Musí být na školce v přírodě zdravotník?

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Musí být ve škole v přírodě vyškolený zdravotník i v případě, že jedeme z mateřské školy do školy v přírodě s počtem 19 dětí a třemi učitelkami jako dozor? Podle zákona č. 258/2000 Sb. § 8 ve znění č. 246/2006 § 8 se definuje jako zotavovací akce organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů. Znamená to tedy, že na počet menší než 30 dětí se vztahují jiné podmínky? Pokud ano, tak kde jsou uvedeny?

Pro školy (a tedy i mateřské školy) a školská zařízení platí jedno ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a to je ustanovení § 29 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení je samozřejmě velice obecné a o počtech učitelek, které mají jet jako dozor s těmi z mateřské školy, nehovoří. Podrobnější je pak v tomto směru vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, která v § 5 odst. 2 až 5 stanoví „(2) K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžných tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

(3) Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

(4) Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

(5) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitel mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví." Z toho pohledu tedy požadavky školského zákona i prováděcí vyhlášky splňujete. Jak správně v dotaze uvádíte, předpisy o ochraně veřejného zdraví definují zotavovací akci jako organizovaný pobyt 30 a více dětí, takže pokud se budeme držet důsledně výkladu zákona – při pořádání školy v přírodě, na kterou pojede 19 dětí, zdravotníka mít nemusíte. Dnes ale, jak vyplývá z ustanovení § 29 školského zákona, za bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů odpovídají především ředitelé školy. Ti si musí sami podle svých vlastních podmínek školy vyhodnotit rizika a musí si stanovit opatření a to se v plném rozsahu týká i školy v přírodě. Proto si musí sama ředitelka školy zvážit, zda tři učitelky na 19 dětí dostatečně zajistí dozor nad žáky. To skutečně nelze nějakým způsobem zobecnit, kolik učitelek má být určeno na kolik žáků. Přitom se musí brát v úvahu podmínky, kam se pojede, jací pojedou žáci (v úvahu se bere jejich zdravotní stav a i rozumová vyspělost), jaké tam bude ubytování, jak tam bude dosažitelná lékařská první pomoc atd. a to skutečně nelze v právním předpisu zobecnit.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail