Mladiství a práca v riziku

Při zaměstnávání mladistvých musí zaměstnavatel pečlivě sledovat podmínky pracovišť praktického vyučování a vést zdravotní dokumentaci, která by případně zachytila změny zdravotního stavu mladistvého v důsledku vlivů škodlivých faktorů.

Mladistvé osoby musia byť chránené pred osobitnými rizikami pre ich bezpečnosť, zdravie a vývoj, ktoré môžu byť zvyšované v dôsledku nedostatku ich skúsenosti, neznalosti jestvujúcich i potenciálnych rizík, ako aj v dôsledku nedokončeného fyzického a psychického vývoja. Zamestnávateľ zabezpečí v potrebnom rozsahu danom osobitným predpisom bezplatné lekárske vyšetrenie (preventívnu prehliadku) za účelom stanovenia zdravotnej spôsobilosti pre výkon konkrétnej práce, ako aj preventívne prehliadky v pravidelných intervaloch počas zamestnania a stály dohľad nad zdravotným stavom mladistvej osoby. Vstupné prehliadky je treba vykonať pred prijatím na školu so špecifickým zameraním ku konkrétnemu povolaniu. Periodické a výstupné prehliadky zamerať na sledovanie prípadných zmien zdravotného stavu (preradenie). Štátny zdravotný dozor zamerať na podmienky pracovísk praktického vyučovania (posúdenie podmienok na ochranu zdravia). Vedenie zdravotnej dokumentácie v požadovanom rozsahu (kontinuálne zachytenie zmien zdravotného stavu v dôsledku vplyvov škodlivých faktorov pracovného prostredia).

Práca detí a mladistvých je podľa Európskej smernice o ochrane práv mladistvých zakázaná (Smernica Rady EU č. 94/33/ ES z 22. 6. 1964 „O ochrane mladistvých pri práci“). Za mladistvých sa považujú osoby vo veku od 15 do 18 rokov. Mladiství pod hranicou 15 rokov sa v zmysle zákona považujú za deti. Ak sú mladiství školopovinní, vzťahuje sa na nich zákon ako na deti. Zákon stanovuje, že mladiství a deti môžu byť zamestnávaní len krátkodobou, ľahkou a nezaťažujúcou prácou mimo expozície rizika. Deti môžu túto prácu vykonávať najviac 4 týždne v kalendárnom roku. Pracovný čas mladistvých môže byť 40 hodín týždenne. Pracovný deň môže trvať 8 hodín. Mladiství môžu pracovať vo všeobecnosti len 5 dní v týždni, podobne platí zákaz práce mladistvých počas sviatkov a voľna. Ale aj tu je možnosť výnimky v prípade určitých zamestnaní, ako sú nemocnice, služby, doprava a pod. Mladiství môžu byť zamestnávaní od 6. do 20. hodiny. V prípade dlhšej práce ako 6 hodín musia mať po 4,5 hodine najmenej 60 min. prestávku. Žiadna prestávka nesmie trvať menej ako 15 minút

Do veku 16 rokov nie je povolené trvalé zárobkové zamestnanie.

Pri práci s bremenami platia nasledovné normy:

Maximálne prípustné limity u chlapcov vo veku 16–18 rokov:

a) 20 kg pri ručnom dvíhaní a prenášaní bremena,
b) 50 kg pri prenášaní nosidlami dvomi osobami,
c) 100 kg pri ručnej doprave na štvorkolesovom vozíku.

Pre dievčatá 16–18-ročné:

a) 13 kg
b) 30 kg
c) 65 kg

Pri krátkodobej činnosti u chlapcov do 16 rokov:

a) 10 kg
b) 25 kg
c) 50 kg

Naše právne predpisy sa vo všeobecnosti novelizujú a aproximujú k Rade Európy. Napriek tomu, že zakazovali práci detí, v praxi sa nerešpektovali (školské brigády atď.). Pracovný týždeň pre mladistvého u nás bol stanovený na maximálne 40 hodín (Uznesenie vlády SR z decembra 1999). Vo všeobecnosti práva detí garantujú medzinárodné dohody, napr. Dohovor o „Právach dieťaťa“ prijatých Valným zhromaždením OSN 20. novembra 1989.

Práca v riziku je pre mladistvého do dovŕšenia 18. rokov kontraindikovaná. To však neznamená, že nemôže byť mladistvý výnimočne vystavený, počas prípravy na svoje povolanie, krátkodobo nepriaznivým faktorom práce v riziku, za prísneho dodržania bezpečnosti práce a dôsledného použitia všetkých predpísaných ochranných pomôcok pri práci.

Ide najmä o:

 • práce v prostredí s výskytom prachu, kde nemožno spoľahlivo zaručiť dodržania najvyšších prípustných koncentrácií v pracovnom ovzduší,
 • práce s jedovatými látkami vrátane omamných látok, vykonávané v rámci výučby a laboratórnych cvičení pod odborným vedením a za podmienok určených predpismi o jedoch  a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu,
 • práce, pri ktorých sú mladiství vystavení riziku pôsobenia chemických škodlivín, kde nemožno spoľahlivo zaručiť dodržanie najvyšších prípustných koncentrácií v pracovnom ovzduší,
 • práce v prostredí s expozíciou nadmernej hlučnosti viac ako 85 dB,
 • práce, pri ktorých sú mladiství vystavení škodlivým účinkom  mechanického chvenia (vibrácií) prenášaného miestne i celkovo, pričom hodnoty vibrácií presahujú najvyššie prípustné hodnoty,
 • práce v prostredí, v ktorom sú mladiství vystavení pôsobeniu elektromagnetického poľa v pásme vysokých a veľmi vysokých frekvencií,
 • práce so škodlivinami, ktoré spôsobujú profesionálne kožné ochorenia,
 • práce, pri ktorých sú mladiství vystavení ionizujúcemu žiareniu všetkých druhov,
 • práce spojené s neprimeranou fyzickou záťažou, zdvíhaním a prenášaním nadmerných bremien, práce spojené s jednostranným nadmerným a dlhodobým zaťažením  a práce spojené s neprimeranou  neuropsychickou záťažou organizmu,
 • práce, pri ktorých sú mladiství trvalo vystavení riziku infekcií, ktoré vyvolávajú chronické ochorenia, alebo choroby s trvalými následkami,
 • práce s alergénmi spôsobujúcimi profesionálne alergické choroby dýchacích ciest,
 • práce v prostredí, v ktorom sú mladiství vystavení pôsobeniu mikroklimatických podmienok, ktoré nadmerne zaťažujú organizmus (vysoké teploty, chlad, striedanie teplôt)
 • práce v podzemí hlbinných baní.

Pracoviská s prácou v riziku sú klasifikované v zmysle pokynov MZ SR pre vykonávanie hygienického dozoru na pracoviskách a vyhlasovanie rizikových prác. Zoznamy týchto pracovísk sú k dispozícii na úrade verejného zdravotníctva v príslušnom regióne (do ktorého patrí pracovisko).

Záver

Mladistvé osoby musia byť chránené pred osobitnými rizikami pre ich bezpečnosť, zdravie a vývoj, ktoré môžu byť zvyšované v dôsledku nedostatku ich skúsenosti, neznalosti jestvujúcich i potenciálnych rizík, ako aj v dôsledku nedokončeného fyzického a psychického vývoja.

Zamestnávateľ je povinný informovať mladistvé osoby o všetkých bezpečnostných a zdravotných rizikách súvisiacich s ich prácou, ako aj o všetkých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Zamestnávateľ zabezpečí v potrebnom rozsahu danom osobitným predpisom bezplatné lekárske vyšetrenie (preventívnu prehliadku) za účelom stanovenia zdravotnej spôsobilosti pre výkon konkrétnej práce, ako aj preventívne prehliadky v pravidelných intervaloch počas zamestnania a stály dohľad nad zdravotným stavom mladistvej osoby.

Vstupné prehliadky je potrebné vykonať pred prijatím na školu so špecifickým zameraním ku konkrétnemu povolaniu.

Periodické a výstupné prehliadky zamerať na sledovanie prípadných zmien zdravotného stavu (preradenie).

Štátny zdravotný dozor zamerať na podmienky pracovísk praktického vyučovania (posúdenie podmienok na ochranu zdravia).

Vedenie zdravotnej dokumentácie musí byť vedené v požadovanom rozsahu (kontinuálne zachytenie zmien zdravotného stavu v dôsledku vplyvov škodlivých faktorov pracovného prostredia).

ZDROJ:
Kresánek, Jaroslav. Mladiství a práca v riziku. České pracovní lékařství, č. 3, 2006, s. 146 – 147.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail