Mládež se chce dožít a žít bezpečněji. Akce zákonného úrazového pojištění pro odborné školy

Otázky účasti zaměstnanců a zejména nováčků v profesi a mladistvých na BOZP. Jde zejména o aktivní přístup k dohodnutým cílům ochrany a přijímání vlastní odpovědnosti..

K rozmanitým tématům, např. bezpečnost silničního provozu, práce u monitoru, hluk nebo nebezpečné látky, dostávají školy k dispozici výukové materiály: videa, fólie, pracovní a informační listy i podrobnou koncepci výuky. Materiál zpracovává téma nejen z odborného hlediska, nýbrž zasahuje všechny oblasti života, jako provoz, domácnost a volný čas. Může být proto integrován do výuky zcela rozdílně. Touto akcí oslovují zemské svazy oborových společenství přes milion studentů odborných škol. Tedy mladé lidi, kteří jsou bezprostředně na počátku svého pracovního života. Témata této každoročně  konané akce vždy přesahují jednotlivé obory a profese. Celkem jde v současnosti o šest každoročně na sebe navazujících témat:

  • bezpečnost silničního provozu,
  • sezení – zvedání – nošení,
  • proud,
  • hluk,
  • pády z výšky,
  • nebezpečné látky.

Dnes se jasně rýsuje cesta, při níž musí být v zorném poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) strukturální otázky vedení podniku a účasti zaměstnanců. Svět práce se stal natolik složitým, že místo prostého principu působení příčin musí být zkoumáno vzájemné působení člověka a pracovního prostředí. Jednání člověka na pracovišti podmiňuje vztahy. Inteligentní mechanizmy moderní výroby a služeb vyžadují, aby člověk zasahoval řídícím způsobem do pracovních postupů. V míře, jak se mění profesní obrazy, je stále více zapotřebí vlastní odpovědnosti pracovníků. S touto změnou paradigmatu vstupuje nyní na pracoviště i změna zátěží a ohrožení. Vysoká koncentrace znamená námahu stejně jako monotonie na pracovišti.

Vysoká odpovědnost je spojena s tím, že po té nejmenší chybě může dojít k obrovským výpadkům výroby. Složité pracovní podmínky vedou ke kombinovaným zátěžím fyzikálních, chemických a psychických parametrů, jestliže se např. sejde hluk, aerosoly a časová tíseň.

Máme na mysli např. moderní profesní obraz údržbářů.

Jestliže se zjistí, že v dobře vedených podnicích je velká část událostí ohrožujících bezpečnost a hygienu práce způsobena nesprávným jednáním postižených, musí úkol budoucnosti spočívat v tom, aby se vytvořilo prostředí pro vlastní odpovědnost.

Obtíž při zacházení s klíčovým pojmem „vlastní odpovědnost“ spočívá v tom, že jej lze jen  velmi těžko zachytit. Dosavadní německé právní prostředky, jako např. nařízení nebo předpisy oborových společenství, jsou  jen velmi omezeně vhodné k tomu, aby zobrazily naléhání po vlastní odpovědnosti. Neexistuje totiž žádný „stav techniky“ vlastní odpovědnosti. Vyjdeme-li za rámec právního prostředku, bude nutné nalézt celospolečenský konsenzus k této tematice.

Právě z vnitropodnikového hlediska musí být odborná kompetence doplněna kompetencí k uzavření a dodržování závazných dohod. Předpokladem je zdravá polemická kultura mezi partnery, aby vznikl vnitropodnikový konsenzus k BOZP.

Zde ostatně musíme zůstat velmi citlivými vůči volbě slov: „konsenzus“ neznamená „kompromis“. U kompromisu se nedá vyloučit, že jedna strana bude kompromitována. Slovo „konsenzus“ naopak znamená „nalezení všeobecné shody názorů“. Konsenzus vyžaduje překonání nemluvnosti, rozvoj polemické kultury.

Zaměstnanci potřebují závazné dohody. Závazné dohody vytvářejí prostředí pro vlastní odpovědnost. Toto platí zvláště pro mladé nováčky v profesi. Mladý člověk už pak není pasivním příjemcem špatné zprávy, a to zákazu („zábrana úrazu“), a musí se s tím naučit žít. Je spíše aktivně vtahován do  tvorby opatření k dohodnutým cílům ochrany.

Rozdíl mezi pasivitou a aktivitou se zvýrazní, jestliže se místo o „obsluhovateli strojů“ hovoří jen o „strojníkovi“. Všechny pracovní prostředky slouží člověku a nikoli obráceně. S ohledem na problémy s pracovními prostředky a materiálem, na nejasnosti v pracovním úkolu, na časovou tíseň, požadavky kvality a na zajištění vlivu na výrobu, má člověk na pracovišti řídit, nesmí být však zneužit jako opravný parametr.

Druhý příklad: Při utváření práce  jsme si zvykli na „lidský faktor“, na tzv. „lidský zdroj“. Tento lidský zdroj je postulován jako nejcennější provozní kapitál. Přísně vzato se tím sotva vyjádří, že pracující současník je skutečně ceněn. „Lidský zdroj“ spíše hovoří o tom, že pracovní síla slouží jako zdroj pro podnikání. To vůbec neznamená baštu proti zbytečnému stresu a mobbingu. Tím jsme se dostali k tématu psychických chybných zátěží. Tedy i z pohledu podnikového hospodaření musí být tato otázka prozkoumána, zda by neměl být nejen ze společensko-politického hlediska „lidský zdroj“ nahrazen představami o rozvoji osobnosti. Smysluplná, a tím smysl dávající práce rozvíjí osobnost a uvolňuje síly.

A poslední poznámka v této souvislosti: Jakou kvalitu mají opatření k utváření práce a BOZP? Měla by být  efektivní, odpovídat pořadí technických, organizačních a personálních hledisek atd. To má dobré důvody. Nestačí to však, jestliže nezodpovíme zároveň otázku, zda je úsilí podpořeno základnou trvalé koncepce. „Trvalost“ je pojem, který hraje v ochraně životního prostředí velkou úlohu. Na staveništích se o trvalosti píše málo.  Termínový tlak vede k tomu, že jsou dělány stále stejné chyby. Zdánlivě měkké faktory mají tvrdé důsledky, a to úrazy.

Jako základna a báze akce Mládež se chce dožít a žít bezpečněji je to, že pojmy „osobnost“, „trvalost“  a rozšířené sledování rizika poskytují diskusní fórum. Preventivní práce zařazuje nové discipliny do svého okruhu úkolů a jednání, a tím dostojí i požadavku  na „zdraví podporující utváření práce a organizaci“ (komise expertů Budoucnost podnikové zdravotní politiky). Aktuální 31. akce to podchycuje z vnitřního i vnějšího hlediska. Heslem „User nebo Loser“ (buď použiješ, nebo ztratíš)  je pořizování, zpracování a další předávání informací tematizováno. Práce u monitoru znamená transfer vědění a transfer vědění je ústředním prvkem životních zkušeností nováčků v profesi. Vnějškově je to signalizováno nově utvořeným logem akce: Je zapotřebí chráněného prostoru k tomu, aby se mládež mohla dožít a aby mohla žít bezpečněji.

Další informace lze získat na www.jugend-will-sich-er-leben.de.

ZDROJ:
Jugend will sich-er-leben. Eine Aktion der gesetzlichen Unfallversicherung für berufsbildende Schulen. Sicherheitsbeauftragter, roč. 38, č. 5 (2003), s. 10 – 12.

Zkrácený překlad z němčiny připravila S. Savická.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail