Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP

Projekt je zaměřen na zvyšování úrovně znalostí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Prostřednictvím existujících a nově vytvářených informačních a vzdělávacích forem usiluje o zvýšení informovanosti a úrovně znalostí osob zajišťujících a provádějících úkoly v prevenci rizik a současně o permanentní informovanost široké odborné veřejnosti, pracovníků státní správy a výzkumných pracovníků o stavu poznatků a zkušeností o zajišťování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen v ČR ale i ve světě a v EU.

Úvodem

Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „Management znalostí - podmínka úspěšného řízení BOZP“, který je součástí Výzkumného záměru VÚBP a je zařazen v sekci Informace, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na zvyšování úrovně znalostí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Prostřednictvím existujících a nově vytvářených informačních a vzdělávacích forem usiluje o zvýšení informovanosti a úrovně znalostí osob zajišťujících a provádějících úkoly v prevenci rizik a současně o permanentní informovanost široké odborné veřejnosti, pracovníků státní správy a výzkumných pracovníků o stavu poznatků a zkušeností o zajišťování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen v ČR ale i ve světě a v EU.

Výzkumné činnosti jsou podřízeny hlavnímu procesu managementu znalostí - nabývání, uchovávání a využívání znalostí. Tento proces řídíme jak v oblasti informační (v rámci zdrojové základny a jejího výstupního bloku - informačního portálu), tak v oblasti modernizace vzdělávacích metod (e-learning v dalším odborném vzdělávání).

Projekt je řešen od roku 2004 a v současné době se může již pochlubit prvními výsledky v rámci realizovaného systému managementu znalostí. Pro názornost uvádíme procesní model, kde jsou znázorněny hlavní toky informací a znalostí uvnitř systému (viz obr. 1).

Obr. č.1: Systém managementu znalostí - procesní model toku informací a znalostí

Hlavním cílem projektu je vytvoření integrovaného informačního a znalostního systému, který obsahuje adekvátní informace a znalosti z oblasti BOZP a předává je prostřednictvím vzdělávacích a informačních procesů učícím se osobám i široké odborné veřejnosti. K dosažení vytýčeného cíle – plné integrace – je nutno vynaložit ještě velké úsilí. Záleží především na správné volbě technologických prostředků, na plném využití znalostního potenciálu pracoviště (i externích expertů v oblasti BOZP), ale i na správném řízení procesů a zpracování informačních a znalostních zdrojů.

Komponenty zdrojové základny

Komponenty zdrojové základny byly zvoleny informační zdroje, kterými disponuje VÚBP, resp. jeho Středisko vědeckých informací. Patří sem zdroje, které vytváříme vlastními silami (archiv rešerší, knihovní katalog automatizovaného knihovnického systému Clavius, výběrová bibliografie OKO, digitální archiv AiP Safe, právní předpisy EU, databáze OOPP, Informační systém podpůrných a výzkumných projektů atd.), volně dostupné zdroje a placené databáze (EBSCO, MEDIS-Alarm).

Stěžejním informačním zdrojem je digitální archiv AiP Safe. Obsahuje metadatové záznamy a plné texty vybraných dokumentů, které jsou dostupné v knihovně VÚBP. Od roku 2007 jsme přešli na novou verzi systému Aip Safe III, který umožňuje plnotextové vyhledávání, verzování dokumentů, ukládání dotazů, implementaci tezauru BOZP a propojení s nově vybudovanými externími databázemi pro oblast vědy a výzkumu. Díky tomuto novému rozhraní zpřístupníme metadatové záznamy norem a právních předpisů široké veřejnosti (přístup z portálu www.bozpinfo.cz) a dále studijní materiály potřebné k absolvování kurzů pořádaných VÚBP a e-learningu.

IS podpůrných a výzkumných projektů slouží k ukládání, zpracování a vyhledávání dostupných informací, které se týkají vývoje a výzkumu v oblasti BOZP. Mapuje výzkumnou činnost v ČR, EU (projekty PHARE, rámcové programy, strukturální fondy, včetně projektů řešených v rámci výzkumného záměru VÚBP) a dalších zemích, kde je realizována mezinárodní spolupráce v oblasti BOZP. Celý tento informační systém je tvořen třemi dílčími databázemi:

 • bibliografickou databází výsledků výzkumu,
 • faktografickou databází projektů, expertů a institucí,
 • bibliografickou databází záznamů článků, které byly publikovány na www.bozpinfo.cz v rubrice Věda a výzkum a zpřístupněny budou v digitálním archivu.

Řada z uvedených komponent zdrojové základny bude prezentována na již zmíněném oborovém portálu BOZPinfo. V současné době snažíme o jeho expanzi a přiblížení se běžnému uživateli, nejen odborníkům BOZP. Tento cíl vyžaduje restrukturalizaci v oblasti obsahu, struktury, designu i nabízených služeb. Cílem je vytvořit moderní informační nástroj pro odborníky z mnoha oblastí lidské činnosti, a zároveň se přiblížit i k laické veřejnosti, která BOZPinfo.cz může využít jako první pomoc při řešení svých "pracovních dotazů".

Tvorba znalostního systému BOZP v rámci podpůrné části zdrojové základny

V rámci zpracování informačních a znalostních zdrojů zdrojové základny se výzkumná činnost v současné době soustředila nejen na navržení nových databází, ale i tvorbu její podpůrné části, tak důležité pro řízení znalostí. Navrhovaná podpůrná část si klade za cíl vytvořit:

 • jednotnou terminologii v rámci systému,
 • jednotný vyhledávací systém, který bude pracovat nad všemi komponenty zdrojové základny a následně bude schopen získávat relevantní znalosti.

Důvodem jejího vzniku byla:

 • absence vhodného oborového tezauru,
 • idea vyhledávacího systému propojeného se systémem encyklopedického charakteru. 

Jako ideální prostor pro realizaci předloženého cíle, bylo zvoleno již v roce 2006 prostředí Mediawiki, kde jsou využívány především tyto nabízené přednosti:

 • možnosti mezinárodní spolupráce – propojení na síť národních  verzí (využívání informací a znalostí jednotlivých národních encyklopedií),
 • vytvoření systému pojmů z oblasti BOZP pomocí softwarových prostředků MediaWiki,
 • interaktivita, dynamika, okamžitá publikace,
 • on-line diskuse k jednotlivým heslům a možnost vzájemné kooperace při jejich tvorbě,
 • použití prostředků v rámci OntoWiki a tvorba logického strukturování pojmů na principech sémantického webu.  

Již od začátku roku 2007 se řešitelský tým soustředil na poslední uvedený bod – užití prostředků OntoWiki a snažil se nalézt řešení optimálního propojení dvou základních komponentů zdrojové základny:

 • tezauru, který pracuje s termíny (deskriptory, nedeskriptory) z pohledu vyhledávacího systému,
 • encyklopedie, tvořené právě v uzavřeném  prostředí Wikipedie, kde pomocí softwarových prostředků MediaWiki jsou logicky strukturovány pojmy, k nim připojeny výklady, jednotlivé jazykové ekvivalenty a odkazy na externí informační zdroje.

V této etapě pro jednotlivé pojmy z oblasti BOZP byly stanoveny tyto prvky záznamu:

 • pojem,
 • výklad pojmu,
 • jazykové ekvivalenty (v jazyce anglickém, německém, francouzském),
 • provázání s externími zdroji informací (knihovní katalogy, digitální archiv AiP Safe, Google, encyklopedie, národní verze Wikipedie
 • kategorizace pojmů
 • v budoucnu i tzv. ontologizace pojmů

Celý encyklopedický systém je budován jako otevřený, schopný přijímat nové prvky záznamu, nové pojmy z oblasti BOZP a oblastí souvisejících, které budou zařazovány průběžně na základě další výzkumné činnosti. Je prostředím pro kooperaci tvůrců hesel, čímž dynamizuje celý proces své tvorby.

V současné době tedy dochází k posunu hlavního směru výzkumu k principům sémantického webu a tvorbě ontologií.

Proč se k tomuto řešení přistoupilo?

Stále více se v posledních letech mluví o přednostech sémantického webu, o kterém T. Berners-Lee uvádí: „sémantický web je rozšířením současného webu, jež datům přiřazuje přesný význam, díky kterému bude možná kooperace jak lidí, tak softwaru“. I náš řešitelský tým se zabývá myšlenkou dát se touto cestou a využít nabízených předností.

Úvahy o dalším směru vývoje v našem prostředí Wikipedie

Spojení prostředí Wikipedie s novými trendy rozvíjejícími principy umělé inteligence (sdílení a opakované použití znalostí) se nám jeví jako ideální. Proto se dále soustředíme na implementaci některých prvků ontologie do našeho uzavřeného prostředí a vytvoříme na těchto principech encyklopedii BOZP, která po zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů bude dostupná nejen v ČR, ale v celosvětovém měřítku.

V současné době je vše ve stádiu upřesňování, kde:

 • z nového pohledu hodnotíme již použité prvky podpůrné části zdrojové základny (prvky pracující s termíny z oblasti BOZP – tezaurus, Terminologický slovník aj.) a snažíme se najít jejich adekvátní uplatnění v tomto směru;
 • vytváříme koncepci, kde se zabýváme teoretickými možnostmi využití sémantického webu pro konceptualizaci BOZP a hodnotíme nabízené přednosti ontologií:
 • definování konceptů (pojmů) a vztahů mezi nimi,
 • strukturní i konceptuální vztahy, které jsou formálně definovány,
 • využití při vyhledávání - podpora terminologického odvozování (ontologie obsahuje strojově interpretovanou definici konceptů).

To vše chceme postihnout v připravované koncepci Encyklopedie BOZP.

PhDr. Milada Švecová (svecova@vubp-praha.cz)
Mgr. Veronika Paukertová (paukertova@vubp-praha.cz)
Mgr. Jiřina Měchurová (mechurova@vubp-praha.cz)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail