MPSV loni provedlo téměř 167 tisíc kontrol nelegální práce

Zdroj: 
V loňském roce pokračovaly kontrolní orgány v působnosti MPSV v provádění společných kontrol v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti zaměstnanosti. V součtu bylo loni provedeno 166 756 kontrol, na nichž se podílel Státní úřad inspekce práce, ČSSZ a Úřad práce ČR.

Probíhaly také tzv. koordinované kontroly (resort je realizuje již od září 2010), na nichž participují výše vyjmenované organizace resortu s Policií ČR, Celní správou a dalšími složkami státní správy. Cílem kontrol je zlepšení vymahatelnosti práva zejména ve vztahu k nelegální práci, nedodržování pracovněprávních předpisů a obcházení placení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Od května 2011 koordinace těchto kontrol přešla na Státní úřad inspekce práce.

„Kontroly zaměřené na oblast nelegálního zaměstnávání budou pokračovat i v letošním roce. Na území ČR bude provedeno minimálně 6 mimořádných kontrolních akcí zaměřených na oblasti podnikání (trhu práce), kde je reálný předpoklad nebo již existující signály výkonu nelegální práce. V rámci 6 mimořádných kontrolních akcí bude provedeno 15 000 kontrol,“ říká ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Chystá se i 20 000 kontrol zaměstnavatelů, u nichž je podezření na možnost nelegální práce. Část těchto kontrol bude provedena společně s ČSSZ a dalšími orgány. Při výběru konkrétních subjektů pro kontrolu se bude vycházet ze všech dostupných informací (z poradenství, z kontrolní činnosti inspekce práce, z podnětů a informací od jiných institucí).

Celkem MPSV letos plánuje provést na 200 tisíc resortních kontrol, tedy všech kontrol v gesci Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) a ČSSZ. Legislativa platná od ledna 2012 také zpřísňuje postih jak výkonu nelegálního zaměstnání (tedy pro „zaměstnance“) na 100 tisíc Kč a zaměstnavateli za umožnění takového výkonu je možné uložit pokutu ve výši 250 000 až 10 milionů Kč.

Příklad úspěšné koordinované kontrolní akce

Při kontrole v jedné ze dvou provozoven zaměstnavatele v oblasti maloobchodu v Moravskoslezském kraji bylo zjištěno, že jednatelka společnosti vykonávala práci prodavačky bez pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy. Následnou kontrolou dokladů bylo zjištěno, že se jedná o uchazečku o zaměstnání. Dále bylo podle zápisu v Obchodním rejstříku zjištěno, že společnost zastupuje i druhá jednatelka, která je rovněž uchazečkou o zaměstnání a postupným dokazováním bylo zjištěno, že také pracovala v druhé provozovně jako prodavačka bez uzavření pracovněprávního vztahu nebo jiné smlouvy (měla však uzavřenu dohodu o provedení práce na jinou profesi – uklízečka). Situace byla vyhodnocena jako výkon nelegální práce, neboť ani jednatelky společnosti nemohou vykonávat závislou práci pro společnost bez sjednání pracovněprávního vztahu.

Výsledky kontrol za IV. čtvrtletí 2011

Celkem bylo v posledním čtvrtletí provedeno 38 198 kontrol. Zároveň bylo uloženo 1 486 pokut v celkové výši 28 592 064 Kč.

Při kontrolách se potvrdila skutečnost, že stále existují na trhu práce zaměstnavatelé, kteří s pracovníky uzavírají pouze dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména dohody o provedení práce, přestože se jedná o práci, jejíž pravidelný výkon by měli zaměstnavatelé zajišťovat zaměstnanci v pracovním poměru.

Část kontrolovaných zaměstnavatelů pozitivně hodnotí, že kontrolní orgány provádějí kontrolu společně, takže nemusejí tytéž doklady předkládat opakovaně.

Co se týká výkonu nelegální práce, kontroly prokázaly, že se nejedná pouze o nelegální zaměstnávání cizinců. Bez pracovní smlouvy nebo dohody pracují i občané ČR. Kontroly v posledním kvartálu roku mj. odhalily, že bylo zaměstnáno tzv. „na černo“ 540 uchazečů o zaměstnání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail