni po celou dobu, kdy jsou ohroženi pádem. Pod pojmem kontrola si lze představit, že přímý nadřízený této skupiny pracovníků ověřuje používání OOPP průběžně, resp. při každé návštěvě pracoviště. Z logiky věci vyplývá, že nemůže pokaždé psát zápis. Zda a v jakém případě zápis vyhotoví, stanovuje zaměstnavatel.  

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail