Manipulace s velkoplošným materiálem

Manipulace s velkoplošnými břemeny je zdrojem mnoha rizik a příčinou mnoha závažných a smrtelných pracovních úrazů. V tomto článku jsou pro ilustraci uvedeny smrtelné pracovní úrazy z této oblasti, které patří do působnosti Oblastního inspektorátu práce (OIP) pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj.

Ke smrtelnému pracovnímu úrazu např. došlo v Hradci Králové v r. 2006 v expedičním skladu umělého kamene, který společnost vyráběla v podobě velkoplošných desek. Tyto desky byly z výroby do skladu přiváženy na speciálním vozíku s konstrukcí ve tvaru písmene „A“. Na manipulaci měl zaměstnavatel vypracován pracovní postup, se kterým prokazatelně zaměstnance seznámil. Dle toho pracovního postupu – systému bezpečné práce – měl zaměstnanec s deskami manipulovat pomocí elektrického mostového jeřábu s podvěsnou kočkou a jako vázací prostředek byly určeny zdvihací pásy s oky.

Zaměstnanec však zaměstnavatelem stanovený systém bezpečné práce nedodržel tím, že nepodvlékl pásy pod deskami a začal deskový materiál překlápět směrem k sobě ručně. Došlo k převážení a k překlopení desek a poté k následnému přimáčknutí zaměstnance k regálům, čímž utrpěl těžké zranění v oblasti hrudníku, kterému po několika hodinách podlehl. V tomto případě bylo zdrojem pracovního úrazu přimáčknutí materiálem. Příčinou pracovního úrazu pak používání nebezpečných manipulací, které jsou v rozporu s vypracovaným postupem zaměstnavatele - systémem bezpečné práce.

Druhý pracovní úraz se stal v listopadu 2007 ve sklenářské výrobě v malé obci u Hradce Králové. Ve výrobní hale se nacházely nově přivezené tzv. L-stojany s různými druhy tabulového skla. Zaměstnanec je ze stojanů uvolňoval navyklým, bezpečným způsobem. Bylo však zjištěno, že již při skládání došlo k nestabilnímu uložení stojanu. Při uvolnění zajišťovacích tyčí se pak skleněné tabule sesunuly na zaměstnance, který utrpěl pracovní úraz.

Vyhodnocení rizik provedené zaměstnavatelem sice zahrnovalo možné ohrožení života a zdraví zaměstnanců při manipulaci s materiálem a přepravními jednotkami a také možné riziko překlopení stojanu, avšak vyhodnocení jejich příčin a zdrojů a zejména přijatých opatření k jejich odstranění bylo ovšem značně obecné a nekonkrétní. Zaměstnavatel stanovil, že manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout. Dále bylo zjištěno, že zaměstnavatel určil obsah, četnost školení a vedl dokumentaci o provedeném školení.

Smrtelný pracovní úraz se stal také na Hlinecku v r. 2012 ve skladu dřevotřískových desek. Postižený v truhlářské dílně potřeboval k práci dřevotřískovou desku o hmotnosti cca 80 kg a rozměrech cca 2 x 2,8 metrů, která byla zarovnána pod dalšími dvaceti deskami, opřenými o zeď. Společně s dalším zaměstnancem začali desky odsouvat pomocí háků a opírat do stojanu. Po odsunutí tří desek dospěli k závěru, že nemá cenu se s tím "patlat" a že za pomoci třetího zaměstnance zbylé desky podrží a požadovanou desku vytáhnou. Po chvíli však desky začaly přepadávat a zaměstnanci již nemohli desky vlivem hmotnosti břemene udržet. Jednoho ze zaměstnanců desky přimáčkly v oblasti hrudníku. Na následky zranění po několika dnech zemřel.

Kontrolou ze strany OIP bylo zjištěno, že zaměstnavatel neměl zpracovány bezpečnostní zásady pro skladování dřevovláknitých desek a místní bezpečnostní předpis - řád skladu. Zaměstnavatel uvedl, že sice nemá písemný pracovní postup na odebírání desek, ale že zaměstnancům vydal ústní pokyny, aby desky odebírali bezpečně, tj. postupně a opírali je o stojan či o zeď.

Uvedené příklady ukazují, jak je důležité dbát na bezpečnost práce při manipulaci s břemeny a skladování, obzvláště však v případě velkoplošných břemen. Zaměstnavatel, který na svých pracovištích provádí manipulaci s velkoplošnými břemeny, je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců, která se týkají výkonu práce. Mezi možná rizika patří např. ohrožení zaměstnanců padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, dále sesunutí břemene na zaměstnance v důsledku ztráty stability stohovaného materiálu a nedodržování pracovních postupů stanovených zaměstnavatelem, tzv. systému bezpečné práce. Dále zaměstnanci musí být v rámci školení BOZP seznámeni s postupy bezpečné manipulace s břemeny se zvláštním zřetelem na zakázané způsoby manipulace. Hlavními zásadami bezpečné práce jsou např. dodržování zákazu pohybu zaměstnance v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene, zejména v blízkosti manipulovaného břemene, dále zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování předmětů zespod nebo ze strany stohu, a je také zakázáno stohovat poškozené manipulační jednotky.

Jak ukazuje jeden z výše popsaných pracovních úrazů, zaměstnanec se musí před manipulací s manipulační jednotkou přesvědčit, zda je stabilní, a až poté lze provádět požadovanou manipulaci.

Mezi nejčastěji zaměstnavatelem porušená ustanovení při manipulaci s břemeny a skladování, např. velkoplošných břemen, patří zejména § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen "ZP") – tzn. zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Dále k nejčastěji porušovaným předpisům náleží § 101 odst. 3 ZP – tzn. plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování BOZP, dále pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k BOZP a postupy k jejich zajištění. Dalšími často porušovanými ustanoveními jsou § 102 odst. 3 ZP (tzn. zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění) a § 103 odst. 3 ZP (tzn. zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení).

Shrneme-li výše uvedené, pak důsledným dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zásad systému bezpečné práce lze předpokládat i snížení úrazovosti v oblasti manipulace s břemeny a skladování, např. s velkoplošnými břemeny.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail