Má vlastník bytu k nájemci nějaké povinnosti nebo práva při kontrole, revizi a používání propan-butanové lahve v domácnosti?

Zdroj: 

Na otázku odpovídají odborníci z Českého sdružení pro technická zařízení.

Má vlastník bytu k nájemci nějaké povinnosti nebo práva při kontrole, revizi a používání propan-butanové lahve v domácnosti?  Má nájemce bytu nějaké povinnosti vůči vlastníkovi bytu?

Odpověď na tyto dvě otázky je poměrně jednoduchá v případě, pokud je vlastníkem láhve s LPG (popř. celého plynového zařízení) nájemce (nájemník). Ten pak plně odpovídá za provoz. S ohledem na skutečnost, že se na vyhrazeném plynovém zařízení v osobním vlastnictví neprovádějí provozní revize a kontroly ve smyslu vyhl. č. 85/1978 Sb. a navíc, jednoduché tlakové stanice vyhrazeným plynovým zařízením nejsou, je nájemce povinen postupovat podle obecných ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Sb., která jsou uvedena v odpovědi na dotaz pod bodem 4.

Pokud je vlastníkem pronajímatel, postupuje se podle ustanovení uvedených v nájemní smlouvě a v případě, že povinnosti a práva nájemce a pronajímatele nejsou v dané věci stanoveny smluvně, aplikují se příslušná ustanovení občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), který mimo jiné stanoví:

§ 664 Pronajímatel je povinen přenechat pronajatou věc nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání, nebo nebyl-li způsob užívání smluven, užívání obvyklému, a v tomto stavu ji svým nákladem udržovat.

§ 665 (1) Nájemce je oprávněn užívat věc způsobem stanoveným ve smlouvě; nebylo-li dohodnuto jinak, přiměřeně povaze a určení věci. Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k věci za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem.

§ 686 (1) Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.

§ 692 (1) Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel, a umožnit jejich provedení; jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.

§ 692 (3) Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli.

Jak je zřejmé z uvedených ustanovení, nelze v tomto případě obecně určit práva a povinnosti na straně nájemce a pronajímatele. Bude vždy záležet na konkrétním obsahu nájemní smlouvy.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail