Místní řád skladu

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Kysela ze Státního úřadu inspekce práce.

Musí mít společnost zpracován místní řád skladu i pro sklady, kde se trvale nepracuje a nejsou zde skladovány nebezpečné chemické látky? Například příruční sklady kancelářských potřeb, ochranných pomůcek apod. Vím, že o tomto hovoří ČSN 26 9030, čl. 4.1.1. Je dostačující v rámci pravidelného školení BOZP seznámit občasné pracovníky se zásadami BOZP (regály, označení, uličky a podlahy)? Regály jsou řádně označeny a pravidelně kontrolovány. A druhý dotaz: Je třeba pro tento typ skladu prokazatelně jmenovat osobu odpovědnou za provoz této místnosti - skladu?

V případě odpovědi na Váš dotaz je vhodné vycházet ze základních ustanovení, která se týkají oblasti skladování a skladů. Jedná se zejména o § 101 odst. 1 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Z něj jednoznačně vyplývá, že zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP zaměstnanců s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Dalším souvisejícím legislativním ustanovením je § 5 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, kde je zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci zejména nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály a nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř.

Prováděcím předpisem k výše uvedeným zákonům je nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (dále jen NV), kde v příloze k tomuto NV jsou specifikovány v bodě 10 zásady skladování a manipulace s materiálem a břemeny. Nedílnou součástí celé problematiky je platná technická norma ČSN 26 9030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, tuto normu lze považovat za minimální standard. Norma ukládá v čl. 4.1.1, že pro každý sklad musí být zpracován "Místní řád skladu" tzn. i pro sklady, kde se trvale nepracuje a nejsou zde skladovány nebezpečné chemické látky, např. příruční sklad kancelářských potřeb nebo osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Dále tato technická norma stanovuje, co musí místní řád skladu zejména obsahovat.

Takto zpracovaný místní řád skladu podepsaný statutárním zástupcem nebo jím pověřeným zástupcem obsahuje i odpovědnou osobu za provoz skladu. Součástí tohoto místního řádu skladu je příloha seznámení s místním provozním řádem skladu. S tímto místním řádem skladu i s případnou aktualizací musí být poté příslušní zaměstnanci prokazatelně seznámeni, a to např. v rámci pravidelného školení BOZP. To znamená, že se týká všech zaměstnanců, tedy i občasných, čímž odpovídáme i na Váš druhý dotaz.

Pro úplnost sdělujeme, že dalším prováděcím předpisem týkající se skladů je NV č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů. Sklad musí mít na vstupních dveřích umístěny zejména zákazové značky, např. "Nepovolaným vstup zakázán", "Zákaz kouření a vstupu s plamenem" apod.

Na závěr je vhodné Vás informovat, že v naší evidenci je řada pracovních úrazů, a to např. z příručních skladů kancelářských potřeb nebo skladů OOPP, kde zdrojem pracovního úrazu byla např. neznalost místních podmínek, tzn. zaměstnavatel prokazatelně neseznámil zaměstnance s místním řádem skladu. Příčinou pracovního úrazu byl pád předmětů z regálu nebo pád zaměstnance z regálu vlivem uklouznutí apod.

Autor článku: 

Komentáře

POděkování.

22.10.2012 - 07:48 Václav Syrový
Děkuji za upozornění. Jenom bych pro další čtenáře připomenul, že totéž se týká různých archivů. A to i z hlediska požární ochrany. Nahodilé požární zatížení ve skladech kancelářských potřeb je 90 kg/m2 a v archivech 120 kg/m2 podle přílohy č. 2 vyhlášky 246 a požární prevenci. Syrový.

Re: POděkování.

22.10.2012 - 14:03 František Černý
Připojuji se k poděkování. Je dobré připomenout, že pro zpracování dokumentace není rozhodující, zda se jedná, či nejedná o trvale obsazené pracoviště.

Nemohu zcela souhlasit, jako pánové pode mnou...

24.10.2012 - 17:42 Michal Slabý
Nedá mi to a musím zde polemizovat s odpovědí. Nejprve s vyjádřením "Norma ukládá v čl. 4.1.1, že pro každý sklad musí být zpracován "Místní řád skladu" - české technické normy mi říkají, jak mám řešit ten který problém, ale nemají mi co "ukládat", resp. ukládat povinnosti a práva. Takže odvolávat se na povinnost zpracovat a vést nějaký vnitřní dokument organizace na ČSN, mi přijde dost zvláštní. Dále záleží, co přesně za sklady bylo v otázce myšleno. Protože vyžadovat MPBP "Místní řád skladu" pro např. kancelářskou místnost, která slouží jako příruční sklad kancelářských potřeb, je naprostá zbytečnost. Navíc jsem nikdy nezažil, že by OIP pro tyto příruční/provozní sklady vyžadovalo MŘS s odvoláním na normu - o to víc mne překvapuje, že odpověď přišla ze SÚIP. Dokonce ani pro provozní sklady heren, trafik apod., kde mají každodenně naskladněny denní zásobu nápojů a potřeby pro provoz herny. A ještě je olepit bezp. značením "zákaz vstupu nepovolaným osobám" a "zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm". Ale možná jsem jen špatně pochopil otázku.

Re: Nemohu zcela souhlasit, jako pánové pode mnou...

25.10.2012 - 08:07 Václav Syrový
Dobrý den pane Slabý. K Vašemu příspěvku bych doporučoval ještě jednou si přečíst první odstavec článku kde se autor odvolává na Zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., a NV 101, které jsou platnými právními normami. U toho Zákoníku práce bych doporučoval přečíst také ještě §§ 102, a 103. Přeji pěkný den. Syrový.

Re: Nemohu zcela souhlasit, jako pánové pode mnou...

25.10.2012 - 21:23 Michal Slabý
Děkuji za reakci a upozornění na prvý odstavec. Možná si jen nerozumíme. Ano, pan inženýr se odvolává na obecná ustanovení obecně závazných právních předpisů. Proti tomu nemám nic. Jen z nich konkrétně nevyplývá - ani z bodu 10 přílohy 1 NV č. 101/2005 Sb. (ani z oněch paragrafů ZP, co jste mi napsal), že "musí být" pro "každý" sklad zpracován Místní řád skladu a to v rozsahu ČSN 26 9030. Tak zněla otázka, alespoň já to tak pochopil. V podstatě pan inženýr, jako oporu pro své tvrzení, že pro "každý" sklad "musí" být MŘS zpracován, používá citaci z oné české technické normy. A to je to, co jsem rozporoval. S pozdravem, Michal Slabý.

Re: Nemohu zcela souhlasit, jako pánové pode mnou...

29.10.2012 - 17:48 Eduard Šimánek
No, pane Slabý musím souhlasit s Vámi. Všeobecná ustanovení zákoníku práce, a i některých dalších předpisů, jsou pouze všeobecná a mají jakýsi zatřešovací charakter. Bohužel inspktoři si neusále doslova vymýšlí, co vše bychom měli zpracovat, ale nejsou schopni podložit svá tvrzení konkrétním ustanovením právního předpisu. ČSN podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obecně závazné nejsou. Jde o kvalifikovaná doporučení (nikoliv příkazy) a jejich používaní je dobrovolné. Myslím, že právě díky přístupu některých inspektorů si začínáme všichni vymýšlet, co ještě vypracovat, ale BOZP ztrácí na stručnosti a jednoduchosti, kterou by každý zaměstnanec dobře a správně pochopil. Začínáme se obklopovat desítkami dokumentů jen proto, že to někdo při kontrolách OIP vyžaduje, a to se mi nelíbí. Bohužel úrazy budou vznikat ať už máme vypracovaný místní řád, či nikoliv.

Místní provozní řád skladu

28.10.2012 - 18:27 Herman Riedel
Dobrý den všem, se zájmem jsem si přečetl tento článek i reakce zúčastněných. Za prvé bych se zastavil u toho, co je to sklad. Je to prostor, kde se něco skladuje? Archiv? Kancelář, kde jsou regály s uskladněným materiálem? Domnívám se, že za sklad může být považován pouze prostor, který byl k danému účelu určen/zkolaudován jako sklad a na základě schválené stavební dokumentace takto využíván. Takže za sklad nelze formálně považovat prostory jako je archiv, spisovna, kancelář apod., ale skutečně pouze prostory, které jsou proto schváleny i v rámci PBŘ (požárně bezpečnostního řešení). Tolik o formální stránce věci. O skutečném využívání stavby provozovatelem/majitelem/nájemcem v praxi zde nechci polemizovat, z této oblasti má asi každý svou zkušenost. Za druhé bych se zastavil u názoru, že pro každý sklad musí být zpracován místní provozní řád skladu. Povinnost mít zpracovaný místní provozní řád skladu (MPŘS) dle NV 101/2005 Sb dle čl. 11 přílohy je skutečně pro sklad pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv. (Opět podotýkám, že uvedený prostor musí být pro danou činnost zkolaudován a vyhodnocen i z pohledu PO). Ovšem není veden přímý ani indikativní odkaz na výše uvedenou normu, takže při jeho zpracování z ní mohu vycházet, ale nemusím ji dodržet. Nepodařilo se mi nikde dohledat závaznost normy ČSN 269030, tj. zda je někde v zákonném předpisu uveden nějaký odkaz na tuto normu. Proto se domnívám, že všeobecně není právní povinnost striktně dodržovat uvedenou normu. (O právní závaznosti nebo nezávaznosti norem bylo mnohé napsáno, více informací lze naleznout na stránkách únmz). Jestliže jiným způsobem naplním cíl normy, která je určitým návodem, právně tak činím dobře. Za třetí povinnost mít podepsaný MPŘS od statutárního zástupce považuji za poněkud právně problematické a v některých případech za neproveditelné. Podle mého názoru je za jeho zpracování přímo odpovědný příslušný vedoucí zaměstnanec a právně není povinnost mít ho podepsaný od statutního orgánu. Dále se mi jeví mít za součást MPŘS seznam proškolených zaměstnanců také za nešťastné. Školení může být součástí i jiných školení. Za čtvrté bych chtěl doplnit, že mít zpracován MPŘS pro sklady (dílů, zboží, materiálu) považuji osobně za velmi účelné a prospěšné. Ale zpracovávat tento dokument pro sklad OOPP o ploše 3x3 m, kde jsou dva regály a jedny schůdky, který může být jako sklad i zkolaudován, mí připadá poněkud kontraproduktivní, jestliže dokážu pravidla a informace předat zaměstnancům jinak (např. v obecném předpise o manipulaci, používání/kontrole regálů, prací ve výškách, požadavky normy mohu vložit do dokumentace hodnocení rizik apod. ale to je jenom můj názor). Záleží na konkrétních podmínkách a záleží jen a jen na zaměstnavateli, jak se zhostí své základní povinnosti aby jeho zaměstnanci odešli stejně zdraví jako tam přišli a je schopen v případě úrazu prokázat, že nastavil úroveň bezpečnosti tak, jak mu stanovují předpisy. Na závěr bych chtěl podotknout, že si vždy cením názoru kohokoliv z Vás (včetně zaměstnanců OIP), kteří jsou schopni vyjádřit svůj názor k dané problematice a neschovávají za dovětek "výklad může dát pouze soud". Budu vděčný i za případné reakce nikdo není neomylný. Heřman Riedel P.S.: Svoji odpověď jsem směřoval na povinnosti zpracování MPŘS jako samostatného dokumentu, ne na manipulaci a celou problematiku manipulace jako takovou a ne na obecné povinnosti zaměstnavatele.

Zák. č. 183/2006 Sb.

29.10.2012 - 07:52 Norbert Chalupa
Zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v § 126 stanoví: ,, Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. ˮ Z uvedeného se domnívám, že je možno prostor kolaudovaný jako sklad (kupř. potravin 4x4m) užívat jako kancelář a na druhou stranu mohu kolaudovanou kancelář využít kupř. jako sklad kancelářských potřeb (4x4m). Neberte mě, prosím, za slovo, vždy je samozřejmě nutno změnu užívání daných prostor posuzovat s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví, životní prostředí, požární bezpečnost atd. Jestliže si zaměstnavatel označil prostory jako sklad a je takto využíván, přestože dle kolaudačního rozhodnutí atd. nebyly k tomuto účelu určeny a současně způsob využití jako sklad neohrozí bezpečnost osob, stavby atd., potom je nutno k tomu přistupovat tak, jak píše autor článku. Jelikož se všude v dotazu píše o SKLADU, tak odpověď Ing. Kyselovského je správná. ČSN 26 9030 vnímáme jako standard. Ovšem není-li ve stavbě prostor kolaudován jako sklad a není-li tento prostor uživatelem užíván, označen a veden jako sklad, ačkoliv je zde něco skladováno, tak se domnívám, že není nutno pro tento prostor zpracovávat "Místní řád skladu," se vším co z něj vyplývá. Tímto netvrdím, že nemusí být stanovena pravidla pro užívání těchto prostor. Avšak musí být dodrženy požadavky čl. 10. uvedeného NV č. 101/2005 Sb., poněvadž se jedná o jiný prostor určený ke skladování, ale o sklad, jako takový, se nejedná. Na druhou stranu je často opomíjená skutečnost, že si uživatelé nějakého skladu neuvědomují, že prostor, který kdysi užívali nebo někdo užíval, dle kolaudačního rozhodnutí atd., kupř. jako strojírenskou dílnu, nemohou bez příslušných změn, povolení stavebního úřadu, provozovat jako sklad pneumatik, palubek, potravin apod. Každá změna již zkolaudovaného stavu musí být z hlediska bezpečnosti a požární bezpečnosti posouzena s ohledem na konkrétní nový způsob využití, dle příslušných předpisů tak, jak stanoví stavební zákon. Co se týká podpisu závaznosti MŘS statutárním zástupcem, tak pokud není nějakým organizačním předpisem, nebo jiným pověřením, pokynem stanoveno, že předpisy tohoto typu smí podepisovat jiný zaměstnanec (ředitel, vedoucí provozu, úseku, mistr apod.), potom musí být podepsán statutárním zástupcem. Ovšem pravděpodobně nebude předseda nebo člen představenstva ČEZ podepisovat místní řád skladu náhradních dílů elektroúdržby kdesi.

Re:

29.10.2012 - 17:39 Michal Slabý
Nezlobte se prosím na mě, ale já opravdu nemohu souhlasit s vaším tvrzením v druhé části druhého odstavce. Nejprve bych odhlédl, zda byl prostor kolaudován jako sklad, či nikoliv - předpokládejme, že ano. To abychom neutekli od podstaty otázky. Ano, dotaz zněl na sklady, ale otázka byla směřována na jistý druh skladů, řekněme klidně skládků, což většina příručních skladů je, cituji: "Například příruční sklady kancelářských potřeb, ochranných pomůcek apod." V otázce to nebylo (bohužel) přesněji rozvedeno. To, co já stále vyčítám v odpovědi pana inženýra Kysely, je zdůvodnění povinnosti zpracovat příslušný bezpečnostní dokument organizace. Otázka totiž zní cituji: "Musí mít společnost zpracován místní řád skladu i pro sklady, kde se trvale nepracuje a nejsou zde skladovány nebezpečné chemické látky?". Důležité v té otázce je ono MUSÍ. Je sice hezké, že ČSN 26 9030 vnímáme jako standard, jak píšete, to ale neznamená, že je to zákonná povinnost. Pokud odhlédneme i od onoho musí a přijmeme, že ne, pak se můžeme bavit o tom, zda i když to není povinnost, by bylo dobré MŘS pro příruční sklad kancelářských potřeb (místnost 3x5 m, dva policové regálky a dejme tomu schůdky) zpracovat, a to v rozsahu ČSN 26 9030. Zde nejsem zastáncem onoho dokumentu, protože se BOZP dá ošetřit již v existujících dokumentech organizace, jak psal kolega Riedel níže. Ještě se zeptám, kdo má pro příruční sklad kancelářských potřeb, viz příklad výše, zpracován MŘS dle ČSN 26 9030? Včetně zkresleného a vyvěšeného půdorysného plánu skladu a vyvěšené nosnosti podlah v kg/m2 (jak říká NV č. 101/2005 Sb.) + označení na dveřích do místnosti příslušnými bezpečnostními značkami "Nepovolaným vstup zakázán" a "Zákaz kouření a vstupu s plamenem" atp.? PS: Aby nedošlo k nedorozumění, nemám nic proti MŘS jako takovým. Sám jsem jich řadu zpracoval. Jen nejsem zastánce jejich zpracovávání vždy a všude i tam, kde to míra rizika nevyžaduje.

Re:

29.10.2012 - 19:39 Norbert Chalupa
Pane Slabý, naprosto Vám rozumím, nicméně, vracím se zpět k pojmům. Jestliže si někdo nějaký vhodný, podotýkám vhodný, prostor nazve skladem, nebo je prostor kolaudován a užíván jako sklad, tak jasnou odpověď Ing. Kysela dal v prvních dvou odstavcích své odpovědi (zdůrazňuji, v prvních dvou odstavcích). Pro tento typ pracoviště (skladu) musí splnit požadavky daných a uvedených předpisů v odpovědi. Požadavek splní nejjednodušeji dle nezávazné ČSN 26 9030. Technické normy obsahují informace o obecně uznávaných technických řešeních, základní zákonné požadavky bezpečnosti konstrukční, materiálové, protipožární, hygienické či ochrany zdraví a životního prostřední. Ano, je možno se odklonit od uvedené normy, ovšem v takovém případě musí zaměstnavatel stanovit podmínky provozu skladu jiným předpisem, jakkoliv jej nazveme, ale způsobem rovnocenným nebo lepším, než je v uvedené ČSN. Ing. Kysela uvedl obecně uznávanou ČSN pro daný typ pracovišť (skladu). Vím, jde Vám o to slůvko MUSÍ. Možná mělo být v odpovědi Ing. Kysely uvedeno, že MUSÍ stanovit nějakým předpisem nějaká pravidla pro provoz skladu, nejlépe dle ČSN 26 9030. Ale je-li to sklad (je jedno čeho) musí být pro jeho provoz stanovená pravidla. A nakonec, viděl jsem mnoho pracovišť s příručními sklady kancelářských potřeb, kde mají zpracován prostý MŘS dle uvedené ČSN, ale většinou mimo to označení vstupu.

Re:

29.10.2012 - 23:20 Michal Slabý
:-) No vidíte, Vy jste jich viděl mnoho, já ani jeden. A jak jsem psal jinde, ani jsem nezažil při kontrolách OIP, že by na tom v případech příručních skladů kancelářských potřeb trvali.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail